Dobre prakse iz regiona

Slovenija

Slovenačka organizacija CNVOS (Centar nevladinih organizacija Slovenije) od 2007. godine dodeljuje sertifikate kvaliteta nevladinim organizacijama uz pomoć obuka, konsultacija i završenih procena kvaliteta zajedno sa SIQ-om (Slovenački institut za kvalitet i metrologiju). 

Standard kvaliteta se sastoji od smernica i uputstava koja za cilj imaju da pomognu organizacijama da razviju svoje programe i projekte, ali i celokupnu organizaciju, zaposlene, volontere i finansijska sredstva. On je zasnovan na standardu ISO 9001, pri čemu su naglašeni elementi kvaliteta koji su posebno važni za nevladine organizacije:

 • transparentnost, finansijska transparentnost i efikasnost,
 • efektivna interna i eksterna komunikacija,
 • efikasno upravljanje i implementaciju projekata,
 • promišljeno partnerstvo i izgradnja mreže i
 • jednak tretman volontera i zaposlenih.

Dobijanjem sertifikata organizacije dobijaju povratnu informaciju o svom radu, savete kako da unaprede sistem upravljanja i efikasnost, kako da što jasnije definišu misiju i postave prioritete, unaprede komunikaciju unutar organizacije, unaprede finansijsku transparentnost, i sl.

Proces dobijanja sertifikata je jednostavan, a on se dodeljuje na 3 godine. Takođe, postoje i revizije na godišnjem nivou, a nakon tri godine se sprovodi procena obnove, na osnovu koje se dobija novi sertifikat.

 

Severna Makedonija

Cilj Kodeksa civilnih organizacija u Severnoj Makedoniji je da ojača sistem samoregulacije i doprinese većoj profesionalnosti i odgovornosti. S obzirom da je jedan od najvećih izazova sa kojim se organizacije civilnog društva suočavaju izgradnja poverenja kod građana i javnosti, pristupanje Kodeksu omogućava organizacijama da obezbede širu odgovornost za svoj rad i time potvrde svoj javni interes u procesima kreiranja politika koje su od interesa za građane. Kodeks je dobrovoljan i svaka organizacija civilnog društva koja mu pristupi preuzima odgovornost za poštovanje i praktikovanje obaveza, vrednosti i standarda utvrđenih u njemu. 

Priprema ovog Kodeksa nastala je kao inicijativa organizacija koje su deo neformalne mreže za transparentnost i odgovornost organizacija civilnog društva koja je formirana u okviru programa „Održivo civilno društvo – državno finansiranje OCD“. 

Pristupanje Kodeksu je jednostavno i vrši se popunjavanjem izjave koja se šalje Makedonskom centru za međunarodnu saradnju, a pregledaju ih organizacije potpisnice kao deo neformalne mreže za transparentnost i odgovornost organizacija civilnog društva. Organizacije civilnog društva koje će se pridržavati Kodeksa moraju da izveštavaju o primeni Kodeksa u svojim godišnjim organizacionim izveštajima, da se oglašavaju na svojim društvenim mrežama i slično. 

 

Hrvatska

OK 2015 je sistem upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj koji je nastao od strane ljudi i organizacija koji su aktivni u civilnom sektoru za organizacije civilnog društva i šire neprofitne organizacije. Pod “sistemom upravljanja kvalitetom” misli se na formalni sistem upravljanja koji organizacija može koristiti kako bi se unapredila i ojačala, a njegova svrha je podizanje kvaliteta rada i osiguranje doslednosti delovanja.

Sisitem upravljanja kvalitetom vrlo jasno i specifično definiše očekivanja koja kvalitetna organizacija treba da ispuni. Upravljanje kvalitetom ima dve svrhe:

 • u odnosu na samu organizaciju, inicira promene i aktivnosti usmerene na unapređenje rada organizacije,
 • u odnosu na zainteresovane strane u okruženju, nudi poverenje i osigurava verodostojnost, a korisnici mogu očekivati kvalitetnu uslugu u skladu s dogovorenim standardima.

Postupak uvođenja sistema upravljanja kvalitetom OK 2015 se sprovodi u nekoliko koraka:

 1. Formiranje radne grupe za samoprocenu
 2. Procena postojeće prakse u odnosu na definisane standarde kvaliteta
 3. Izrada plana aktivnosti za unapređenje
 4. Sprovođenje dogovorenih aktivnosti
 5. Procena postignutog.

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i samoprocena traje do godinu dana. Nakon toga sledi period održavanja sistema sa povremenim (1-2 puta godišnje) susretima radne grupe i revizijom svih područja. Četiri područja kvaliteta su: 1. strategija upravljanja organizacijom, 2. resursi – ljudski, finansijski i materijalni, 3. komunikacija i odnosi u okruženju, i 4. rezultati. Pored njih, postoji i dvanaest potpodručja kvaliteta.

 

Bosna i Hercegovina

Etički kodeks za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini donešen je tokom 2017. godine i predstavlja ažuriranu verziju “Kodeksa ponašanja za nevladin sektor u Bosni i Hercegovini” iz 2006. godine. Njegovom usvajanju prethodio je široki proces konsultacija koji je vodio CPCD (Centar za promociju civilnog društva) u okviru projekta CSSP (Održivost civilnog društva), USAID.

Kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i delovanja OCD, kojih će se u svom radu i ostvarivanju ciljeva pridržavati njegove potpisnice. Trenutni broj potpisnica Etičkog kodeksa za OCD u BiH je veći od 100. 

Zajednica potpisnica Kodeksa nije formalna i ne podrazumeva asocijacije, mreže ili koalicije i bazirana je na jasnom i dobrovoljnom prihvatanju istih vrednosti i principa rada. Ono što je presudno za takvu zajednicu jeste kako se u njoj postiže konsenzus oko sistema vrednosti, kao i brojnost i posvećenost pripadnika zajednice koji se aktivno uključuju u proces stvaranja i unapređivanja tog sistema. 

Tokom 2023. godine, grupa organizacija civilnog društva iz BiH donela je odluku da se, pored Etičkog kodeksa, izradi i predlog Standarda transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH koji bi služio kao jednostavan alat za samoregulaciju, ali i kao alat za jačanje poverenja u rad celokupnog sektora. Ovaj predlog je završen u junu 2023. godine, a standardi su kreirani na osnovu dobrih praksi, kako iz regiona, tako i globalno. 

Aktivnosti oko izrade standarda transparentnosti i odgovornosti koordiniše Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru USAID-ovog programa “Snaga lokalnog” i projekta “Naša zajednica je naša odgovornost”.