Debata „Da li si radnica ili si direktor?“

Beograd, 17.05.2023.

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, organizuje debatu „Da li si radnica ili si direktor?“ (Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena).  Debata će biti održana u četvrtak, 18. maja 2023. godine od 12h do 14h u Prostoru „Miljenko Dereta“, Ul. Dobračina 55, Beograd.

Uvodničarke: Nina Mitić, Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog; Svenka Savić, profesorka emeritus; Marijana Pajvančić, profesorka Univerziteta u Novom Sadu u penziji; Maja Mićić, Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji; Marina Nikolić Savić, Institut za srpski jezik SANU; Jelena Filipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu; Jelena Lalatović, Institut za književnost i umetnost; Marjana Stevanović, novinarka lista Danas; Kosana Beker, Udruženje FemPlatz; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju.

Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme, a u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, želi da razgovara o važnosti potpune primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim je propisana upotreba rodno senzitivnog jezika kao jedna od mera koja obezbeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim sferama društvenog života i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda.

Korišćenje rodno osetljivog jezika utiče na veću vidljivost žena u javnom životu, naročito na polju rada, a samim tim doprinosi i demokratizaciji društva i podizanju svesti o značaju jednakosti žena i muškaraca.  Važno je razgovarati i o tome zašto u Srbiji postoji protivljenje upotrebi rodno senzitivnog jezika, sa čestom argumentacijom da se time vrši nasilje nad jezikom i da to nije u skladu sa jezičkom normom.

Zbog čega po ovom pitanju i dalje postoje otpori i polemike u javnosti? Koliko je rodno senzitivan jezik važan za postizanje pune rodne ravnopravnosti i unapređenje socio-ekonomskog položaja žena? Kakve su preporuke za upotrebu rodno osetljivog jezika u nazivima radnih mesta, položaja, zvanja i zanimanja? Kako da nediskriminativan govor postane standard i u našoj zemlji? Da li je uloga Crkve da obeshrabruje sprovođenje donetih zakona? Kakva je po ovim pitanjima uloga poslenika javne reči i medija? O ovim i drugim pitanjima koja će poteći od samih učesnica/ka razgovaraće se sa predstavnicima/ama donosilaca odluka, akademske zajednice, medija, organizacija civilnog društva i istaknutim ekspertima/kinjama.

Izvor:  Fondacija Centar za demokratiju