NAŠI EKSPERTI

Dubravka Velat-min

Dubravka Velat

Maja Stojanovic-min

Maja Stojanović

Bojana Selakovic-min

Bojana Selaković

Djurdja Djukic

Đurđa Đukić

Dubravka Velat, ekspertkinja i trenerica sa dvadesetpetogodišnjim iskustvom u radu i razvoju civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana. Završila je Pravni fakultet u Splitu, zatim je 10 godina radila u Saveznom zavodu za statistiku. Od 90ih godina je aktivna u civilnom sektoru, gde je nastavila da se usavršava. Godine 1998. završila je dvogodišnji program obuke za trenere/ice organizovan od strane Charities Evaluation Services, London, UK, nakon čega je stekla zvanje trenerice za ravoj NVO (Trainer with Distinction in NGO Development). Jedna od osnivačica i članica UO TRAG fondacije, članica više tela i komisija za ocenu predloga projekata domaćih i međunarodnih donatora. Od 1998. godine, koordinirala je i neposredno realizovala obuke za preko 50.000 ljudi iz regiona. Redovno drži obuke i facilitira na teme relevantne za rad i razvoj OCD (TOT, pisanje predloga projekata, stateško planiranje, upravljanje projektnim ciklusom. organizacijski razvoj i tranzicija, javno zastupanje, monitoring i evaluacija). Pored obuke i facilitacije, pruža konsultantske usluge u oblasti evaluacije, različitih društvenih istraživanja (o radu i delovanju OCD), izrada budžeta za strateška dokumenta i drugo.

Maja Stojanović je dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava. U Građanskim inicijativama je od oktobra 2010. godine. Pre nego što je postala izvršna direktorka Građanskih inicijativa u januaru 2014, radila je kao koordinatorka programa za mlade, a zatim i kao programska direktorka. Rad u civilnom sektoru je započela u Studentskoj uniji Srbije (SUS), gde je vodila Studentsku uniju PMF-a u Nišu, a kasnije bila članica UO SUS. Pre anganžmana u GI, radila je u Inicijativi mladih za ljudska prava kao koordinatorka kancelarije u Nišu, zatim koordinatorka Programa za mlade i izvršna direktorka. Maja Stojanović je predsednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i demokratije iz Beograda i članica Tima Evropa, ekspertske grupe za promociju evropskih integracija u Srbiji.

Bojana Selaković je u Građanskim inicijativama od novembra 2013, gde se nalazi na poziciji menadžerke Programa za javne politike. 2016.godine izabrana za V.D. Izvršne direktorke. Bavila se privrednim pravom i preduzetništvom, a u civilnom sektoru je uz manje pauze aktivna od 2001. godine. Inicirala i učestvovala u više desetina kampanja podizanja svesti i javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, velikom broju projekata usmerenih na jačanje aktivizma građana i građanki, ali i onih koji pružaju direktnu pomoć i podršku osetljivim društvenim grupama. Teme koje je zanimaju kreću se od borbe protiv diskriminacije, nasilja i korupcije preko prava manjinskih grupa i prava deteta do reforme javnih politika i građanske participacije. Majka je dečaka i devojčice.

tbd

Jelena Stević

Jelena Stević

Nada Likar-min

Nada Likar

Marija Vujković-min

Marija Vujković

miroslav tamburic-min

Miroslav Tamburić

Jelena Stević šefica finansija u Građanskim inicijativama i trenerica u oblasti finansija. Sertifikovana je trenerica za više oblasti kao što su: ToT program, Facilitacija, Trenerski ciklus, Tehnike učenja, Tehnike prezentovanja i grupne dinamike. Završila je obuku u oblasti finasija za nevladine organizacije 2012 “Financial Management for non-Profit Organisations’ – Fabel, Werner & Schnittke GmbH ”, kao i obuku za vođenje poslovnih knjiga ocd “Accounting and book keeping/Company for the development of information technology „BAYcom”, kao i obuke za pisanje projekata 2010. Završila je specijalizovani trening za nastavnike građanskog obrazovanja na Fakultetu političkih nauka 2008. Ko-autorka je publikacije “Vodič za administrativno – finansijsko poslovanje”. Govori engleski jezik.

Nada je od januara 2006. godine zaposlena u Građanskim inicijativama, gde je stekla iskustvo u administrativno-finansijskim poslovima. Od septembra 2014 je na poziciji finansijske administratorke. Takodje, Nada se bavi upravljanjem ljudskim resursima u Građanskim inicijativama. Završila obuke iz oblasti pisanja projekata za EU, zaštite podataka o ličnosti, finansijskog menadžmenta u nevladinim organizacijama, upravljanja ljudskim resursima. Održala brojne treninge iz oblasti upravljanja administracijom i finansijama u udruženjima, kao i upravljanja ljudskim resursima. U ovoj oblasti pruža usluge za RC Građanskih inicijativa. Zajedno sa Jelenom Stević koautorka je Priručnika o finansijsko-administrativnom poslovanju za udruženja civilnog društva. Po obrazovanju je inženjer hemijske tehnologije. Govori engleski jezik.

Marija Vujković radi u Građanskim inicijativama od juna 2015.godine. Nakon decenije na raznim pozicijama u sektoru komunikacija u biznisu, odlučila da podeli svoje znanje i iskustvo sa civilnim društvom. Marija se stara o celokupnim komunikacionim i marketinškim aktivnostima GI, koje obuhvataju komunikaciju sa medijima i novinarima, donatorima, partnerskim organizacijama i zajednicom na društvenim mrežama. Autorka je priručnika Digital Media Tool Kit koji je namenjen predstavnicima OCD u njihovom svakodnevnom radu i bavljenjem društvenim mrežama i medijima. Tečno govori engleski, a služi se i španskim jezikom. Stalno na putu oko sveta.

Trener za kreiranje i primenu poslovnih planova – Business Inovative Program – BIP – Norveška (sprovedno 5 obuka, od 2007 godine do 2012 godine). Trening – Razvoj projektnih ideja za omladinske i volonterske grupe – 5 okruga – Program Resurs centar Ministrastva omladine i sporta, 2010-2016 godine). Jačanje kapaciteta lokalne zajednice za projektno delovanje – Opština Požega – 2016 godina. Unapredjenje rada djačkih kompanija (program omladinskog preduzetništva) – Bosna i Hercegovina (2011-2012, 2016 godina)

Tanja Matijas-min

Tatjana Matijaš

Vladimir Radojicic-min

Vladimir Radojčić

Marina Simeunovic-min

Marina Simeunović

Milenka Obradovic-min

Milenka Matić

Tatjana Matijaš, pedagoškinja, zaposlena u srednjoj stručnoj školi kao stručni saradnik i nastavnik građanskog vaspitanja. Od početka svog profesionalnog angažmana zagovarač i praktičar interaktivnog i radioničarskog pristupa u radu. Iskustvo u trenerskom radu započela davne 1995. god. po programu Step by Step, Džordžtaun Univerziteta, pri Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trener, kreator trening modula, autor i mentor na različitim programima u oblastima obrazovanja, socijalne inkluzije, ljudskih prava, omladinskog aktivizma. Radila treninge i projekte sa različitim ciljanim grupama: deca ranog uzrasta, srednjoškolci, prosvetni radnici, omladinski i aktivisti manjinskih grupa. Autor praktikuma i priručnika u oblasti demokratskog i jednakopravnog obrazovanja ( Papirni svet, Promišljanje u demokratiji, Srušimo zidove, dnevnik dnevne sobe). Saradnik i član nekolikih udruženja: Centar za interaktivnu pedagogiju, Prijatelji dece Srbije, Građanske inicijative, Agenda, Centar za održivi razvoj i bezbednost saobraćaja, Društvo za unapređivanje romskih naselja, Motoklub. Autor i realizator različitih obuka za nastavnike akreditovanih od strane Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja (Časovi u funkciji znanja i primene – Ja to umem i mogu sam, Biblioteke 21. veka, Učenici promišljaju, a vi?, Govor dece ranog uzrasta, Govorne radionice, Mala škola saobraćaja.) Od 2016. sertifikovana i kao trenerica Građanskih inicijativa za javno zagovaranje. Slobodno vreme ispunjava poetikom i istraživanjem mogućnosti kreativnog izraza kroz teatar potlačenih sa srednjoškolcima (predstave „Bezbednost (godi) nama“, „Biciklo, volim te zeleno“, „7 smrtnih grehova u saobraćaju“, „Mala od vrteške“, za kratki film „Ruke“ nagrađena prvom nagradom na međunarodnom konkursu Fractal solidarity, ACESS).

Trenerica na projektu “Korak za ravnopravnost mladih Romkinja” za teme: “Rodna ravnopravnost”, “Rodno zasnovano nasilje u vezama mladih”, “Javno zastupanje” Trenerica na projektu „Program izgradnje kapaciteta romskih zajednica“ na modulima: „Ljudska i manjinska prava“ i “ Rodna ravnopravnost“ (ELCA, EHO, septembqr- oktobar 2016.) Trenerica na projektu „Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljavanja Roma u Rumi“ na teme: „Položaj mladih Roma i Romkinja u Srbiji“, „Socijalna inkluzija“ i „Borba protiv diskriminacije“, (Evropska komisija, Opština Ruma i KOMS, mart-jun 2016.). Trenerica na projektu „Program izgradnje kapaciteta romskih zajednica“ za teme: “Ljudska i manjinska prava i mehanizmi njihove zaštite”, “Rodna ravnopravnost”, “Ostvarivanje prava u romskoj zajednici” (ELCA I EHO, septembar – novembar 2015.). Trenerica na projektu„Ravnopravno učešće Romkinja u procesu izbora za Nacionalni savet romske nacionalne manjine“Teme: Istorijat nastanka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, njegov sastav i nadležnosti, izobrni proces, postupak upisa u poseban birački spisak (Romska ženska mreža Srbije, 2014.) Trenerica na zimskoj školi “SASTO”: “Pisanje predloga projekata” . “Tim i timski rad, podela uloga”, “Gradjanska participacija” (Udruženja romskih studenata, 2011-2012.)„Hiv i prevencija u romskoj zajednici“ (NSHC, 2008. i 2009.) Sertifikovana trenerica Resursnog centra Građanskih inicijativa za temu Javno zastupanje od oktobra 2016. Godine. Osnivačica i koordinatorka aktivnosti Inicijative Romkinja Ljubovija u kampanji „Mesec ženskog romskog aktivizma“ od 2010. do danas. Osnivačica i koordinatorka aktivnosti Inicijative romskih studentkinja od aprila 2011. do danas. Članica Organizacionog odbora prvog Festivala romske kulture i aktivizma u Srbiji- FRKA, septembar 2015. Od 2008.godine članica Romske ženske mreže Srbije. Od maja 2015. godine imenovana za članicu Upravnog odbora RŽM-a. Od januara 2014. godine do maja 2015. godine vršila funkciju koordinatorke Odbora za rodnu ravnopravnost u SKRUG – Liga Roma. Inicijatorka formiranja i članica Odbora za mlade u okviru SKRUG-a.

Vladimir Radojičić je zaposlen u Trag fondaciji na poziciji programskog menadžera za javne politike. Vladimir ima trinestogodišnje iskustvo rada u organizacijama civilnog društva u Srbiji. Realizovao je više kampanja javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kao poseban uspeh ističe izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim je 2015.godine izjednačen poreski tretman pružalaca usluga socijalne zaštite. Trener je TACSO Resurs centra GI za javno zastupanje.

Milenka Matić je kao aktivistkinja uključena u rad civilnog sektora od 2006 godine. Trenutno je agažovana u organizaciji Centar za proizvodnju znanja veština iz Novog Sada. U rad organizacije je uključena od 2013 godine najviše na poslovima koji se tiču dečije zaštite i socijalne inkluzije. Poseduje veliko iskustvo u pružanju socijalnih usluga u profesionalnom radu sa vulnerabilnim grupama, posebno Romima, osobama sa invaliditetom, omladinom i decom. U okviru svog angažmana bavi se osmšljavanjem i realizacijom treninga za volontere na programu Centra za rani razvoj koji Centar za proizvodnju znanja i veštna realizuje od 2014.godine, razvojem volonterskog servisa i volonterskim menadžmentom, temama iz oblasti socijalne i omladinske politike, pisanje predloga projekata. Trenerica je za predstavnike centara za socijalni rad na temu „Razvoj kapaciteta sistema za borbu protiv zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem Interneta“. Od oktobra 2016. je trenerica za javno zastupanje TACSO Građanskih inicijativa. Završila je osnovne pa potom master studije pedagogije 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu a trenutno je na doškolovavanju na Fakultetu za pravne i poslovne studije iz oblasti poslovne psihologije.

Jelena Stojanovic-min

Jelena Stojanović

Natasa Vukmirovic-min

Nataša Vukmirović

vlada djukanovic-min

Vladan Đukanović

Maja Ciganović-min

Maja Ciganović

Jelena živi u Smederevu gde je završila gimnaziju, dok je u Beogradu završila Pravni fakultet. Pripravnički staž je završila u Opštinskom sudu u Smederevu, nakon čega se zaposlila u Državnoj lutriji Srbije na poziciji organizacije specijalnih događaja i PR aktivnosti. Sada radi u Gradskoj upravi Smedereva kao samostalni stručni saradnik u oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite. Ima veliko iskustvo u volonterskom radu i bavi se društvenim aktivizmom. Takođe je člnanica saveza slepih Srbije i predsednica konferencije Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo. U decembru 2016. je postala sertifikovana od strane TACSO RC GI trenerica za javno zagovaranje. Jelena kaže za sebe da je komunikativna, elokventna, odgovorna, uporna i vredna.

Nataša Vukmirović, dugogodišnja aktivistkinja, jedna od osnivača i predsednica Upravnog odbora organizacije Link plus, od oktobra 2016. godine deo je tima trenera i trenerica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa u oblasti javnog zastupanja. Aktivna je u oblasti razvoja građanskog društva, evropskih integracija i veterinarskih politika, autorka je brojnih stručnih tekstova i koautorka knjige Priručnik za odgovornog vlasnika psa.

tbd

Više od 10 godina drži treninge i radionice na temu organizacije događaja, pregovaranja, timskog rada i liderstva, javnog nastupa i komunikacije sa medijima, političke kampanje, javnog zagovaranja, strateškog planiranja, rada sa volonterima i aktivizma, rodne ravnopravnosti i politike za mlade. Sertifikovana je trenerica Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), u okviru kog je bila angažovana i kao trenerica i kao mentorka, ali i konsultantkinja u okviru tima koja se bavio podizanjem kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Bila je edukatorka na Akademiji vrednosti i politika (2015) i Nedelji socijaldemokratije (2010, 2015) koju je organizovala Fridrih Ebert fondacija (FES). Takođe je kao trenerica javnog nastupa u nekoliko navrata učestvovala i na Akademiji ženskog liderstva (2013, 2015, 2016). Pokrenula je Facebook stranicu Zavoli javni nastup sa savetima iz ove oblasti. U saradnji sa društvom „Raspustilište“ iz Novog Sada osmislila je i realizovala nekoliko edukativnih projekata za srednjoškolce i srednjoškolke koji se tiču mladih i aktivizma i mladih i rodne ravnopravnosti (2015). Koordinatorka je kampanje na društvenim mrežama „Zdravo buduća sportistkinjo“ koja se bavi stvaranjem ženskih sportskih uzora u cilju motivisanja devojčica i devojaka iz Novog Sada da više vežbaju i bave se sportom, a koju su u 2016. godini realizovali društvo „Raspustilište“ i udruženje „Centar za afirmaciju žena u sportu“ čija je predsednica. Aktivistkinja je i učesnica Ženske platforme za razvoj Srbije. Diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu.

Dragana Socanin-min

Dragana Soćanin

Dragana Stankovic-min

Dragana Stanković

Jelena Mihailovic-min

Jelena Mihajlović

Bojana Mikovic-min

Bojana Miković

Po obrazovanju sam logoped, što sam i radila do 2006. godine kada sam spontano, na internet-forumu pozvala mame i tate na udruživanje u zaštiti prava roditelja i dece. Tako je nastalo Udruženje „Roditelj“ i početak mog profesionalnog razvoja u civilnom sektoru.
U godinama koje su usledile, kao predsednica udruženja, kroz brojne projekte zagovaranja, akcije i kampanje svih vrsta; gradeći mreže i osnažujući svoje udruženje, svoje kolege i sebe, stičući mnoštvo bitnih veština, znanja i iskustava, najdragocenije što sam naučila je koliko su udruživanje i aktivizam važni, i da su za mnoge stvari i jedini put. Od novembra 2014. sam u Upravnom odboru Mreže organizacija za decu Srbije, a od oktobra 2016. zaposlena u AgroInvest Fondaciji Srbija kao projektna menadžerka i radim sa mrežama organizacija za decu iz 7 zemalja u regionu.
Neformalno obrazovanje ističem kao neprikosnoveno u ličnom i profesionalnom razvoju, a najviše sam ga stekla iz oblasti strateškog planiranja za organizacije civilnog društva i mreže organizacija, posebno koje se bave decom.
Od 2016. sam sertifikovana trenerica za strateško planiranje TACSO RC Građanskih inicijativa

tbd

Završila je Filozofski fakultet u Beogradu i već 17 godina se bavi društvenim aktivizmom i civilnim društvom. Poslednjih 7 godina radi u Trag fondaciji. Prošla sam brojne obuke za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva. Voli da radim sa ljudima, da saznaje nove stvari, uči i stiče iskustva.

Bojana se bavi trenerskim poslom od 2008. godine i do sada je kao trenerica radila sa preko 50 organizacija širom Evrope. Najviše se angažovala u oblasti neformalnog obrazovanja mladih, političke participacije i praćenja izbora, kao i pisanjem projekata i prikupljanjem sredstava. Posvećena je radu sa mladima i ponosna što je članica je Upravnog odbora Fondacije za mlade Obrenovca. Trenutno radi kao koordinatorka za komunikacije i fandrejzing u Trag fondaciji u Beogradu, sa željom da nastavi da podržava projekte i programe koji su usmereni na razvoj lokalnih zajednica i inicijativa koje pokreću mladi. Sertifikovana je trenerica TACSO Resursnog centra, Resource Alliance-a, Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne poslove (NDI) i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Zorica Sorak-min

Zorica Sorak

Nikola Koruga-min

Nikola Koruga

Marijana Jovic-min

Marijana Jović

Man-min

Predrag Stošić

Diplomirala na katedri za jugoslovenske književnosti i srpski jezik, 2014. odbranila master rad na obrazovnim politikama, trenutno na doktorskim studijama jezika. Trenersko iskustvo ima sa projekata DILS/REF, Razvionica. Аutorka i realizatorka je akreditovanih programa „Školske biblioteke u 21. veku“, „Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija“ i „Kako do boljih obrazovnih postignuća i veće socijalne uključenosti dece na porodičnom smeštaju“, realizatorka na akreditovanom programu „Multimedija u nastavi i učenju u OŠ“. Trenerica je Agencije za borbu protiv korupcije na edukativnim programima. Od 2016. trenerica TACSO RC za strateško planiranje. Izvršna direktorka Foruma za razvoj civilnog društva, radi u OŠ „ Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu.

Nikola Koruga je doktorand na Katedri za andragogiju Filozifskog fakulteta u Beogradu, gde kao demonstrator učestvuje u realizaciji nastave već četiri godine. Poseduje višegodišnje radno istkustvo u nevladinom sektoru. Bio je angažovan u timu za kvalitet EU projekta AE-PRO, koji se bavi pilotiranjem on-line platforme za usavršavanje u oblasti obrazovanja odraslih. Poseduje bogato trenersko iskustvo. Realizovao je višednevne programe za mlade iz oblasti tolerancije i multikulturalnosti, volonterski je održao spektar predavanja i radionica za starije, mnogim grupama za učenje u zajednici je pomogao da metodološki unaprede razmenu i stvaranje znanja. Od 2012 godine značajno je angažovan i prepoznat, na nacionalnim i međunarodnom nivu, u oblasti promocije obrazovanja odraslih kroz UNESCO incijativu Festival učenja odraslih.

Aktivistkinja i feministkinja. Psihološkinja i sertifikovana omladinska radnica.
Završila alternativni program Centra za ženske studije pri FPN Beograd i osnovni i specijalistički kurs medijacije u slučajevima diskriminacije, (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Obuke za trenerski rad prošla u okviru treninga za trenere/ice u oblasti Strateškog planiranja, TACSO i Građanske inicijative i Treninga za trenerice – Rodno zasnovano nasilje, Centar za podršku ženama Kikinda. Više od 10 godina kao omladinska radnica u direktnom radu sa mladima, naročito mladima iz osetljivih grupa, supervizorka i mentorka u programima omladinskog rada.
Članica Saveta za etička pitanja Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada.
Učestvovala u izradi različitih politika za decu, mlade, osetljive grupe na lokalnom i nacionalnom nivou, koordinirala izradu dokumenta Lokalni akcioni plan rodne ravnopravnosti u Pančevu. Uključena u istraživački rad na teme položaja i usluga za osetljive grupe, naročito za mlade i za žene sa invaliditetom.
Ko/autorka i ko/trenerica više različitih seminara iz oblasti dečijih i ljudskih prava, socijalne inkluzije, volonterskog menadžmenta, komunikacije, timskog rad.
– Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za implementaciju zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama
– Jačanje kapaciteta organizacija/ustanova za razvijanje programa podrške deci sa smetnjama u razvoju, IZI VelikiMali
– Značaj zastupanja širom zemlje: Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih zastupnika, MDRI – Srbje
– Rad sa mladima iz osetljivih grupa, Mreža mladih Hrvatske
– Realizatorka akreditovanog seminara „Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja kroz pripremu individualizovanog pristupa detetu/učeniku – Inkluzivno obrazovanje i Individualni obrazovni plan“, Savez učitelja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Predrag ima bogata trenersko iskustvo u različitim oblasitima. Posebno bi istakao sledeće: Javne nabavke u svetlu korišćenja sredstava EU Fondova; Kontrola javnih finansija u okviru projekta Odgovorna vlada i smanjenje siromaštva; Javne finansije i kontrola sredstava namenjenih organizacijama koje se bave pravima žena ; Treninge za Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u vezi načina i kontrole trošenja budžetskim sredstvima na centralnom i lokalnim nivoima; Treninzi na temu sistem lokalne samouprave u Srbiji; Za Društvo za razvoj dece i mladih angažovan sam kao trener za obuku njihovih partnera iz 10 gradova i opština iz čitave Srbije na temu Uključivanje NVO u budžetski proces i proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Pored tog održao je i trening za mlade trenere odnosno za učenike i učenice srednjih škola iz 5 gradova i opština na temu mladi, javne politike i finansiranje potreba mladih kao i način funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji. Za potrebe iste organizacije održao je iste treninge za BIH za njihove parterske organizacije.
Autor je nekoliko tekstova i analiza:
Vodič za pisanje biznis planova; Kako se finansiraju usluge socijalne podrške za osobe sa invaliditetom u republici Srbiji; Analiza stanja NVO u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu.

Kevezdi-min

Miroslav Keveždi

Man-min

Dane Pribić

Aleksandar Prica-min

Aleksandar Prica

Marinela Šćepanovic-min

Marinela Šćepanović

Miroslav Keveždi je rođen 1976. u Novom Sadu. Srednju stručnu školu završio je u Vrbasu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gde je 2001. diplomirao filozofiju i religijsku kulturu. Master studije menadžmenta u kulturi i medijima završio je 2012. na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radio kao profesor filozofije i logike u gimnaziji „Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu. Direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina bio je od 2008. do 2012. godine. Zaposlen je u Zavodu za kulturu Vojvodine na mestu stručnog saradnika za koordinaciju nevladinih organizacija. Bio je deset godina član Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina. Strateškim analizama i planiranjem počeo je da se bavi za vreme rukovođenja Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina, kao i na master studijama. Pripremio je 2011. godine analizu „Osnove za izradu stretegije mladih Rusina u Srbiji“. Vodio je proces strateškog planiranja razvoja kulture vlaške nacionalne manjine „Strategija razvoja kulture Vlaha u Srbiji 2014-2020“. Uredio je prvi broj časopisa za kulturu nevladinih organizacija Vojvodine „Most“ sa strateškim planiranjem razvoja kulture kao temom broja 2013. godine. Učestvovao u pripremi predloga strateškog plana razvoja kulture slovačke nacionalne manjine „Krok vpred – Analýza súčasného stavu kultúry vojvodinských Slovákov a projektovanie jej rozvoja“ 2014. godine. Facilitirao je proces izrade strategije razvoja obrazovanja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji 2016. godine. Namerava da se sistematski bavi strateškim planiranjem povezanim sa razvojem kulture, medija, lokalnih samouprava, prava nacionalnih manjina i verskih prava.

tbd

tbd

Aktivistkinja civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju organizacija, kreiranju, realizaciji i vođenju projekata, istraživanju potreba korisnika, organizaciji stručnih i naučnih skupova i obuka. Trenerica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa za oblast Strateško planiranje razvoja organizacija civilnog društva. Vodila veliki broj projekata i programa. Održala brojna predavanja, treninge i obuke iz svoje oblasti ekspertize. Autorka brojnih stručnih i naučnih radova, urednica stručnih i popularnih publikacija. Poseduje nemerljivo iskustvo u radu sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom i koje se bave decom i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Savladala mnoštvo programa obuke iz različitih domena (od upravljanja ljudskim resursima do konkretnih veština izrade predmeta ili dokumenata). Po profesiji master defektolog, doktrantkinja. Poseduje stručno zvanje pedagoškog savetnika. Članica, aktivistkinja i funkcionerka u nekoliko OCD (Društvo defektologa Vojvodine, Mensa Srbije, Odred izviđača „Ravangrad“, Moodle Mreža Srbije). U slobodno vreme se bavi ribolovom, radom u bašti, čitanjem i jogom.

Zoran Marković

Zoran Marković

Zoran Marković je trener sa višegodišnjim isustvom u oblasti PR-a, istraživanja javnog mnenja i novinarstva. Poseduje iskustvo u rukovođenju projekata u NVO sektoru kao koordinator i menadžer projekta. Održava treninge iz oblasti komunikacijskih sposobnosti u radu sa mrežama OCD, osnosa sa javnošću za NVO, treninge sa novinarima za rad sa nevladinim sektorom, kao i osnovne obuke za istraživanja javnog mnenja. Medijsko iskustvo kao novinar i urednik je stekao u najpoznatijim nacionalnim štampanim medijima u Srbiji, a trenutno je urednik emisije Da Možda Ne, na Javnom servisu RTS. Uređivao je i vodio portale nevladinog sektora na kojima se nalaze najznačajnije baze podataka o nevladinim organizacijama. Osnivač je Organizacije društvenog aktivizma (ODA) koja je danas izvor najrelevantnijih informacija u trećem sektoru.