NAŠI EKSPERTI

Dubravka Velat-min

Dubravka Velat

Maja Stojanovic-min

Maja Stojanović

Bojana Selakovic-min

Bojana Selaković

Djurdja Djukic

Đurđa Đukić

Dubravka Velat, ekspertkinja i trenerica sa dvadesetpetogodišnjim iskustvom u radu i razvoju civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana. Završila je Pravni fakultet u Splitu, zatim je 10 godina radila u Saveznom zavodu za statistiku. Od 90ih godina je aktivna u civilnom sektoru, gde je nastavila da se usavršava. Godine 1998. završila je dvogodišnji program obuke za trenere/ice organizovan od strane Charities Evaluation Services, London, UK, nakon čega je stekla zvanje trenerice za ravoj NVO (Trainer with Distinction in NGO Development). Jedna od osnivačica i članica UO TRAG fondacije, članica više tela i komisija za ocenu predloga projekata domaćih i međunarodnih donatora. Od 1998. godine, koordinirala je i neposredno realizovala obuke za preko 50.000 ljudi iz regiona. Redovno drži obuke i facilitira na teme relevantne za rad i razvoj OCD (TOT, pisanje predloga projekata, stateško planiranje, upravljanje projektnim ciklusom. organizacijski razvoj i tranzicija, javno zastupanje, monitoring i evaluacija). Pored obuke i facilitacije, pruža konsultantske usluge u oblasti evaluacije, različitih društvenih istraživanja (o radu i delovanju OCD), izrada budžeta za strateška dokumenta i drugo.

Maja Stojanović je dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava. U Građanskim inicijativama je od oktobra 2010. godine. Pre nego što je postala izvršna direktorka Građanskih inicijativa u januaru 2014, radila je kao koordinatorka programa za mlade, a zatim i kao programska direktorka. Rad u civilnom sektoru je započela u Studentskoj uniji Srbije (SUS), gde je vodila Studentsku uniju PMF-a u Nišu, a kasnije bila članica UO SUS. Pre anganžmana u GI, radila je u Inicijativi mladih za ljudska prava kao koordinatorka kancelarije u Nišu, zatim koordinatorka Programa za mlade i izvršna direktorka. Maja Stojanović je predsednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i demokratije iz Beograda i članica Tima Evropa, ekspertske grupe za promociju evropskih integracija u Srbiji.

Bojana Selaković je u Građanskim inicijativama od novembra 2013, gde se nalazi na poziciji menadžerke Programa za javne politike. 2016.godine izabrana za V.D. Izvršne direktorke. Bavila se privrednim pravom i preduzetništvom, a u civilnom sektoru je uz manje pauze aktivna od 2001. godine. Inicirala i učestvovala u više desetina kampanja podizanja svesti i javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, velikom broju projekata usmerenih na jačanje aktivizma građana i građanki, ali i onih koji pružaju direktnu pomoć i podršku osetljivim društvenim grupama. Teme koje je zanimaju kreću se od borbe protiv diskriminacije, nasilja i korupcije preko prava manjinskih grupa i prava deteta do reforme javnih politika i građanske participacije. Majka je dečaka i devojčice.

tbd

Jelena Stević

Jelena Stević

Nada Likar-min

Nada Likar

Marija Vujković-min

Marija Vujković

miroslav tamburic-min

Miroslav Tamburić

Jelena Stević šefica finansija u Građanskim inicijativama i trenerica u oblasti finansija. Sertifikovana je trenerica za više oblasti kao što su: ToT program, Facilitacija, Trenerski ciklus, Tehnike učenja, Tehnike prezentovanja i grupne dinamike. Završila je obuku u oblasti finasija za nevladine organizacije 2012 “Financial Management for non-Profit Organisations’ – Fabel, Werner & Schnittke GmbH ”, kao i obuku za vođenje poslovnih knjiga ocd “Accounting and book keeping/Company for the development of information technology „BAYcom”, kao i obuke za pisanje projekata 2010. Završila je specijalizovani trening za nastavnike građanskog obrazovanja na Fakultetu političkih nauka 2008. Ko-autorka je publikacije “Vodič za administrativno – finansijsko poslovanje”. Govori engleski jezik.

Nada je od januara 2006. godine zaposlena u Građanskim inicijativama, gde je stekla iskustvo u administrativno-finansijskim poslovima. Od septembra 2014 je na poziciji finansijske administratorke. Takodje, Nada se bavi upravljanjem ljudskim resursima u Građanskim inicijativama. Završila obuke iz oblasti pisanja projekata za EU, zaštite podataka o ličnosti, finansijskog menadžmenta u nevladinim organizacijama, upravljanja ljudskim resursima. Održala brojne treninge iz oblasti upravljanja administracijom i finansijama u udruženjima, kao i upravljanja ljudskim resursima. U ovoj oblasti pruža usluge za RC Građanskih inicijativa. Zajedno sa Jelenom Stević koautorka je Priručnika o finansijsko-administrativnom poslovanju za udruženja civilnog društva. Po obrazovanju je inženjer hemijske tehnologije. Govori engleski jezik.

Marija Vujković radi u Građanskim inicijativama od juna 2015.godine. Nakon decenije na raznim pozicijama u sektoru komunikacija u biznisu, odlučila da podeli svoje znanje i iskustvo sa civilnim društvom. Marija se stara o celokupnim komunikacionim i marketinškim aktivnostima GI, koje obuhvataju komunikaciju sa medijima i novinarima, donatorima, partnerskim organizacijama i zajednicom na društvenim mrežama. Autorka je priručnika Digital Media Tool Kit koji je namenjen predstavnicima OCD u njihovom svakodnevnom radu i bavljenjem društvenim mrežama i medijima. Tečno govori engleski, a služi se i španskim jezikom. Stalno na putu oko sveta.

Trener za kreiranje i primenu poslovnih planova – Business Inovative Program – BIP – Norveška (sprovedno 5 obuka, od 2007 godine do 2012 godine). Trening – Razvoj projektnih ideja za omladinske i volonterske grupe – 5 okruga – Program Resurs centar Ministrastva omladine i sporta, 2010-2016 godine). Jačanje kapaciteta lokalne zajednice za projektno delovanje – Opština Požega – 2016 godina. Unapredjenje rada djačkih kompanija (program omladinskog preduzetništva) – Bosna i Hercegovina (2011-2012, 2016 godina)

Tanja Matijas-min

Tatjana Matijaš

Vladimir Radojicic-min

Vladimir Radojčić

Marina Simeunovic-min

Marina Simeunović

Milenka Obradovic-min

Milenka Matić

Tatjana Matijaš, pedagoškinja, zaposlena u srednjoj stručnoj školi kao stručni saradnik i nastavnik građanskog vaspitanja. Od početka svog profesionalnog angažmana zagovarač i praktičar interaktivnog i radioničarskog pristupa u radu. Iskustvo u trenerskom radu započela davne 1995. god. po programu Step by Step, Džordžtaun Univerziteta, pri Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trener, kreator trening modula, autor i mentor na različitim programima u oblastima obrazovanja, socijalne inkluzije, ljudskih prava, omladinskog aktivizma. Radila treninge i projekte sa različitim ciljanim grupama: deca ranog uzrasta, srednjoškolci, prosvetni radnici, omladinski i aktivisti manjinskih grupa. Autor praktikuma i priručnika u oblasti demokratskog i jednakopravnog obrazovanja ( Papirni svet, Promišljanje u demokratiji, Srušimo zidove, dnevnik dnevne sobe). Saradnik i član nekolikih udruženja: Centar za interaktivnu pedagogiju, Prijatelji dece Srbije, Građanske inicijative, Agenda, Centar za održivi razvoj i bezbednost saobraćaja, Društvo za unapređivanje romskih naselja, Motoklub. Autor i realizator različitih obuka za nastavnike akreditovanih od strane Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja (Časovi u funkciji znanja i primene – Ja to umem i mogu sam, Biblioteke 21. veka, Učenici promišljaju, a vi?, Govor dece ranog uzrasta, Govorne radionice, Mala škola saobraćaja.) Od 2016. sertifikovana i kao trenerica Građanskih inicijativa za javno zagovaranje. Slobodno vreme ispunjava poetikom i istraživanjem mogućnosti kreativnog izraza kroz teatar potlačenih sa srednjoškolcima (predstave „Bezbednost (godi) nama“, „Biciklo, volim te zeleno“, „7 smrtnih grehova u saobraćaju“, „Mala od vrteške“, za kratki film „Ruke“ nagrađena prvom nagradom na međunarodnom konkursu Fractal solidarity, ACESS).

Vladimir Radojičić je zaposlen u Trag fondaciji na poziciji programskog menadžera za javne politike. Vladimir ima trinestogodišnje iskustvo rada u organizacijama civilnog društva u Srbiji. Realizovao je više kampanja javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kao poseban uspeh ističe izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim je 2015.godine izjednačen poreski tretman pružalaca usluga socijalne zaštite. Trener je TACSO Resurs centra GI za javno zastupanje.

Trenerica na projektu “Korak za ravnopravnost mladih Romkinja” za teme: “Rodna ravnopravnost”, “Rodno zasnovano nasilje u vezama mladih”, “Javno zastupanje” Trenerica na projektu „Program izgradnje kapaciteta romskih zajednica“ na modulima: „Ljudska i manjinska prava“ i “ Rodna ravnopravnost“ (ELCA, EHO, septembqr- oktobar 2016.) Trenerica na projektu „Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljavanja Roma u Rumi“ na teme: „Položaj mladih Roma i Romkinja u Srbiji“, „Socijalna inkluzija“ i „Borba protiv diskriminacije“, (Evropska komisija, Opština Ruma i KOMS, mart-jun 2016.). Trenerica na projektu „Program izgradnje kapaciteta romskih zajednica“ za teme: “Ljudska i manjinska prava i mehanizmi njihove zaštite”, “Rodna ravnopravnost”, “Ostvarivanje prava u romskoj zajednici” (ELCA I EHO, septembar – novembar 2015.). Trenerica na projektu„Ravnopravno učešće Romkinja u procesu izbora za Nacionalni savet romske nacionalne manjine“Teme: Istorijat nastanka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, njegov sastav i nadležnosti, izobrni proces, postupak upisa u poseban birački spisak (Romska ženska mreža Srbije, 2014.) Trenerica na zimskoj školi “SASTO”: “Pisanje predloga projekata” . “Tim i timski rad, podela uloga”, “Gradjanska participacija” (Udruženja romskih studenata, 2011-2012.)„Hiv i prevencija u romskoj zajednici“ (NSHC, 2008. i 2009.) Sertifikovana trenerica Resursnog centra Građanskih inicijativa za temu Javno zastupanje od oktobra 2016. Godine. Osnivačica i koordinatorka aktivnosti Inicijative Romkinja Ljubovija u kampanji „Mesec ženskog romskog aktivizma“ od 2010. do danas. Osnivačica i koordinatorka aktivnosti Inicijative romskih studentkinja od aprila 2011. do danas. Članica Organizacionog odbora prvog Festivala romske kulture i aktivizma u Srbiji- FRKA, septembar 2015. Od 2008.godine članica Romske ženske mreže Srbije. Od maja 2015. godine imenovana za članicu Upravnog odbora RŽM-a. Od januara 2014. godine do maja 2015. godine vršila funkciju koordinatorke Odbora za rodnu ravnopravnost u SKRUG – Liga Roma. Inicijatorka formiranja i članica Odbora za mlade u okviru SKRUG-a.

Milenka Matić je kao aktivistkinja uključena u rad civilnog sektora od 2006 godine. Trenutno je agažovana u organizaciji Centar za proizvodnju znanja veština iz Novog Sada. U rad organizacije je uključena od 2013 godine najviše na poslovima koji se tiču dečije zaštite i socijalne inkluzije. Poseduje veliko iskustvo u pružanju socijalnih usluga u profesionalnom radu sa vulnerabilnim grupama, posebno Romima, osobama sa invaliditetom, omladinom i decom. U okviru svog angažmana bavi se osmšljavanjem i realizacijom treninga za volontere na programu Centra za rani razvoj koji Centar za proizvodnju znanja i veštna realizuje od 2014.godine, razvojem volonterskog servisa i volonterskim menadžmentom, temama iz oblasti socijalne i omladinske politike, pisanje predloga projekata. Trenerica je za predstavnike centara za socijalni rad na temu „Razvoj kapaciteta sistema za borbu protiv zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem Interneta“. Od oktobra 2016. je trenerica za javno zastupanje TACSO Građanskih inicijativa. Završila je osnovne pa potom master studije pedagogije 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu a trenutno je na doškolovavanju na Fakultetu za pravne i poslovne studije iz oblasti poslovne psihologije.

Jelena Stojanovic-min

Jelena Stojanović

Natasa Vukmirovic-min

Nataša Vukmirović

vlada djukanovic-min

Vladan Đukanović

Maja Ciganović-min

Maja Ciganović

Jelena živi u Smederevu gde je završila gimnaziju, dok je u Beogradu završila Pravni fakultet. Pripravnički staž je završila u Opštinskom sudu u Smederevu, nakon čega se zaposlila u Državnoj lutriji Srbije na poziciji organizacije specijalnih događaja i PR aktivnosti. Sada radi u Gradskoj upravi Smedereva kao samostalni stručni saradnik u oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite. Ima veliko iskustvo u volonterskom radu i bavi se društvenim aktivizmom. Takođe je člnanica saveza slepih Srbije i predsednica konferencije Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo. U decembru 2016. je postala sertifikovana od strane TACSO RC GI trenerica za javno zagovaranje. Jelena kaže za sebe da je komunikativna, elokventna, odgovorna, uporna i vredna.

Nataša Vukmirović, dugogodišnja aktivistkinja, jedna od osnivača i predsednica Upravnog odbora organizacije Link plus, od oktobra 2016. godine deo je tima trenera i trenerica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa u oblasti javnog zastupanja. Aktivna je u oblasti razvoja građanskog društva, evropskih integracija i veterinarskih politika, autorka je brojnih stručnih tekstova i koautorka knjige Priručnik za odgovornog vlasnika psa.

tbd

Više od 10 godina drži treninge i radionice na temu organizacije događaja, pregovaranja, timskog rada i liderstva, javnog nastupa i komunikacije sa medijima, političke kampanje, javnog zagovaranja, strateškog planiranja, rada sa volonterima i aktivizma, rodne ravnopravnosti i politike za mlade. Sertifikovana je trenerica Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), u okviru kog je bila angažovana i kao trenerica i kao mentorka, ali i konsultantkinja u okviru tima koja se bavio podizanjem kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Bila je edukatorka na Akademiji vrednosti i politika (2015) i Nedelji socijaldemokratije (2010, 2015) koju je organizovala Fridrih Ebert fondacija (FES). Takođe je kao trenerica javnog nastupa u nekoliko navrata učestvovala i na Akademiji ženskog liderstva (2013, 2015, 2016). Pokrenula je Facebook stranicu Zavoli javni nastup sa savetima iz ove oblasti. U saradnji sa društvom „Raspustilište“ iz Novog Sada osmislila je i realizovala nekoliko edukativnih projekata za srednjoškolce i srednjoškolke koji se tiču mladih i aktivizma i mladih i rodne ravnopravnosti (2015). Koordinatorka je kampanje na društvenim mrežama „Zdravo buduća sportistkinjo“ koja se bavi stvaranjem ženskih sportskih uzora u cilju motivisanja devojčica i devojaka iz Novog Sada da više vežbaju i bave se sportom, a koju su u 2016. godini realizovali društvo „Raspustilište“ i udruženje „Centar za afirmaciju žena u sportu“ čija je predsednica. Aktivistkinja je i učesnica Ženske platforme za razvoj Srbije. Diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu.

Dragana Socanin-min

Dragana Soćanin

Dragana Stankovic-min

Dragana Stanković

Jelena Mihailovic-min

Jelena Mihajlović

Bojana Mikovic-min

Bojana Miković

Po obrazovanju sam logoped, što sam i radila do 2006. godine kada sam spontano, na internet-forumu pozvala mame i tate na udruživanje u zaštiti prava roditelja i dece. Tako je nastalo Udruženje „Roditelj“ i početak mog profesionalnog razvoja u civilnom sektoru.
U godinama koje su usledile, kao predsednica udruženja, kroz brojne projekte zagovaranja, akcije i kampanje svih vrsta; gradeći mreže i osnažujući svoje udruženje, svoje kolege i sebe, stičući mnoštvo bitnih veština, znanja i iskustava, najdragocenije što sam naučila je koliko su udruživanje i aktivizam važni, i da su za mnoge stvari i jedini put. Od novembra 2014. sam u Upravnom odboru Mreže organizacija za decu Srbije, a od oktobra 2016. zaposlena u AgroInvest Fondaciji Srbija kao projektna menadžerka i radim sa mrežama organizacija za decu iz 7 zemalja u regionu.
Neformalno obrazovanje ističem kao neprikosnoveno u ličnom i profesionalnom razvoju, a najviše sam ga stekla iz oblasti strateškog planiranja za organizacije civilnog društva i mreže organizacija, posebno koje se bave decom.
Od 2016. sam sertifikovana trenerica za strateško planiranje TACSO RC Građanskih inicijativa

tbd

Završila je Filozofski fakultet u Beogradu i već 17 godina se bavi društvenim aktivizmom i civilnim društvom. Poslednjih 7 godina radi u Trag fondaciji. Prošla sam brojne obuke za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva. Voli da radim sa ljudima, da saznaje nove stvari, uči i stiče iskustva.

Bojana se bavi trenerskim poslom od 2008. godine i do sada je kao trenerica radila sa preko 50 organizacija širom Evrope. Najviše se angažovala u oblasti neformalnog obrazovanja mladih, političke participacije i praćenja izbora, kao i pisanjem projekata i prikupljanjem sredstava. Posvećena je radu sa mladima i ponosna što je članica je Upravnog odbora Fondacije za mlade Obrenovca. Trenutno radi kao koordinatorka za komunikacije i fandrejzing u Trag fondaciji u Beogradu, sa željom da nastavi da podržava projekte i programe koji su usmereni na razvoj lokalnih zajednica i inicijativa koje pokreću mladi. Sertifikovana je trenerica TACSO Resursnog centra, Resource Alliance-a, Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne poslove (NDI) i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Zorica Sorak-min

Zorica Sorak

Nikola Koruga-min

Nikola Koruga

Marijana Jovic-min

Marijana Jović

Man-min

Predrag Stošić

Diplomirala na katedri za jugoslovenske književnosti i srpski jezik, 2014. odbranila master rad na obrazovnim politikama, trenutno na doktorskim studijama jezika. Trenersko iskustvo ima sa projekata DILS/REF, Razvionica. Аutorka i realizatorka je akreditovanih programa „Školske biblioteke u 21. veku“, „Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija“ i „Kako do boljih obrazovnih postignuća i veće socijalne uključenosti dece na porodičnom smeštaju“, realizatorka na akreditovanom programu „Multimedija u nastavi i učenju u OŠ“. Trenerica je Agencije za borbu protiv korupcije na edukativnim programima. Od 2016. trenerica TACSO RC za strateško planiranje. Izvršna direktorka Foruma za razvoj civilnog društva, radi u OŠ „ Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu.

Nikola Koruga je doktorand na Katedri za andragogiju Filozifskog fakulteta u Beogradu, gde kao demonstrator učestvuje u realizaciji nastave već četiri godine. Poseduje višegodišnje radno istkustvo u nevladinom sektoru. Bio je angažovan u timu za kvalitet EU projekta AE-PRO, koji se bavi pilotiranjem on-line platforme za usavršavanje u oblasti obrazovanja odraslih. Poseduje bogato trenersko iskustvo. Realizovao je višednevne programe za mlade iz oblasti tolerancije i multikulturalnosti, volonterski je održao spektar predavanja i radionica za starije, mnogim grupama za učenje u zajednici je pomogao da metodološki unaprede razmenu i stvaranje znanja. Od 2012 godine značajno je angažovan i prepoznat, na nacionalnim i međunarodnom nivu, u oblasti promocije obrazovanja odraslih kroz UNESCO incijativu Festival učenja odraslih.

Aktivistkinja i feministkinja. Psihološkinja i sertifikovana omladinska radnica.
Završila alternativni program Centra za ženske studije pri FPN Beograd i osnovni i specijalistički kurs medijacije u slučajevima diskriminacije, (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Obuke za trenerski rad prošla u okviru treninga za trenere/ice u oblasti Strateškog planiranja, TACSO i Građanske inicijative i Treninga za trenerice – Rodno zasnovano nasilje, Centar za podršku ženama Kikinda. Više od 10 godina kao omladinska radnica u direktnom radu sa mladima, naročito mladima iz osetljivih grupa, supervizorka i mentorka u programima omladinskog rada.
Članica Saveta za etička pitanja Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada.
Učestvovala u izradi različitih politika za decu, mlade, osetljive grupe na lokalnom i nacionalnom nivou, koordinirala izradu dokumenta Lokalni akcioni plan rodne ravnopravnosti u Pančevu. Uključena u istraživački rad na teme položaja i usluga za osetljive grupe, naročito za mlade i za žene sa invaliditetom.
Ko/autorka i ko/trenerica više različitih seminara iz oblasti dečijih i ljudskih prava, socijalne inkluzije, volonterskog menadžmenta, komunikacije, timskog rad.
– Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za implementaciju zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama
– Jačanje kapaciteta organizacija/ustanova za razvijanje programa podrške deci sa smetnjama u razvoju, IZI VelikiMali
– Značaj zastupanja širom zemlje: Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih zastupnika, MDRI – Srbje
– Rad sa mladima iz osetljivih grupa, Mreža mladih Hrvatske
– Realizatorka akreditovanog seminara „Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja kroz pripremu individualizovanog pristupa detetu/učeniku – Inkluzivno obrazovanje i Individualni obrazovni plan“, Savez učitelja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Predrag ima bogata trenersko iskustvo u različitim oblasitima. Posebno bi istakao sledeće: Javne nabavke u svetlu korišćenja sredstava EU Fondova; Kontrola javnih finansija u okviru projekta Odgovorna vlada i smanjenje siromaštva; Javne finansije i kontrola sredstava namenjenih organizacijama koje se bave pravima žena ; Treninge za Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u vezi načina i kontrole trošenja budžetskim sredstvima na centralnom i lokalnim nivoima; Treninzi na temu sistem lokalne samouprave u Srbiji; Za Društvo za razvoj dece i mladih angažovan sam kao trener za obuku njihovih partnera iz 10 gradova i opština iz čitave Srbije na temu Uključivanje NVO u budžetski proces i proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Pored tog održao je i trening za mlade trenere odnosno za učenike i učenice srednjih škola iz 5 gradova i opština na temu mladi, javne politike i finansiranje potreba mladih kao i način funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji. Za potrebe iste organizacije održao je iste treninge za BIH za njihove parterske organizacije.
Autor je nekoliko tekstova i analiza:
Vodič za pisanje biznis planova; Kako se finansiraju usluge socijalne podrške za osobe sa invaliditetom u republici Srbiji; Analiza stanja NVO u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu.

Kevezdi-min

Miroslav Keveždi

Man-min

Dane Pribić

Aleksandar Prica-min

Aleksandar Prica

Marinela Šćepanovic-min

Marinela Šćepanović

Miroslav Keveždi je rođen 1976. u Novom Sadu. Srednju stručnu školu završio je u Vrbasu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gde je 2001. diplomirao filozofiju i religijsku kulturu. Master studije menadžmenta u kulturi i medijima završio je 2012. na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radio kao profesor filozofije i logike u gimnaziji „Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu. Direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina bio je od 2008. do 2012. godine. Zaposlen je u Zavodu za kulturu Vojvodine na mestu stručnog saradnika za koordinaciju nevladinih organizacija. Bio je deset godina član Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina. Strateškim analizama i planiranjem počeo je da se bavi za vreme rukovođenja Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina, kao i na master studijama. Pripremio je 2011. godine analizu „Osnove za izradu stretegije mladih Rusina u Srbiji“. Vodio je proces strateškog planiranja razvoja kulture vlaške nacionalne manjine „Strategija razvoja kulture Vlaha u Srbiji 2014-2020“. Uredio je prvi broj časopisa za kulturu nevladinih organizacija Vojvodine „Most“ sa strateškim planiranjem razvoja kulture kao temom broja 2013. godine. Učestvovao u pripremi predloga strateškog plana razvoja kulture slovačke nacionalne manjine „Krok vpred – Analýza súčasného stavu kultúry vojvodinských Slovákov a projektovanie jej rozvoja“ 2014. godine. Facilitirao je proces izrade strategije razvoja obrazovanja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji 2016. godine. Namerava da se sistematski bavi strateškim planiranjem povezanim sa razvojem kulture, medija, lokalnih samouprava, prava nacionalnih manjina i verskih prava.

tbd

tbd

Aktivistkinja civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju organizacija, kreiranju, realizaciji i vođenju projekata, istraživanju potreba korisnika, organizaciji stručnih i naučnih skupova i obuka. Trenerica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa za oblast Strateško planiranje razvoja organizacija civilnog društva. Vodila veliki broj projekata i programa. Održala brojna predavanja, treninge i obuke iz svoje oblasti ekspertize. Autorka brojnih stručnih i naučnih radova, urednica stručnih i popularnih publikacija. Poseduje nemerljivo iskustvo u radu sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom i koje se bave decom i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Savladala mnoštvo programa obuke iz različitih domena (od upravljanja ljudskim resursima do konkretnih veština izrade predmeta ili dokumenata). Po profesiji master defektolog, doktrantkinja. Poseduje stručno zvanje pedagoškog savetnika. Članica, aktivistkinja i funkcionerka u nekoliko OCD (Društvo defektologa Vojvodine, Mensa Srbije, Odred izviđača „Ravangrad“, Moodle Mreža Srbije). U slobodno vreme se bavi ribolovom, radom u bašti, čitanjem i jogom.