NAŠI EKSPERTI

Dubravka Velat-min

Dubravka Velat

Maja Stojanovic-min

Maja Stojanović

Bojana Selakovic-min

Bojana Selaković

Djurdja Djukic

Đurđa Đukić

Dubravka Velat, ekspertkinja i trenerica sa dvadesetpetogodišnjim iskustvom u radu i razvoju civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana. Završila je Pravni fakultet u Splitu, zatim je 10 godina radila u Saveznom zavodu za statistiku. Od 90ih godina je aktivna u civilnom sektoru, gde je nastavila da se usavršava. Godine 1998. završila je dvogodišnji program obuke za trenere/ice organizovan od strane Charities Evaluation Services, London, UK, nakon čega je stekla zvanje trenerice za ravoj NVO (Trainer with Distinction in NGO Development). Jedna od osnivačica i članica UO TRAG fondacije, članica više tela i komisija za ocenu predloga projekata domaćih i međunarodnih donatora. Od 1998. godine, koordinirala je i neposredno realizovala obuke za preko 50.000 ljudi iz regiona. Redovno drži obuke i facilitira na teme relevantne za rad i razvoj OCD (TOT, pisanje predloga projekata, stateško planiranje, upravljanje projektnim ciklusom. organizacijski razvoj i tranzicija, javno zastupanje, monitoring i evaluacija). Pored obuke i facilitacije, pruža konsultantske usluge u oblasti evaluacije, različitih društvenih istraživanja (o radu i delovanju OCD), izrada budžeta za strateška dokumenta i drugo.

Maja Stojanović je dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava. U Građanskim inicijativama je od oktobra 2010. godine. Pre nego što je postala izvršna direktorka Građanskih inicijativa u januaru 2014, radila je kao koordinatorka programa za mlade, a zatim i kao programska direktorka. Rad u civilnom sektoru je započela u Studentskoj uniji Srbije (SUS), gde je vodila Studentsku uniju PMF-a u Nišu, a kasnije bila članica UO SUS. Pre anganžmana u GI, radila je u Inicijativi mladih za ljudska prava kao koordinatorka kancelarije u Nišu, zatim koordinatorka Programa za mlade i izvršna direktorka. Maja Stojanović je predsednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i demokratije iz Beograda i članica Tima Evropa, ekspertske grupe za promociju evropskih integracija u Srbiji.

Bojana Selaković je u Građanskim inicijativama od novembra 2013, gde se nalazi na poziciji menadžerke Programa za javne politike. 2016.godine izabrana za V.D. Izvršne direktorke. Bavila se privrednim pravom i preduzetništvom, a u civilnom sektoru je uz manje pauze aktivna od 2001. godine. Inicirala i učestvovala u više desetina kampanja podizanja svesti i javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, velikom broju projekata usmerenih na jačanje aktivizma građana i građanki, ali i onih koji pružaju direktnu pomoć i podršku osetljivim društvenim grupama. Teme koje je zanimaju kreću se od borbe protiv diskriminacije, nasilja i korupcije preko prava manjinskih grupa i prava deteta do reforme javnih politika i građanske participacije. Majka je dečaka i devojčice.

tbd

Jelena Stević

Jelena Stević

Nada Likar-min

Nada Likar

Marija Vujković-min

Marija Vujković

miroslav tamburic-min

Miroslav Tamburić

Jelena Stević šefica finansija u Građanskim inicijativama i trenerica u oblasti finansija. Sertifikovana je trenerica za više oblasti kao što su: ToT program, Facilitacija, Trenerski ciklus, Tehnike učenja, Tehnike prezentovanja i grupne dinamike. Završila je obuku u oblasti finasija za nevladine organizacije 2012 “Financial Management for non-Profit Organisations’ – Fabel, Werner & Schnittke GmbH ”, kao i obuku za vođenje poslovnih knjiga ocd “Accounting and book keeping/Company for the development of information technology „BAYcom”, kao i obuke za pisanje projekata 2010. Završila je specijalizovani trening za nastavnike građanskog obrazovanja na Fakultetu političkih nauka 2008. Ko-autorka je publikacije “Vodič za administrativno – finansijsko poslovanje”. Govori engleski jezik.

Nada je od januara 2006. godine zaposlena u Građanskim inicijativama, gde je stekla iskustvo u administrativno-finansijskim poslovima. Od septembra 2014 je na poziciji finansijske administratorke. Takodje, Nada se bavi upravljanjem ljudskim resursima u Građanskim inicijativama. Završila obuke iz oblasti pisanja projekata za EU, zaštite podataka o ličnosti, finansijskog menadžmenta u nevladinim organizacijama, upravljanja ljudskim resursima. Održala brojne treninge iz oblasti upravljanja administracijom i finansijama u udruženjima, kao i upravljanja ljudskim resursima. U ovoj oblasti pruža usluge za RC Građanskih inicijativa. Zajedno sa Jelenom Stević koautorka je Priručnika o finansijsko-administrativnom poslovanju za udruženja civilnog društva. Po obrazovanju je inženjer hemijske tehnologije. Govori engleski jezik.

Marija Vujković radi u Građanskim inicijativama od juna 2015.godine. Nakon decenije na raznim pozicijama u sektoru komunikacija u biznisu, odlučila da podeli svoje znanje i iskustvo sa civilnim društvom. Marija se stara o celokupnim komunikacionim i marketinškim aktivnostima GI, koje obuhvataju komunikaciju sa medijima i novinarima, donatorima, partnerskim organizacijama i zajednicom na društvenim mrežama. Autorka je priručnika Digital Media Tool Kit koji je namenjen predstavnicima OCD u njihovom svakodnevnom radu i bavljenjem društvenim mrežama i medijima. Tečno govori engleski, a služi se i španskim jezikom. Stalno na putu oko sveta.

Trener za kreiranje i primenu poslovnih planova – Business Inovative Program – BIP – Norveška (sprovedno 5 obuka, od 2007 godine do 2012 godine). Trening – Razvoj projektnih ideja za omladinske i volonterske grupe – 5 okruga – Program Resurs centar Ministrastva omladine i sporta, 2010-2016 godine). Jačanje kapaciteta lokalne zajednice za projektno delovanje – Opština Požega – 2016 godina. Unapredjenje rada djačkih kompanija (program omladinskog preduzetništva) – Bosna i Hercegovina (2011-2012, 2016 godina)

Tanja Matijas-min

Tatjana Matijaš

Vladimir Radojicic-min

Vladimir Radojčić

Marina Simeunovic-min

Marina Simeunović

Milenka Obradovic-min

Milenka Matić

Tatjana Matijaš, pedagoškinja, zaposlena u srednjoj stručnoj školi kao stručni saradnik i nastavnik građanskog vaspitanja. Od početka svog profesionalnog angažmana zagovarač i praktičar interaktivnog i radioničarskog pristupa u radu. Iskustvo u trenerskom radu započela davne 1995. god. po programu Step by Step, Džordžtaun Univerziteta, pri Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trener, kreator trening modula, autor i mentor na različitim programima u oblastima obrazovanja, socijalne inkluzije, ljudskih prava, omladinskog aktivizma. Radila treninge i projekte sa različitim ciljanim grupama: deca ranog uzrasta, srednjoškolci, prosvetni radnici, omladinski i aktivisti manjinskih grupa. Autor praktikuma i priručnika u oblasti demokratskog i jednakopravnog obrazovanja ( Papirni svet, Promišljanje u demokratiji, Srušimo zidove, dnevnik dnevne sobe). Saradnik i član nekolikih udruženja: Centar za interaktivnu pedagogiju, Prijatelji dece Srbije, Građanske inicijative, Agenda, Centar za održivi razvoj i bezbednost saobraćaja, Društvo za unapređivanje romskih naselja, Motoklub. Autor i realizator različitih obuka za nastavnike akreditovanih od strane Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja (Časovi u funkciji znanja i primene – Ja to umem i mogu sam, Biblioteke 21. veka, Učenici promišljaju, a vi?, Govor dece ranog uzrasta, Govorne radionice, Mala škola saobraćaja.) Od 2016. sertifikovana i kao trenerica Građanskih inicijativa za javno zagovaranje. Slobodno vreme ispunjava poetikom i istraživanjem mogućnosti kreativnog izraza kroz teatar potlačenih sa srednjoškolcima (predstave „Bezbednost (godi) nama“, „Biciklo, volim te zeleno“, „7 smrtnih grehova u saobraćaju“, „Mala od vrteške“, za kratki film „Ruke“ nagrađena prvom nagradom na međunarodnom konkursu Fractal solidarity, ACESS).

Trenerica na projektu “Korak za ravnopravnost mladih Romkinja” za teme: “Rodna ravnopravnost”, “Rodno zasnovano nasilje u vezama mladih”, “Javno zastupanje” Trenerica na projektu „Program izgradnje kapaciteta romskih zajednica“ na modulima: „Ljudska i manjinska prava“ i “ Rodna ravnopravnost“ (ELCA, EHO, septembqr- oktobar 2016.) Trenerica na projektu „Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljavanja Roma u Rumi“ na teme: „Položaj mladih Roma i Romkinja u Srbiji“, „Socijalna inkluzija“ i „Borba protiv diskriminacije“, (Evropska komisija, Opština Ruma i KOMS, mart-jun 2016.). Trenerica na projektu „Program izgradnje kapaciteta romskih zajednica“ za teme: “Ljudska i manjinska prava i mehanizmi njihove zaštite”, “Rodna ravnopravnost”, “Ostvarivanje prava u romskoj zajednici” (ELCA I EHO, septembar – novembar 2015.). Trenerica na projektu„Ravnopravno učešće Romkinja u procesu izbora za Nacionalni savet romske nacionalne manjine“Teme: Istorijat nastanka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, njegov sastav i nadležnosti, izobrni proces, postupak upisa u poseban birački spisak (Romska ženska mreža Srbije, 2014.) Trenerica na zimskoj školi “SASTO”: “Pisanje predloga projekata” . “Tim i timski rad, podela uloga”, “Gradjanska participacija” (Udruženja romskih studenata, 2011-2012.)„Hiv i prevencija u romskoj zajednici“ (NSHC, 2008. i 2009.) Sertifikovana trenerica Resursnog centra Građanskih inicijativa za temu Javno zastupanje od oktobra 2016. Godine. Osnivačica i koordinatorka aktivnosti Inicijative Romkinja Ljubovija u kampanji „Mesec ženskog romskog aktivizma“ od 2010. do danas. Osnivačica i koordinatorka aktivnosti Inicijative romskih studentkinja od aprila 2011. do danas. Članica Organizacionog odbora prvog Festivala romske kulture i aktivizma u Srbiji- FRKA, septembar 2015. Od 2008.godine članica Romske ženske mreže Srbije. Od maja 2015. godine imenovana za članicu Upravnog odbora RŽM-a. Od januara 2014. godine do maja 2015. godine vršila funkciju koordinatorke Odbora za rodnu ravnopravnost u SKRUG – Liga Roma. Inicijatorka formiranja i članica Odbora za mlade u okviru SKRUG-a.

Vladimir Radojičić je zaposlen u Trag fondaciji na poziciji programskog menadžera za javne politike. Vladimir ima trinestogodišnje iskustvo rada u organizacijama civilnog društva u Srbiji. Realizovao je više kampanja javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kao poseban uspeh ističe izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim je 2015.godine izjednačen poreski tretman pružalaca usluga socijalne zaštite. Trener je TACSO Resurs centra GI za javno zastupanje.

Milenka Matić je kao aktivistkinja uključena u rad civilnog sektora od 2006 godine. Trenutno je agažovana u organizaciji Centar za proizvodnju znanja veština iz Novog Sada. U rad organizacije je uključena od 2013 godine najviše na poslovima koji se tiču dečije zaštite i socijalne inkluzije. Poseduje veliko iskustvo u pružanju socijalnih usluga u profesionalnom radu sa vulnerabilnim grupama, posebno Romima, osobama sa invaliditetom, omladinom i decom. U okviru svog angažmana bavi se osmšljavanjem i realizacijom treninga za volontere na programu Centra za rani razvoj koji Centar za proizvodnju znanja i veštna realizuje od 2014.godine, razvojem volonterskog servisa i volonterskim menadžmentom, temama iz oblasti socijalne i omladinske politike, pisanje predloga projekata. Trenerica je za predstavnike centara za socijalni rad na temu „Razvoj kapaciteta sistema za borbu protiv zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem Interneta“. Od oktobra 2016. je trenerica za javno zastupanje TACSO Građanskih inicijativa. Završila je osnovne pa potom master studije pedagogije 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu a trenutno je na doškolovavanju na Fakultetu za pravne i poslovne studije iz oblasti poslovne psihologije.

Jelena Stojanovic-min

Jelena Stojanović

Natasa Vukmirovic-min

Nataša Vukmirović

vlada djukanovic-min

Vladan Đukanović

Maja Ciganović-min

Maja Ciganović

Jelena živi u Smederevu gde je završila gimnaziju, dok je u Beogradu završila Pravni fakultet. Pripravnički staž je završila u Opštinskom sudu u Smederevu, nakon čega se zaposlila u Državnoj lutriji Srbije na poziciji organizacije specijalnih događaja i PR aktivnosti. Sada radi u Gradskoj upravi Smedereva kao samostalni stručni saradnik u oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite. Ima veliko iskustvo u volonterskom radu i bavi se društvenim aktivizmom. Takođe je člnanica saveza slepih Srbije i predsednica konferencije Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo. U decembru 2016. je postala sertifikovana od strane TACSO RC GI trenerica za javno zagovaranje. Jelena kaže za sebe da je komunikativna, elokventna, odgovorna, uporna i vredna.

Nataša Vukmirović, dugogodišnja aktivistkinja, jedna od osnivača i predsednica Upravnog odbora organizacije Link plus, od oktobra 2016. godine deo je tima trenera i trenerica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa u oblasti javnog zastupanja. Aktivna je u oblasti razvoja građanskog društva, evropskih integracija i veterinarskih politika, autorka je brojnih stručnih tekstova i koautorka knjige Priručnik za odgovornog vlasnika psa.

tbd

Više od 10 godina drži treninge i radionice na temu organizacije događaja, pregovaranja, timskog rada i liderstva, javnog nastupa i komunikacije sa medijima, političke kampanje, javnog zagovaranja, strateškog planiranja, rada sa volonterima i aktivizma, rodne ravnopravnosti i politike za mlade. Sertifikovana je trenerica Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), u okviru kog je bila angažovana i kao trenerica i kao mentorka, ali i konsultantkinja u okviru tima koja se bavio podizanjem kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Bila je edukatorka na Akademiji vrednosti i politika (2015) i Nedelji socijaldemokratije (2010, 2015) koju je organizovala Fridrih Ebert fondacija (FES). Takođe je kao trenerica javnog nastupa u nekoliko navrata učestvovala i na Akademiji ženskog liderstva (2013, 2015, 2016). Pokrenula je Facebook stranicu Zavoli javni nastup sa savetima iz ove oblasti. U saradnji sa društvom „Raspustilište“ iz Novog Sada osmislila je i realizovala nekoliko edukativnih projekata za srednjoškolce i srednjoškolke koji se tiču mladih i aktivizma i mladih i rodne ravnopravnosti (2015). Koordinatorka je kampanje na društvenim mrežama „Zdravo buduća sportistkinjo“ koja se bavi stvaranjem ženskih sportskih uzora u cilju motivisanja devojčica i devojaka iz Novog Sada da više vežbaju i bave se sportom, a koju su u 2016. godini realizovali društvo „Raspustilište“ i udruženje „Centar za afirmaciju žena u sportu“ čija je predsednica. Aktivistkinja je i učesnica Ženske platforme za razvoj Srbije. Diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu.

Dragana Socanin-min

Dragana Soćanin

Dragana Stankovic-min

Dragana Stanković

Jelena Mihailovic-min

Jelena Mihajlović

Bojana Mikovic-min

Bojana Miković

Po obrazovanju sam logoped, što sam i radila do 2006. godine kada sam spontano, na internet-forumu pozvala mame i tate na udruživanje u zaštiti prava roditelja i dece. Tako je nastalo Udruženje „Roditelj“ i početak mog profesionalnog razvoja u civilnom sektoru.
U godinama koje su usledile, kao predsednica udruženja, kroz brojne projekte zagovaranja, akcije i kampanje svih vrsta; gradeći mreže i osnažujući svoje udruženje, svoje kolege i sebe, stičući mnoštvo bitnih veština, znanja i iskustava, najdragocenije što sam naučila je koliko su udruživanje i aktivizam važni, i da su za mnoge stvari i jedini put. Od novembra 2014. sam u Upravnom odboru Mreže organizacija za decu Srbije, a od oktobra 2016. zaposlena u AgroInvest Fondaciji Srbija kao projektna menadžerka i radim sa mrežama organizacija za decu iz 7 zemalja u regionu.
Neformalno obrazovanje ističem kao neprikosnoveno u ličnom i profesionalnom razvoju, a najviše sam ga stekla iz oblasti strateškog planiranja za organizacije civilnog društva i mreže organizacija, posebno koje se bave decom.
Od 2016. sam sertifikovana trenerica za strateško planiranje TACSO RC Građanskih inicijativa

tbd

Završila je Filozofski fakultet u Beogradu i već 17 godina se bavi društvenim aktivizmom i civilnim društvom. Poslednjih 7 godina radi u Trag fondaciji. Prošla sam brojne obuke za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva. Voli da radim sa ljudima, da saznaje nove stvari, uči i stiče iskustva.

Bojana se bavi trenerskim poslom od 2008. godine i do sada je kao trenerica radila sa preko 50 organizacija širom Evrope. Najviše se angažovala u oblasti neformalnog obrazovanja mladih, političke participacije i praćenja izbora, kao i pisanjem projekata i prikupljanjem sredstava. Posvećena je radu sa mladima i ponosna što je članica je Upravnog odbora Fondacije za mlade Obrenovca. Trenutno radi kao koordinatorka za komunikacije i fandrejzing u Trag fondaciji u Beogradu, sa željom da nastavi da podržava projekte i programe koji su usmereni na razvoj lokalnih zajednica i inicijativa koje pokreću mladi. Sertifikovana je trenerica TACSO Resursnog centra, Resource Alliance-a, Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne poslove (NDI) i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Zorica Sorak-min

Zorica Sorak

Nikola Koruga-min

Nikola Koruga

Marijana Jovic-min

Marijana Jović

Man-min

Predrag Stošić

Diplomirala na katedri za jugoslovenske književnosti i srpski jezik, 2014. odbranila master rad na obrazovnim politikama, trenutno na doktorskim studijama jezika. Trenersko iskustvo ima sa projekata DILS/REF, Razvionica. Аutorka i realizatorka je akreditovanih programa „Školske biblioteke u 21. veku“, „Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija“ i „Kako do boljih obrazovnih postignuća i veće socijalne uključenosti dece na porodičnom smeštaju“, realizatorka na akreditovanom programu „Multimedija u nastavi i učenju u OŠ“. Trenerica je Agencije za borbu protiv korupcije na edukativnim programima. Od 2016. trenerica TACSO RC za strateško planiranje. Izvršna direktorka Foruma za razvoj civilnog društva, radi u OŠ „ Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu.

Nikola Koruga je doktorand na Katedri za andragogiju Filozifskog fakulteta u Beogradu, gde kao demonstrator učestvuje u realizaciji nastave već četiri godine. Poseduje višegodišnje radno istkustvo u nevladinom sektoru. Bio je angažovan u timu za kvalitet EU projekta AE-PRO, koji se bavi pilotiranjem on-line platforme za usavršavanje u oblasti obrazovanja odraslih. Poseduje bogato trenersko iskustvo. Realizovao je višednevne programe za mlade iz oblasti tolerancije i multikulturalnosti, volonterski je održao spektar predavanja i radionica za starije, mnogim grupama za učenje u zajednici je pomogao da metodološki unaprede razmenu i stvaranje znanja. Od 2012 godine značajno je angažovan i prepoznat, na nacionalnim i međunarodnom nivu, u oblasti promocije obrazovanja odraslih kroz UNESCO incijativu Festival učenja odraslih.

Aktivistkinja i feministkinja. Psihološkinja i sertifikovana omladinska radnica.
Završila alternativni program Centra za ženske studije pri FPN Beograd i osnovni i specijalistički kurs medijacije u slučajevima diskriminacije, (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Obuke za trenerski rad prošla u okviru treninga za trenere/ice u oblasti Strateškog planiranja, TACSO i Građanske inicijative i Treninga za trenerice – Rodno zasnovano nasilje, Centar za podršku ženama Kikinda. Više od 10 godina kao omladinska radnica u direktnom radu sa mladima, naročito mladima iz osetljivih grupa, supervizorka i mentorka u programima omladinskog rada.
Članica Saveta za etička pitanja Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada.
Učestvovala u izradi različitih politika za decu, mlade, osetljive grupe na lokalnom i nacionalnom nivou, koordinirala izradu dokumenta Lokalni akcioni plan rodne ravnopravnosti u Pančevu. Uključena u istraživački rad na teme položaja i usluga za osetljive grupe, naročito za mlade i za žene sa invaliditetom.
Ko/autorka i ko/trenerica više različitih seminara iz oblasti dečijih i ljudskih prava, socijalne inkluzije, volonterskog menadžmenta, komunikacije, timskog rad.
– Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za implementaciju zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama
– Jačanje kapaciteta organizacija/ustanova za razvijanje programa podrške deci sa smetnjama u razvoju, IZI VelikiMali
– Značaj zastupanja širom zemlje: Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih zastupnika, MDRI – Srbje
– Rad sa mladima iz osetljivih grupa, Mreža mladih Hrvatske
– Realizatorka akreditovanog seminara „Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja kroz pripremu individualizovanog pristupa detetu/učeniku – Inkluzivno obrazovanje i Individualni obrazovni plan“, Savez učitelja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Predrag ima bogata trenersko iskustvo u različitim oblasitima. Posebno bi istakao sledeće: Javne nabavke u svetlu korišćenja sredstava EU Fondova; Kontrola javnih finansija u okviru projekta Odgovorna vlada i smanjenje siromaštva; Javne finansije i kontrola sredstava namenjenih organizacijama koje se bave pravima žena ; Treninge za Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u vezi načina i kontrole trošenja budžetskim sredstvima na centralnom i lokalnim nivoima; Treninzi na temu sistem lokalne samouprave u Srbiji; Za Društvo za razvoj dece i mladih angažovan sam kao trener za obuku njihovih partnera iz 10 gradova i opština iz čitave Srbije na temu Uključivanje NVO u budžetski proces i proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Pored tog održao je i trening za mlade trenere odnosno za učenike i učenice srednjih škola iz 5 gradova i opština na temu mladi, javne politike i finansiranje potreba mladih kao i način funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji. Za potrebe iste organizacije održao je iste treninge za BIH za njihove parterske organizacije.
Autor je nekoliko tekstova i analiza:
Vodič za pisanje biznis planova; Kako se finansiraju usluge socijalne podrške za osobe sa invaliditetom u republici Srbiji; Analiza stanja NVO u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu.

Kevezdi-min

Miroslav Keveždi

Aleksandar Prica-min

Aleksandar Prica

Marinela Šćepanovic-min

Marinela Šćepanović

Zoran Marković

Zoran Marković

Miroslav Keveždi je rođen 1976. u Novom Sadu. Srednju stručnu školu završio je u Vrbasu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gde je 2001. diplomirao filozofiju i religijsku kulturu. Master studije menadžmenta u kulturi i medijima završio je 2012. na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radio kao profesor filozofije i logike u gimnaziji „Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu. Direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina bio je od 2008. do 2012. godine. Zaposlen je u Zavodu za kulturu Vojvodine na mestu stručnog saradnika za koordinaciju nevladinih organizacija. Bio je deset godina član Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina. Strateškim analizama i planiranjem počeo je da se bavi za vreme rukovođenja Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina, kao i na master studijama. Pripremio je 2011. godine analizu „Osnove za izradu stretegije mladih Rusina u Srbiji“. Vodio je proces strateškog planiranja razvoja kulture vlaške nacionalne manjine „Strategija razvoja kulture Vlaha u Srbiji 2014-2020“. Uredio je prvi broj časopisa za kulturu nevladinih organizacija Vojvodine „Most“ sa strateškim planiranjem razvoja kulture kao temom broja 2013. godine. Učestvovao u pripremi predloga strateškog plana razvoja kulture slovačke nacionalne manjine „Krok vpred – Analýza súčasného stavu kultúry vojvodinských Slovákov a projektovanie jej rozvoja“ 2014. godine. Facilitirao je proces izrade strategije razvoja obrazovanja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji 2016. godine. Namerava da se sistematski bavi strateškim planiranjem povezanim sa razvojem kulture, medija, lokalnih samouprava, prava nacionalnih manjina i verskih prava.

tbd

Aktivistkinja civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju organizacija, kreiranju, realizaciji i vođenju projekata, istraživanju potreba korisnika, organizaciji stručnih i naučnih skupova i obuka. Trenerica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa za oblast Strateško planiranje razvoja organizacija civilnog društva. Vodila veliki broj projekata i programa. Održala brojna predavanja, treninge i obuke iz svoje oblasti ekspertize. Autorka brojnih stručnih i naučnih radova, urednica stručnih i popularnih publikacija. Poseduje nemerljivo iskustvo u radu sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom i koje se bave decom i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Savladala mnoštvo programa obuke iz različitih domena (od upravljanja ljudskim resursima do konkretnih veština izrade predmeta ili dokumenata). Po profesiji master defektolog, doktrantkinja. Poseduje stručno zvanje pedagoškog savetnika. Članica, aktivistkinja i funkcionerka u nekoliko OCD (Društvo defektologa Vojvodine, Mensa Srbije, Odred izviđača „Ravangrad“, Moodle Mreža Srbije). U slobodno vreme se bavi ribolovom, radom u bašti, čitanjem i jogom.

Zoran Marković je trener sa višegodišnjim isustvom u oblasti PR-a, istraživanja javnog mnenja i novinarstva. Poseduje iskustvo u rukovođenju projekata u NVO sektoru kao koordinator i menadžer projekta. Održava treninge iz oblasti komunikacijskih sposobnosti u radu sa mrežama OCD, osnosa sa javnošću za NVO, treninge sa novinarima za rad sa nevladinim sektorom, kao i osnovne obuke za istraživanja javnog mnenja. Medijsko iskustvo kao novinar i urednik je stekao u najpoznatijim nacionalnim štampanim medijima u Srbiji, a trenutno je urednik emisije Da Možda Ne, na Javnom servisu RTS. Uređivao je i vodio portale nevladinog sektora na kojima se nalaze najznačajnije baze podataka o nevladinim organizacijama. Osnivač je Organizacije društvenog aktivizma (ODA) koja je danas izvor najrelevantnijih informacija u trećem sektoru.

Vukašin Obradović

Vukašin Obradović

Čedomir Cicović

Čedomir Cicović

Ana Lazarević

Ana Lazarević

Gorana Jovanović

Gorana Jovanović

Rođen je 18. aprila 1962. godine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomarao na Fakultetu političkih nauka, u Beogradu, na odseku novinarstvo. Prve tekstove objavio je u omladinskim glasilima: Studentu, NON-u, Mladosti i Stavu. Tokom novinarske karijere objavljivao je tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama, između ostalog, u Našoj Borbi, Republici, Danasu, Vremenu i NIN-u, kao i portalima Peščanik, Autonomija, Cenzolovka, Istinomer. Radio je i kao saradnik Radija Slobodna Evropa (RFE).

 

„Vranjske“, koje je pokrenuo 1994. spadaju među najcitiranije i najnagrađivanije lokalne medije. „Vranjske“ su, usled političkih i ekonomskih pritisaka, prestale sa izlaženjem 2017. godine.

 

Dobitnik je novinarskih nagrada „Dušan Bogavac“, „Stanislav Staša Marinković“, „Jug Grizelj“ i „Dragoljub Stošić“. Liga eksperata dodelila mu je 2017. nagradu Vitez poziva. 2016. je proglašen počasnim građaninom Šapca zbog doprinosa širenju medijskih sloboda. Misija OEBS u Srbiji 2009. godine proglasila ga je za ličnost godine u medijskoj oblasti zbog, kako je navedeno “podrške demokratskim principima nezavisnog izveštavanja, objektivnosti i promovisanja međuetničkog dijaloga između Srba manjinskih zajednica u južnoj Srbiji”.

 

Bio je u dva mandata predsednik Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“, a od 2010. do 2017. nalazio se na čelu Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

 

Bio je predsednik UO Saveta za štampu i član je Komisije za žalbe Saveta za štampu, samoregulatornog tela u oblasti štampanih i onlajn medija.

Angažovan u civilnom sektoru od 1998. godine na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom do nivoa izjednačenih mogućnosti i stvaranja preduslova za potpunu inkluziju na svim poljima.

 

Član nekoliko nevladinih organizacija i Udruženja osoba sa invaliditetom: „Udruženja invalida cerebralne i dečije paralize Užice“ (od 1998.), čiji je trenutno podpredsednik, „Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom“ i Udruženja „Sunce“ Novi Sad, za vreme studija.

 

Kordinirao i učestvovao u realizaciji više lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata koji su unapredili položaj osoba sa invaliditetom na polju socijalne, obrazovne i radne inkluzije, socijalne i zdravstvene zaštite i pristupačnosti.

 

Prošao više formalnih i neformalnih edukacija u oblati pisanja projekata i projektnog finasiranja, socijalnog preduzetništva, odnosa sa javnošću, strateškog planiranja i održivog razvoja.

 

Zaposlen u Udruženju distrofičara Zlatiborskog okruga Užice kao projekt menadžer. Isti posao honorarno obavlja i u Udruženju invalida cerebralne i dečije paralize Užice.

 

Predsedavao radnom grupom koja je kreirala „Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Užicu 2018.-2020.“

 

Jedan od inicijatora osnivanja i direktor Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje „Naše zeleno polje“, Sevojno, koje je osnovalo Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize Užice.

 

Trenutno aktivan na uvođenju novih socijalnih usluga i servisa podrške za osobe sa invaliditetom i razvijanju modela za održivo i dugoročno zapošljavanje osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa.
Član „Zelenog saveta“ grada Užica.

 

Završio master studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Rođena je u Beogradu 1987. godine. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek psihologija. Članica Srbije u pokretu od 2012. godine, učestvovala u kampanji „Kakav je doktor“ (tim lider), „Nasilje nema opravdanje“ (član EDU tima) i više od šest godina je edukator na seminaru „ULAZ slobodan – seminar o društvenom organizovanju i javnom govoru“. Takođe, Ana je član i postojećeg EDU tima „Srbije u pokretu“ i iza sebe ima višegodišnje iskustvo u držanju i fasilitiranju treninga. Profesionalno se bavi Ljudskim resursima i drži obuke i treninge za zaposlene na različite teme u jednoj od najvećih internacionalnih kompanija u Srbiji i regionu.

U UG Srbija u Pokretu od 2013. godine, kada je učešćem u kampanji Možeš otkrila koliko je čaroban svet kada stvari radiš srcem, zbog svojih vrednosti na osnovu kojih se i povezuješ sa drugima, koliko je neprocenljivo znanje i iskustvo koje stičeš kada radiš za svoju zajednicu. Edukatorka i fasilitatorka više desetina seminara i treninga o društvenom organizovanju i javnom nastupu. Svoje znanje je unapredila na kursu Marshalla Ganza na Harvard Kennedy School Executive Education, učestvovala u nekoliko projekata na nacionalnom i lokalnom nivou usmerenih na oragnizovanje zajednice, mentorka u projektu formiranja Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.

Milica Đustebek

Milica Đustebek

Emila Spasojević

Emila Spasojević

Srećko Zdravković

Srećko Zdravković

Jelena Kodić

Jelena Kodić

Milica Đustebek radi kao savetnica za filantropiju i partnerstva u Trag fondaciji. Zahvaljujući različitim fandrejzing aktivnostima, stekla je značajno iskustvo u organizaciji fandrejzing događaja kao i u radu sa korporativnim sektorom. Milica je aktivno učestvovala u obuci i radu sa volonterima kao i promociji fandrejzing aktivnosti u medijima i široj javnosti.

Emila Spasojević, vec vise decenija,bavi se ljudskim pravima, borbom protiv diskriminacije i radnopravnim odnosima. Koautorka je Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije.

Završila je Pravni fakultet BU, a master rad uradila na temu „Načelo jednake plate za rad jednake vrednosti ili jednak rad“. Usavršavala se u oblasti radnog prava i zapošljavanja na Klingendajl institutu u Holandiji, u oblasti međunarodnog prava i ljudskih prava i  prava EU na Koledžu Evropa u Belgiji.

Dugi niz godina obučava razne profesionalne grupe i pojedince na temu ljudskih prava, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti,  radnog prava, kao i na temu razvoja i upravljanja projektima u skladu sa EU procedurama. Miriteljka je u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

Organizovanjem zajednice bavi se na nacionalnom i lokalnom nivou. Svojim najvećim uspehom smatra pokretanje i vođenje kampanja u Boru, Zaječaru i Oštrelju u kojima se zalagao za vraćanje javnih prostora građanima, kao i adaptacijom tih prostora. U svom radu koristi metodologiju profesora Mashalla Ganza. Prolazeći kurs na Harvardu naučio je da svaki put kada ima neki izazov obrati pažnju na tri elementa: srce (emocije), glavu (strategiju) i ruke (veštine). U UG Srbija u pokretu je od 2014. godine zato što voli da pokreće akcije i ljude na akciju. Veruje da je sve moguće ako je čovek dovoljno strastven.

Član Srbije u pokretu od 2015. godine. Učestvovala je u jednoj od njenih najvećih kampanja, „Biram koga biram“, kojom se zagovaralo za unapređenje izbornog sistema u Srbiji. Jelena je kao organizatorka zajednice direktno bila odgovorna za stvaranje mreže podrške u 5 gradova Srbije, učestvovala je u razvijanju kapaciteta same organizacije kroz promovisanje i pokretanje klubova Srbije u pokretu širom Srbije, kao i radu tima „Ulaz slobodan“ koji je za cilj imao upoznavanje građanstva sa aktivizmom, javnim govorom i društvenim organizovanjem. Specijalističke studije u oblasti društvenog organizovanja, „Liderstvo, organizovaje, akcija: vođenje promene“ je završila na Harvardu 2016. godine. Pored toga, Jelena je u periodu od 2012, do 2018. bila aktivno uključena u rad udruženja Balkans, let’s get up!, gde je kao deo tima fasilitatora i tima mentora organizovala edukaciju i mentorstvo za mlade sa Balkana, koji su kroz implementaciju lokalnih projekata osnaživani da postanu aktivni građani. Trenutno je angažovana kao konsultant u firmi BLKN LYNX, ui radi na osnaživanju mladih preduzetnika i start-up firmi kroz mentorstvo, savetovanje i asistenciju u izradi administrativnih procedura. Po formalnom obrazovanju je profesorka engleskog jezika i književnosti.

Nikola Pešić

Nikola Pešić

Vuksan Miličević

Vuksan Miličević

Sanja Lazić

Sanja Lazić

Danijela Pejatović

Danijela Pejatović

U UG Srbija u pokretu od 2014. godine. Učestvovao u brojnim kampanjama počevši od kamapanje „Nasilje nema opravadnja“. U svom aktivističkom radu najznačajnijim dostignućem smatra učešće u kamapanji Srbije u pokretu „Mladi u centru“ gde je godinu dana sa mladima Bora vodio dva tima (tim iz Bora i Zaječara). Kao rezultat ove inicijative mladi su dobili prostor od 200 kvadrata u okviru Doma omladine Bor. Za vreme trajanja kampanje „Biram koga biram“ učestuje u liderkom timu kada uporedo završava kurs iz oblasti organizovanja zajednica kao stipendista na Harvardu. Kao fasilitator i predavač učestvovao je u brojnim treninzima organizovanja zajednice.

U UG Srbija u pokretu od 2017. godine, kada je radio na osnivanju Doma omladine u Boru kroz kampanju „Mladi u centru“. Vodio je timove u Boru, ali je mentorisao timove i iz drugih gradova. U okviru nacionalne kampanje „U ime kulture“ bio je deo liderskog tima. Kao rezultat ove inicijative u periodu od nedelju dana sakupljeno je preko 40 000 potpisa podrške za povećavanje kulturnog sadržaja i ograničavanje rijaliti programa na televizijama sa nacionalnim frekvencijom. Vuksan uživa u novim izazovima zato što voli organizovanje i ima želju da što više ljudi upozna sa metodologijom i radom organizacije.

Sanja je Crowdfunding Campaign Coordinator u fondaciji Catalyst Balkans gde pomaže neprofitnim organizacijama u pripremi i lansiranju njihovih crowdfunding kampanja na platformi Donacije.rs. Do sada je pomogla i mentorisala desetine organizacija u prikupljanju sredstava kroz online zajednicu.
Pre dolaska u Catalyst, Sanja je radila kao content writer i koordinatorka projekata iz kulture.

Danijela je Content Coordinator u fondaciji Catalyst Balkans i specijalistkinja za online komunikacije. Po obrazovanju je novinarka, sa bogatim iskustvom u neprofitnom sektoru, prvenstveno humanitarnim organizacijama koje se bave zaštitom dece i podrškom migrantima.

Neprofitnim organizacijama pomaže u razvoju sadržaja za njihove sajtove i društvene mreže, kao i apliciranju za Google Ad Grant, i njegovom korišćenju.

Marko Galjak

Marko Galjak

Woman-min

Milica Antić

Miloš Janković

Miloš Janković

Nebojša Rančić

Nebojša Rančić

Koordinatorka na Programu za razvoj civilnog društva i građansku participaciju
Milica je saradnju sa Gi počela kao praktikantkinja od kraja 2016.godine, a sada je na poziciji asistentkinje na projektima za jačanje kapaciteta OCD.

Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, gde je i masterirala na temu: „Izgradnja nacije putem tumačenja nacionalne istorije: slučaj postjugoslovenskih država: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina“.

Od srednje škole se bavi društvenim aktivizmom, dok se na fakultetu angažovala u rad više organizacija civilnog društva, u kojima je stekla neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava. Polu-profesionalno se bavi kuglanjem.

Miloš je menadžer komunikacija u fondaciji Catalyst Balkans. U Catalyst je došao jula 2017. godine, i od tada pomaže neprofitnim organizacijama i medijima u strategijama njihovih online fundraising kampanja i kampanja digitalnog marketinga. Zadužen je i za dalji razvoj i viziju domaće crowdfunding platforme Donacije.rs.

 

Tokom studija je bio angažovan u radu Otvorene komunikacije, Studenata za slobodu i Kluba Alpbah, a kao freelancer za digitalni marketing je pomagao neprofitnim i političkim organizacijama, kao i startupovima.

Marko je Data Scientist u fondaciji Catalyst Balkans od jula 2017, a angažovan je i kao istraživač saradnik na Institutu društvenih nauka. Radio je i kao asistent na fakultetu. Trenutno pohađa doktorske studije, a završio je master studije demografije, kao i računarstva u društvenim naukama.

U fondaciji Catalyst Balkans je razvio aplikaciju Giving Balkans koja daje vizualizovan prikaz donacija i filantropskog ekosistema na Zapadnom Balkanu. Neprofitnim organizacijama pomaže u implementaciji metoda prikupljanja i analize podataka.

Rođen 1967. godine u Nišu, gde je završio Gimnaziju „Svetozar Marković“ i Pravni fakultet niškog Univerziteta.

 

Od 1990. godine u prvim redovima borbe protiv totalitarizma za demokratske i građanske vrednosti. Kreator projekta Media centra i osnivač Media i reform centra u Nišu. Jedan od osnivača Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). 26 godina iskustava u radu sa privatnim i javnim sektorom i 22 godine iskustva u radu sa lokalnim samoupravama na projektima unapređenja kapaciteta. Radio na projektima u preko 100 opština i gradova širom Srbije.

 

Aktivno sarađuje na reformskim projektima sa Stalnom konferencijom opština i gradova i NALEDom. Od sredine devedesetih sarađuje sa međunarodnim organizacijama, u koordinaciji na projektima, i upravljanju timovima za unapređenje kapaciteta i izgradnju institucija, uključujući ali se ne ograničavajući na: USAID, NDI, IRI,Freedom House, EU, ICCMA, OEBS, Savet Evrope, GIZ, EU PROGRES, UNDP, EAS-WEST Institute itd. Radio kao tim lider za ugledne konsultantske kuće The Urban Institute i Chemonics International. Sa iskustvom u radu sa različitim fokus grupama javnog, privatnog i civilnog sektora, medijima i akademskom zajednicom.

 

Znanja i veštine u oblasti komunikacija, u radu sa medijima, izradi srednjoročnih i dugoročnih strateških dokumenata, studija i analiza, razvojnim projektima, organizaciji i izvođenju obuka za predstavnike sva tri sektora. Akreditovani realizator obuka Nacionalne akademije za javnu upravu.

Nenad Čelarević

Nenad Čelarević

Tanja Bjelanović

Tanja Bjelanović

Marija Mitrović

Marija Mitrović

natalija-simovic

Natalija Simović

Nenad se bavi institucionalnim razvojem i inovativnim zagovaračkim procesima u regionu Zapadnog Balkana.

 

Ima bogato iskustvo u radu na osnovu MSD (M4P) pristupa i kreiranja održivih biznis rešenja za naučno-istraživačke organizacaije. Bavi se facilitacijom procesa usmerenih ka jačanju kapaciteta i postizanju većeg uticaja organizacija i pojedinaca u skladu sa vrednostima i vizijom boljeg društva za sve.

 

Veliki je fan lokalnih kulinarskih festivala u Srbiji.

Tanja Bjelanović se profesionalno bavi razvojem civilnog društva i filantropije u centralnoj i istočnoj Evropi, a posebno na Balkanu i Kavkazu.

 

Sa dvadeset godina prakse i preko 10 godina konsultantskog i trenerskog rada, pretežno je usmerena na: strateški razvoj programa i organizacije; upravljanje organizacijskim promenama; procene programa; procenu i razvoj organizacijskih kapaciteta; programe donacija; javno zastupanje. Posebno je zainteresovana za savetovanje u filantropiji i prikupljanje sredstava.

 

Jedan od najvećih profesionalnih uspeha joj je vođenje kampanje prikupljanja sredstava od velikih donatora za prvi zadužbinski fond civilnog društva na Balkanu osnovan u okviru Trag fondacije. Motivisana željom da podeli svoje znanje, iskustvo i entuzijazam, osnovala je agenciju Tabula koja pruža podršku organizacijama, donatorima, javnom i poslovnom sektoru, aktivistima u stvaranju boljeg sveta za sve.

Marija Mitrović je direktorka za filantropiju i partnerstva u Trag fondaciji, u kojoj radi od 2010. godine.

 

U svom radu je najviše usmerena na promociju i razvoj lokalne filantropije i kulture davanja u regionu Zapadnog Balkana, unapređenje održivosti neprofitnih organizacija kroz njihovo jače oslanjanje na lokalne resurse, stvaranje povoljnog okvira za razvoj filantropije i razvoj korporativnih partnerstava i individualnih davanja kao vida podrške redovnim aktivnostima Traga i razvoju Tragovog zadužbinskog fonda.

 

Trenutno koordiniše program razvoja fondacija u lokalnoj zajednici u 6 zemalja regiona Zapadnog Balkana i mrežu SIGN koju čine fondacije posvećene razvoju civilnog društva i filantropije u ovim zemljama.

Natalija Simović radi kao direktorka programa donacija u Trag fondaciji od početka 2019 godine. Ima desetogodišnje iskustvo u radu u fondaciji na različitim programima podrške civilnom društvu, kao i na promociji lokalne filantropije i davanja.

 

Natalija je trenerica u oblasti fandrejzinga već nekoliko godina i ima sertifikat Resource Alliance u ovoj oblasti, a bavila se i istraživanjima na temu razvoja filantropije kroz fellowship na Centru za filantropiju na CUNY univerzitetu u Nju Jorku.

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više