ULOGA RESURSNOG CENTRA

Kompetentnost, transparentnost, odgovornost

Naš pristup je zasnovan na uverenju da struktura udruženja građana mora biti transparentna, ali i odgovorna prema svojim članovima i zajednici u kojoj deluje. Naročito je bitno da rezultate svoga rada komuniciramo ka javnosti.

Resursni centar se fokusira na izgradnju kompetencija udruženja i povećanje njihove autonomije, reprezentativnosti i odgovornosti. Za izgradnju kredibiliteta organizacija, koje svoj rad unapređuju kako bi donele pozitivne društvene promene svojoj  zajednici, neophodno je konstantno pratiti i procenjivati ostvareni uticaj.

U cilju postizanja veće podrške zajednica koje predstavljaju udruženjima pružamo podršku u sledećim oblastima:

Finansijsko upravljanje

Platni promet i računovodstvo

Planiranje, izrada i praćenje budžeta

Izveštavanje (eksterno, projektno, interno)

Obračuni zarada i naknada

Administrativno upravljanje

Osnivanje udruženja

Obaveze registrovanih udruženja i prijava promena

Struktura udruženja i organizacija posla

Pomoć pri izradi strateških dokumenata, internih procedura

Monitoring i evaluacija

Interni sistemi monitoringa i evaluacije

Procena uticaja projekata/aktivnosti

Odnosi sa javnošću i povećanje vidljivosti rada OCD

Uticaj na javne politike
Monitoring javnih politika
Nadzor nad radom javne administracije
Participativno strateško planiranje za uticaj na javne politike

Strategija, efektivnost, sinergija

Verujemo da je put do efektivnih udruženja zasnovan na dugoročnom i strateškom planiranju aktivnosti i ciljeva. Kako bi uspešno zastupala ideje i rešenja problema zajednica, neophodno je da udruženja svoje aktivnosti temelje na istraživanjima i dokazima. Uspostavljanjem partnerstava i umrežavanjem na nacionalnom i regionalnom nivou stvaramo sinergiju i jačamo poziciju za uticaj na javne politike i zakonodavne procese.
Resursni centar osnažuje organizacije u sledećim oblastima:

Upravljanje ljudskim resursima

Uloga i značaj upravljanja ljudskim resursima

Regrutacija i selekcija

Načini angažovanja u udruženju

Ocenjivanje radne uspešnosti

Razvoj ljudskih resursa

Upravljanje vremenom

Organizacioni razvoj

Procena postojećih kapaciteta

Procena razvojnih potreba

Dizajniranje plana razvoja

Strateško planiranje

Definisanje starteških pravaca i ciljeva

Analiza okruženja

Analiza snaga i slabosti

Izrada dokumenta strateškog plana

Umrežavanje

Osnivanje mreža i registracija

Strateška partnerstva

Podsticanje razmene infromacija i iskustava

Regionalna i globalna saradnja

Javno zastupanje

Uticaj na javne politike

Monitoring javnih politika

Nadzor nad radom javne administracije

Participativno strateško planiranje za uticaj na javne politike

Finansijska održivost

Osiguranje održivosti, posebno finansijske, utiče na nesmetano ostvarivanje misija i vizija svake organizacije. Stoga je neophodno da aktivnosti usmerene ka mobilizaciji resursa udruženja budu ukorenjene u dugoročnoj misiji, odnosno strateškim ciljevima kojima se organizacija u svome radu vodi. Autentična kultura aktivnog građanstva moguća je ukoliko je rad organizacija nezavisan od pojedinačnih izvora finansiranja.
Resursni centar pruža tehničku podršku u sledećim oblastima koje mogu biti od značaja organizacijama za postizanje finansijske održivosti:

 

Razvijanje FR strategije

Strateško budžetiranje

Priprema i planiranje godišnjeg budžeta udruženja

Mapiranje potencijalnih izvora finansira

Neprojektni izvori finansiranja

Privredna delatnost

Socijalno preduzetništvo

Crowdfunding

Pisanje projekata/Pisanje EU projekata

Pisanje EU projekta

Pisanje projekata za međunarodne donatore

Pisanje projekata za domaće donatore

Podsticajno okruženje

Rad udruženja uslovljen je pravnim, administrativnim i finansijskim okruženjem u kojem deluje. Okruženje u kojem se slobodno ostvaruju osnovna ljudska prava – sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja, postojanjem zakonskih okvira, ali i primenom istih u praksi, doprinosi ostvarenju javnih interesa i nesmetanom radu organizacija.
Resursni centar doprinosi stvaranju podsticajnog okruženja za rad civilnog sektora kroz delovanje u sledećim oblastima:

Sloboda udruživanja

Zakon o udruženjima
Zakon o zadužbinama i fondacijama
Pritisci države na rad udruženja

Sloboda izražavanja

Zakon o javnom informisanju i medijima
Pristup informacijama od javnog značaja
Ograničenje i pritisci na slobodu izražavanja

Sloboda okupljanja

Zakon o javnom okupljanju
Zakon o javnom redu i miru
Ograničenje pritisaka na slobodu okupljanja

Ekonomska vrednost

Ekonomski pokazatelji snage udruženja građana

Donatorske politike i državno finansiranje

Programiranje donatorskih sredstava
Transparentnost i efektivnost državnog finansiranja

Filantropija

Poreske olakšice za pravna i fizička lica
Efekati filantropije na organizacioni razvoj

Volontiranje

Zakonski okvir
Prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja

Udruženja građana kao pružaoci usluga

Socijalna zaštita
Zdravstvena zaštita
Obrazovanje
Besplatna pravna pomoć

Dijalog države i OCD

Za osiguranje kvalitetnog zakonodavstva i održivih politika zasnovanih na realnim potrebama i podržanih od strane građana, učešće OCD je ključno. Stoga je veoma bitno izraditi adekvatne strukture i mehanizme za saradnju između civilnog i javnog sektora. Uključivanje organizacija u procese donošenja propisa, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou i obezbeđivanje nesmetanog protoka informacija, jedan je od uslova principa dobrog upravljanja.
Resursni centar svoj doprinos daje u sledećim oblastima:

Učešće OCD u procesima usvajanja propisa na lokalnom i nacionalnom nivou

Konsultacije sa OCD pri donošenju zakonskih i podzakonskih akata u oblastima relevatnim za civilno društvo

 

OGP – Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu