Analiza lokalnih kancelarija za mlade

Objavljeno: 4. maja 2022. godine

Prema Rečniku omladinske politike Krovne organizacije mladih Srbije, (lokalna) kancelarija za mlade je definisana kao deo gradske/opštinske uprave zadužen za koordinaciju lokalne omladinske politike u svim oblastima od značaja za mlade, u skladu sa specifičnim potrebama svoje društvene zajednice.

(Lokalna) kancelarija za mlade (KZM) osigurava i stvara povoljno okruženje za institucionalni razvoj omladinske politike na lokalnom nivou. Takođe koordinira izgradnjom kapaciteta udruženja mladih i za mlade i neformalnih grupa mladih na lokalnom nivou, prikuplja sredstva, povezuje sektorske politike na lokalnom nivou, utiče na budžetske alokacije drugih sektora i osigurava sprovođenje Lokalnog akcionog plana (LAP-a), koji predstavlja ključni dokument za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou. Takođe, ako se desi slučaj da ne postoje izgrađeni kapaciteti za sprovođenje LAP-a koji bi relevantni subjekti mogli sprovoditi, Kancelarija za mlade (KZM) može da pruža usluge usmerene na izgradnju upravo ovih kapaciteta udruženjima mladih i za mlade, ali i neformalnim grupama mladih.

Važno je napraviti razliku između toga da osnovna uloga KZM-ova nije pružanje usluga mladima, već koordinacija sprovođenja lokalnog akcionog plana (LAP-a).

Kako bi kancelarije za mlade mogle uspešno da funkcionišu i deluju, potrebno je da se ispune neki standardi, a to su:

  • Dobro upravljanje KZM;
  • Aktivno partnerstvo sa subjektima omladinske politike;
  • (Što veće) aktivno učešće mladih u lokalnoj omladinskoj politici;
  • Inkluzivan koncept rada.

U kancelariji za mlade je zaposlen, odnosno zaposlena koordinator/koordinatorka kancelarije za mlade. To je osoba koja je zaposlena u opštini ili gradu i koja rukovodi važnim poslovima same kancelarije za mlade. Ova osoba je zadužena za koordinaciju poslova KZM-a i trebalo bi da ispunjava uslove poput upoznatosti sa svim ključnim dokumentima omladinske politike, da poseduje veštinu upravljanja resursima (ljudskim, finansijskim, materijalnim i tehničkim resursima date kancelarije za mlade), da uspešno komunicira i sarađuje sa mladima i poznaje institucije, organizacije i udruženja koja se bave pitanjima mladih u datoj lokalnoj zajednici ali i na nacionalnom nivou.

Kada je reč o podacima o broju kancelarija za mlade, iz istraživanja „Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji“ koje je KOMS sproveo, uočava se da 52 jedinice lokalne samouprave (što procentualno predstavlja 35%) nemaju formiranu kancelariju za mlade, a da 18 jedinica lokalne samouprave koji imaju formiranu KZM formalno, kancelarija nema zaposlene.

U istraživanju koje je sproveo Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC) pod nazivom „Preduzetništvo mladih, zapošljivost NEET mladih i veštine upravljanja karijerom kod mladih u Srbiji“ sproveden je upitnik čiji je cilj da utvrdi postojeći delokrug rada kancelarija za mlade, njihove sposobnosti, potencijale i resurse, kao i sa kojim akterima blisko sarađuju tokom sprovođenja svojih aktivnosti.

Više o rezultatima ovih istraživanja pročitajte OVDE.

Izvor: KOMS