ATINA zapošljava!

Objavljeno: 19. januara 2023. godine

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama – „Atina” raspisuje konkurs za poziciju socijalnog radnika/socijalne radnice sa punim radnim vremenom. Pozicija podrazumeva rad u Beogradu i drugim lokacijama na teritoriji Srbije po potrebi.

Kandidati/-kinje koji će imati prednost su oni/one sa:

 • visokom stručnom spremom (socijalni rad, psihologija, pedagogija i druge humanističke nauke);
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • licencom za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti;
 • znanjem engleskog jezika;
 • vozačkom dozvolom (B kategorije) – aktivni/e učesnici/e u saobraćaju;
 • završenim obukama o radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

 

Poslovi i zadaci:

 • vođenje slučajeva u domicilnoj i migrantskoj populaciji, direktan rad sa korisnicama – pružanje psihosocijalne podrške;
 • asistiranje korisnicama u kontaktu sa različitim institucijama u ostvarivanju zakonom zagarantovanih prava;
 • pružanje podrške u ostvarivanju prava iz domena socijalne, zdravstvene zaštite i obrazovanja;
 • pružanje podrške u procesu zapošljavanja i reintegracije;
 • povezivanje i osmišljavanje aktivnosti u lokalnoj zajednici, aktiviranje resursa u zajednici i povezivanje sa akterima;
 • prateći administrativni i drugi poslovi.

 

Osobine koje bi trebalo da poseduje kandidat/kandidatkinja:

 • tačnost u poštovanju rokova i preciznost u radu;
 • poznavanje zakona i propisa u oblasti socijalne zaštite;
 • razvijene veštine komunikacije;
 • sposobnost donošenja brzih samostalnih odluka;
 • odgovornost prema poslovnim zadacima.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju svoje prijave sa biografijom i motivacionim pismom  elektronskim putem na adresu office@atina.org.rs.

Na mejl adresu Udruženja „Atina”  mogu se slati eventualna pitanja do kraja trajanja konkursa. Samo oni koje uđu u uži izbor će biti pozivani/e na razgovor i dobiće obaveštenje o daljem toku konkursa.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2023. godine.