Dostupna anketa – Iskustva OCD koje rade na ljudskim pravima u EU i zemljama kandidatima

Objavljeno: 29. januara 2024. godine

Agencija Evropske unije za osnovna prava (FRA) pokrenula je godišnje konsultacije sa civilnim društvom za 2023. godinu i poziva sve OCD koje rade u državama članicama EU ili u Srbiji, Albaniji ili Severnoj Makedoniji (članovi posmatrači u FRA) da podele svoja iskustva u vezi sa izazovima sa kojima su se suočavale u svom svakodnevnom radu tokom 2023. godine.

Anketa se popunjava onlajn i upitnik će biti otvoren do zaključno sa 8. februarom 2024.

 

Pitanja se odnose isključivo na iskustvo vaše organizacije u oblastima:

  • Opšta situacija u civilnom sektoru
  • Pretnje i napadi
  • Pristup finansijama i donacijama
  • Regulatorno okruženje i zakoni
  • Pristup procesu donošenja odluka

 

Rezultati šeste godišnje FRA konsultacije o građanskom prostoru će biti objavljeni i podeljeni sa civilnim društvom, kreatorima politike, zainteresovanim stranama i medijima kako bi se promovisale akcije koje mogu poboljšati uslove za rad OCD širom EU i šire.

Izvor: BOŠ