Jednodnevna radionica – Liderstvo i donošenje odluka u organizacijama civilnog društva

Beograd, 12.05.2022.

Mesto održavanja radionice: Zoom platforma

Vreme: Sreda, 18. maj 10.00-14.00 časova

Rad organizacija civilnog društva u velikoj meri zavisi od onoga što se dešava u spoljnom okruženju, naročito u društvima sa deficitom demokratije i pojačanim trendovima sužavanja prostora za građansko delovanje. Pritisci i napadi na aktiviste, smanjenje uticaja na donosioce odluka u institucionalnom okviru, pojačanao vaninstitucionalno delovanje, promene donatorskih politika, ugrožen pristup finansijskim sredstvima, rad u uslovima globalne i nacionalne pandemije, pojačana potreba posebno ranjivih društvenih grupa.  Sve ovo dovodi do nove dinamike delovanja aktivista, volontera i zaposlenih u organizacijama civilnog društva koja neminovno utiče na unutrašnje procese: način i brzinu donošenja odluka, liderstvo, organizacionu kulturu, psiho-zdravstveni status članova tima. Nove okolnosti zahtevaju konstantna prilagođavanja i promenu uobičajenih u poznatih metoda rada, kako bi organizacije ne samo preživele, već i opstale, pri tome zaštitivši svoju osnovnu misiju i korisnike.

Prepoznajući aktuelne trendove i izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva u Srbiji, Resurs centar je započeo seriju aktivnosti koje za cilj imaju ne samo jačanje organizacionih kapaciteta, već i dugoročnu promenu svesti civilnog sektora o potrebi usmeravanja organizacionog razvoja na jačanje organizacione otpornosti u uslovima snažnih eksternih uticaja.

Dosadašnji pristupi liderstvu  bazirani na konceptu tradicionalnog organizacionog razvoja više nisu u stanju da odgovore na izazove konstantnih promena okruženja. Oni su zasnovani na stabilnom i predvidivom eko sistemu unutar koga se upravlja organizacijom. Liderstvo i donošenje odluka u uslovima krize i snažnih eksternih uticaja zahtevaju ne samo novu vrstu liderskih veština, već promenu celokupne percepcije i pristupa ovim temama.

Pored prezentacije najnovijih trendova u ovoj oblasti, učesnici ove radionice će biti u prilici i da kroz rad u manjim grupama započnu rad na jačanju liderskih veština koje će pozitivno uticati na jačanje otpornosti njihovih organizacija.

NAPOMENA: Radionica je namenjena isključivo pojedincima koji učestvuju u radi upravljačkih struktura u organizacijama civilnog društva (direktori, predsednici upravnih odbora, menadžeri itd.).

Radionicu vodi:

Bojana Selaković, Programska direktorka Građanskih Inicijativa

Rok za prijavu: 17.05.2022. do 18:00h