ACT: Inženjeri zaštite životne sredine

Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.

“Institucionalna podrška omogućiće nam da razvijamo naše kapacitete i dugoročnije planiramo aktivnosti javnog zagovaranja. U tom smislu, ovakav vid podrške je veoma značajan jer omogućava organizaciji da raste, razvija se i u velikoj meri unapredi kvalitet svojih zagovaračkih aktivnosti“, kaže Ivana Milovac, članica organizacije „Inženjeri zaštite životne sredine“.

U okviru projekta koji je podržan kroz ACT izradiće Strateški plan za period od 2021 – 2023, koji će im pomoći da efikasnije radie i jasnije povezuju ljudska i građanska prava, zaštititu životne sredine i dobro upravljanje.

Takodje, dodaje Milovac, pristupiće izradi plana prikupljanja sredstava, sa obaveznom diverzifikacijom izvora finansiranja, i planiranje dohodovne delatnosti kako bi ostvarili finansijsku održivost, a posebno u pravcu stvaranja nezavisne pozicije radi objektivnog praćenja sprovođenja zakona i javnih politika.

“Omogućavajući  stabilno finansiranje pozicije stručne saradnice za javne politike i osnaživanje vidljivosti zagovaračkih akcija, ovim projektom ćemo ojačati pre svega zagovarački aspekta rada i snažnije zastupanje interesa građanki i građana u procesima donošenja odluka“, ističe Milovac-

„Inženjeri zaštite životne sredine“ nastaviće da rade na praćenju prihoda i rashoda u budžetskom fondu za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i da dalje informišu građane i građanke, kao i da ih pozivaju na aktivno uključenje u proces donošenja odluka.

Izradiće priručnik “Potencijali cirkularne ekonomije u lokalnim zajednicama u Srbiji” koji će biti sufinansirana ovim projektom i stvoriće sinergiju sa trogodišnjim projektom “Zeleni inkubator” koji već sprovode.

„Očekujemo da će naše aktivnosti doprineti informisanosti većeg broja građana i građanki Novog Sada o sprovođenju javnih politika, odnosno o radu državnih organa, institucija i javnih preduzeća u oblasti zaštite životne sredine u Novom Sadu“, objašnjava Ivana Milovac dodajući da veruje da će IZŽS će biti prepoznat od strane građana i građanki kao dosledan partner u zagovaranju za efikasniju upotrebu budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada koji učestvuje u donošenju odluka.

“Dosledno ćemo pratiti rad budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i o tome izveštavati i davati preporuke i očekujemo da će građani i građanke Novog Sada jasno videti konkretne rezultate uticanja na upotrebu budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kao i da će sami pokrenit kvalitetne i svrsishodne inicijative uz našu podršku. Takođe, redizajniraćemo poseban sajt za praćenje budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada na osnovu preporuka građanki i građana i iskustava dibijenih kroz aktivnosti u tokom trajanja ovog projekta“, ističe Milovac.

Inspiraciju za nastanak 2005. godine osnivači su pronašli u potrebi da daju jasan i konkretan doprinos smanjenju štetnog uticaja ljudi na životnu sredinu i primenu znanja i energije za postizanje održivog razvoja u Novom Sadu, Vojvodini, Srbiji, Evropi i svetu.

Posebno mesto u organizaciji imaju profesionalni inženjeri zaštite životne sredine i stručna lica sličnih profesija koji su i okosnica delovanja i rada samog udruženja.

Stručan pristup i jasne pozitivne efekte na životnu sredinu moraju imati sve aktivnosti koje se realizuju, jer samo na taj način možemo podržati razvoj održivog društva kojem težimo.

U nastanku i prvoj deceniji rada “Inženjera zaštite životne sredine” ključan uticaj imala je Alijansa za globalnu održivost i edukacije koje je sprovodio “Youth encounter on sustainability”, kao i Regionalni centar za životnu sredinu i edukaciju “Youth environmental leaders”.

Izuzetan značaj u razvoju organizacije imala je i saradnja sa matičnim fakultetom. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Fakulteta tehničkih nauka – Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine” potpisan je 23. septembra 2009. godine.

Od svog nastanka, udruženje neguje partnerski odnos sa drugim zainteresovanim stranama, pojedincima, institucijama i donatorima. Profesionalan odnos prema preuzetim obavezama i efikasno upravljanje raspoloživim resursima dovelo je do prepoznavanja “Inženjera zaštite životne sredine” kao organizacije koja svoje principe i vrednosti pretvara u konkretne aktivnosti i programe, ispunjavajući tako misiji koju je sebi postavila i dajući doprinos ostvarenju vizije društva u kojem želi da funkcioniše.

Desetogodišnjicu rada krunisalo je započinjanje dugoročnog međunarodnog  partnerstva i osnivanje Centra za ruralni razvoj iprimenjeno obrazovanje na obroncima Nacionalnog parka Fruška gora u selu Jazak, nadomak Banje Vrdnik.

Veliki broj prijatelja, partnera, saradnika, donatora, medija i institucija sa kojima Inženjeri zaštite životne sredine sarađuju ili su sarađivali od 2005. godine do danas najbolja su potvrda posvećenosti, istrajnosti i ispravnosti aktivnosti koje se realizuju. Inženjeri zaštite životne sredine mesto su na kojem su svi oni koji žele da doprinesu zaštiti i očuvanju životne sredine i održivom razvoju dobrodošli.