VRSTE PODRŠKE RESURSNOG CENTRA

Oblasti u kojima pružamo podršku

Treninzi

Resursni centar ulaže mnogo energije u svoje treninge. Kako to radimo? Nakon procene potreba za učenjem, svaki trening pripremamo po meri učesnika. Metodologija koja se koristi podrazumeva visoku participativnost i uvažavanje iskustava učesnika i međusobnu razmenu znanja, kao bitan deo procesa koji podstiču motivaciju i dinamiku horizontalnog učenja. Na svakom treningu praktično primenjujemo znanje, kako bismo osigurali da stečene veštine mogu biti primenjene nakon održanog treninga. Po potrebi obezbeđujemo mentorsku podršku naših eksperata učesnicima i nakon treninga.

Naši treninzi

Bazični trening za organizacije civilnog društva

Trening za monitoring i evaluaciju

Strateško planiranje

Javno zastupanje

Organizovanje u zajednici

Ljudski resursi

Otvoreni treninzi

Informacije o otvorenim treninzima se objavljuju kroz sve naše komunikacione kanale i obuhvataju: kriterijume za odabir učenika, aplikacione procedure, vreme i mesto održavanja treninga i ciljeve treninga. U toku i nakon treninga učesnici dobijaju relevantne materijale kao i upute za dalju literaturu i istraživanje. Učešće na treningu otkazuje se najmanje tri dana pre početka treninga slanjem pisanog obaveštenja.

Treninzi skrojeni po meri

Resursni centar odgovara na specifične potrebe aktera civilnog društva i uvažavanje konteksta u kome deluju.  Kontaktirajte nas i skrojićemo trening u odnosu na vaše kapacitete i nivo organizacionog razvoja.

HELP DESK USLUGE

Kako bi što efikasnije doprineo zadovoljavanju potreba OCD ili drugih relevatnih aktera čije su potrebe vezane za OCD i/ili okruženje u kome OCD deluju, Resursni centar kroz help desk pruža potrebne informacije i podršku u različitim oblastma, a sa ciljem unapređenja njihovih unutrašnjih kapaciteta.
Help desk usluge obuhvataju:

  • Obezbeđivanje i distribuciju informacija i dokumenata relevatnih za izgradnju kapaciteta i okruženje u kome delaju OCD.
    Informacije se u najvećoj meri distibuiraju preko News Letter. Za prijem na NL možete se prijaviti OVDE.
  • Pregled izvora/mogućnosti za finansiranje
    Informacije o Potencijalnim domaćim i stranim izvorima finasiranja možete naći na stranici našeg VODIČA.
  • Davanje saveta i podrška zainteresovanim OCD kroz mentorstvo (raspored događaja biće objavljen u KALENDARU)

Imajući u vidu širok spektar potreba i zahteva koji se tiču civilnog sektora, vrste i tip usluga i saveta koje pružamo nisu striktno definisani.
Možete nam se obratiti na nekoliko načina:

  • Putem telefona i/ili elektronske pošte (putem kontakata navedenih na stranici KONTAKT)
  • Direktno u našim kancelarijama (Ukoliko planirate da nas posetite potrebno je da zakažete sastanak minimum tri dana unapred)

Obaveštenje o prijemu zahteva za pomoć/informaciju Resursni centar help desk će dostaviti organizaciji u roku od 48 sati. Odgovor na zahtev help desk će dostaviti u roku od dva do pet dana, u zavisnosti od specifičnosti pitanja.

TEMATSKE SESIJE – sesije skrojene po meri

Resursni centar organizuje tematske sesije u različitim formama direktne asistencije na terenu u vidu sastanka, radionica, informativnih događaja a u zavisnosti od teme i potreba organizacija kojima se asistencija pruža.
Asistencija se može organizovati kao grupni događaj za predstavnike nekoliko organizacija koje imaju potrebu za podrškom u istim oblastima ili kao interne sesije za jednu organizaciju.
Tematske sesije se organizuju na teme iz delokruga rada Resursnog centra.
Mogu se organizovati na otvoren poziv Resursnog centra koji na osnovu procenjenih potreba organizacija određuje temu sesije. Poziv se javno objavljuje na našem sajtu i učesnici se prijavljuju popunjavanjem aplikacionog formulara.
Takođe se može organizovati na poziv organizacija koje su procenile da im je potrebna podrška u određenoj oblasti.
Sesije najčeše traju nekoliko sati do 1 dan makismalno a moguć broj učesnika varira od 3 do 30 u zavisnosti od teme i potreba učesnika kao i odabranog fomata podrške.
U našim prostojama u Beogradu svakog 10. (osim kada je 10. vikend ili postoji opravdana sprečenost da se sesija održi tog dana) u mesecu organizujemo Dan otvorenih vrata, prijavljivanje se vrši putem popunjavanja aplikacionog formulara do 5. u mescu. Teme koje će se obrađivati na sesijam su definisane u otvorenom pozivu koji možete pronaći na našim sajtovima, društvenim mrežama i kalendaru aktivnosti. Za organizacije koje nisu iz Beograda, Resursni centar ne snosi troškove dolaska.

Konsalting

Podršku kreiramo na bazi potreba svake pojedinačne organizacije u participativnom procesu i uz punu mentorsku podršku. Ova vrsta podrške može se obezbediti i drugim pravnim licima koja imaju potrebu da izgrade svoje kapacitete u oblasti saradnje sa udruženjima građana, fondacijama i zadužbinama.

Istraživanja i podrška istraživačkim praksama

Resursni centar se bavi istraživanjima na teme koje su značajne za izgradnju kapaciteta udruženja građana i stvaranje podsticajnog okruženja za njihov rad. Kroz svoj rad promovišemo istraživanja i značaj kreiranja politika koje su zasnovanih na činjenicama. Sarađujemo sa predstavnicima akademske zajednice, udruženja građana i drugim organizacijama koje se bave istraživačkom praksom kako bismo osigurali relevatnost istraživanja i upotrebnu vrednost za udruženja, donatorsku zajednicu i sve one koje su zainteresovani za rad civilnog društva.

Takođe nudimo podršku drugim istraživačkim zajednicama kroz konsultacije, podršku pri terenskim i desktop istraživanjima, uzorkovanju itd.