ACT: Omladinski centar CK 13

Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.

ACT podrškom će biti značajno pomognuti kapaciteti i znanja za održivi organizacioni razvoj kao pretpostavke unapređenja političkog programa i društvenog uticaja organizacije, odnosno procesa senzibilizacije, animiranja i osnaživanja građana za političko delovanje, kažu u Omladinskom centru CK13, organizaciji civilnog društva sa sedištem u Novom Sadu.

“Omladinski centar CK13” (popularno ‘Crna kuća’) pokrenut je 2007. godine inicijativom nekoliko udruženih organizacija, aktivističkih i umetničkih grupa i pojedinaca, kao odgovor na nedostatak alternativnih i neformalnih edukativnih programa u Novom Sadu u polju politike, nezavisne kulture i umetnosti i društvenog i političkog aktivizma.

Istoimena organizacija – Udruženje Omladinski centar CK13 – osnovana je 2011. godine sa ciljem programskog i resursnog rukovođenja centrom.

Od tada do danas, CK13 predstavlja enklavu demokratske kulture odakle se prisustvo i praksa civilnog društva istovremeno i koncentriše i širi.

Otud je jedinstveno društveno mesto i uloga Omladinskog centra CK13 sadržana u istrajnom prisutsvu centra u javnosti kao slobodnog javnog prostora (jednom od retkih preostalih u Novom Sadu) posvećenog razvoju političke samosvesti građana, afirmaciji emancipatorskih politika i artikulaciji alternativa naspram suštinski depolitizovane društvene svakodnevice redukovane na partijski antagonizam i nasilje.

Organizacioni razvoj bi bio ostvaren kroz interne procese, obuke i radionice namenjene članovima organizacije a radi postizanja strateških potreba CK13, od kojih su primarne sledeće: unapređenje organizacione i upravljačke strukture Omladinskog centra CK13, razvoj članstva i razvoj ljudskih resursa (posebno kroz integraciju mladih u organizaciju i njene aktivnosti) iIzrada novih i dopuna postojećih strateških dokumenata, akata, pravila i procedura, izrada komunikacione strategije i jačanje veza sa građanima, izrada fundraising strategije i unapređenje alata za prikupljanje sredstava, arhiviranje sećanja, iskustva I znanja organizacije, kao i razvijanje koncepcije “Crne Kuće” kao platforme za rad drugih organizacija
civilnog društva.

U CK 13 očekuju u narednom periodu realizaciju i unapređenje političkog programa “Svakodnevno je političko” koji se sastoji od tribinskog programa i programa neformalne političke edukacije prvenstveno za mlade, seminari alternativnih politika, kao i nastojanja da inicijacijski i resursno pomognemo formiranje novih formalnih ili neformalnih grupa/organizacija/pokreta/inicijativa građana.

Zahvaljujući ACT-u biće unapređena unutrašnja organizacija i poboljšani kapaciteti za održiviji razvoj CK13.