Istanbulski principi za efektivnost razvoja OCD – primer međunarodnih standarda

Organizacije civilnog društva (OCD) su ključna i neophodna komponenta demokratskog života zemalja širom sveta. OCD sarađuju sa širokim spektrom ljudi i promovišu njihova prava. Osnovne karakteristike OCD  kao različitih razvojnih aktera – to što su dobrovoljne, raznovrsne, nepristrasne, autonomne, nenasilne, rade i sarađuju za promene – predstavljaju osnovu za Istanbulske principe efikasnosti razvoja OCD. Ovi principi usmeravaju rad i prakse organizacija civilnog društva kako u mirnim, tako i u konfliktnim situacijama, u različitim oblastima delovanja od osnovnih potreba, do zagovaranja politika, i kontinuirano od humanitarnih vanrednih situacija, do dugoročnog razvoja.

Istanbulske principe predstavlja skup od 8 principa koji su usvojeni 2010. godine, nakon globalne konsultacije koju je predvodio Otvoreni Forum za Efikasnost Razvoja OCD (Open Forum for CSO Development Effectiveness), kako bi usmerili pripadnike civilnog društva ka većoj efikasnosti i odgovornosti kao razvojnih aktera.

Prinicipi su: 

  1. Poštovanje i promocija ljudskih prava i socijalne pravde

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… razvijaju i sprovode strategije, aktivnosti i prakse koje promovišu individualna i kolektivna ljudska prava, uključujući pravo na razvoj, sa dostojanstvenim radom, socijalnom pravdom i jednakošću za sve ljude.

  1. Inkorporiranje rodne ravnopravnosti i jednakosti uz promociju prava žena i devojčica

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… promovišu i praktikuju razvojnu saradnju koja uključuje rodnu ravnopravnost, uzimajući u obzir potrebe i iskustva žena, i podržavajući napore žena da ostvare svoja individualna i kolektivna prava, učestvujući kao potpuno osnaženi akteri u razvojnom procesu.

  1. Fokus na osnaživanju ljudi, demokratskom vlasništvu i participaciji

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… podržavaju osnaživanje i inkluziju ljudi kako bi proširili njihovo demokratsko vlasništvo nad politikama i razvojnim inicijativama koje utiču na njihov život, sa posebnim naglaskom na siromašne i marginalizovane grupe.

  1. Promocija ekološke održivosti

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… razvijaju i sprovode prioritete i pristupe koji promovišu ekološku održivost za sadašnje i buduće generacije, uključujući hitne odgovore na klimatske krize, sa posebnom pažnjom na socio-ekonomske, kulturne i autentične uslove za ekološki integritet i pravdu.

  1. Praksa transparentnosti i odgovornosti

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… demonstriraju održanu organizacionu posvećenost transparentnosti, višestrukoj odgovornosti i integritetu u svom internom radu.

  1. Težnja ka pravednim partnerstvima i solidarnosti

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… se obavežu na transparentne odnose sa drugim OCD i ostalim razvojnim akterima, slobodno i kao jednaki, na osnovu zajedničkih razvojnih ciljeva i vrednosti, međusobnog poštovanja, poverenja, organizacionoj autonomiji, dugoročnoj pratnji, solidarnosti i globalnom građanstvu.

  1. Stvaranje i deljenje znanja i posvećenost međusobnom učenju

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… unapređuju načine na koje uče iz svog iskustva, od drugih OCD i razvojnih aktera, uključujući dokaze iz prakse razvoja i rezultate, znanje i mudrost lokalnih i autohtonih zajednica, jačajući inovacije i svoju viziju za budućnost koju žele da vide.

  1. Posvećenost ostvarivanju pozitivnih održivih promena

OCD su efikasne kao razvojni akteri kada… sarađuju u postizanju održivih rezultata i uticaja svojih razvojnih akcija, fokusirajući se na rezultate i uslove za trajne promene za ljude, sa posebnim naglaskom na siromašne i marginalizovane populacije, obezbeđujući trajno nasleđe za sadašnje i buduće generacije.

 

Izvor: https://csopartnership.org/resource/istanbul-principles-for-cso-development-effectiveness/