Film u nastavi priručnik za studente – buduće nastavnike

Naziv: Film u nastavi priručnik za studente – buduće nastavnike

Izdavač: Fondacija Fond B92 ( u okviru programa Slobodna zona Junior)

Beograd, 2017

Program Slobodna zona Junior je započet 2006. godine u Srbiji sa ciljem da
se film uvede kao pomoćno sredstvo u nastavi u osnovnim i srednjim školama.
Mada je početna namera i težište programa korišćenje filma u nastavi
građanskog vaspitanja, brzo se pokazalo da su nastavnici i učenici zainteresovani
da film koriste kao nastavno sredstvo i u drugim predmetima.
Kako bi poslužili za obuku nastavnika i bili pomoć samim nastavnicima u
radu na času, nastala su četiri priručnika za upotrebu filma kao nastavnog
sredstva, koja su praćena DVD kompilacijama filmova.

Nakon desetogodišnjeg uspešnog rada programa Slobodna zona Junior
rodila se ideja da se metodika rada sa filmom kao nastavnim sredstvom
uvede kao predmet u visokoškolskom obrazovanju. Ova ideja je počela da
se realizuje pre svega zahvaljujući inicijativi Olivere Ranđić i Alžbjete Stropnjicke,
koje su, kao predstavnice organizacija Fond B92 i Čovek u nevolji,
stupile u kontakt sa Centrom za obrazovanje nastavnika na Filozofskom
fakultetu u Beogradu.

Tags:


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više