Izmene načina obračuna iznosa za naknadu eko-takse za OCD

Slika: Pixabay

Udruženja građana, fondacije i zadužbine (kao pravna lica registrovana u skladu sa zakonom) bili su u obavezi da do 31. jula 2020.godine lokalnoj upravi javnih prihoda podnesu prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine .

Ova obaveza proističe iz  Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,   Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu  i Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredinekoji su usvojeni  krajem 2019. godine.

Predviđeno je da se visina naknade određuje na osnovu:

1)    stepena negativnog uticaja aktivnosti pravnog lica na životnu sredinu, što je uslovljeno pretežnom delatnošću koju obavlja i veličinom pravnog lica (u skladu sa Zakonom o računovodstvu) i

2)    iznosa poslovnog prihoda pravnog lica ostvarenog u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade, što u ovom slučaju iznsosi 0,4% poslovnog prihoda ostvarenog prema završnom računu za godinu koja prethodi godini za koju utvrđujemo naknadu.

Poštujući odredbe navedenih zakona i podzakonskih akata, OCD su u predviđenom roku predale prijave nadležnim lokalnim samouprava. Međutim, neposredno pred istek roka za podnošenje prijava (tj. 30.jula 2020.) Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je da je, nakon obavljenih konsultacija sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine u vezi sa obavezom plaćanja takse za zaštitu životne sredine, ustanovljeno da su navedenu taksu u obavezi da plaćaju samo one OCD (udruženja, fondacije i zadužbine) koje imaju registrovanu privrednu delatnost kojom ostvaruju prihod.

Prema poslednjim dostupnim podacima Agencije za privredne registre (APR) s kraja 2018. godine, oko 1/4 udruženja (nešto više od 9.000) ima Statutom predviđeno obavljanje privredne delatnosti, a znatno manje ih zapravo obavlja i prihoduje od toga  (nešto više od 1/5 njih). U slučaju  fondacija i zadužbina taj broj je nešto veći i kreće se oko jedne trećine od ukupnog broja registrovanih (nešto više od 300).

Imajući u vidu ovu činjenicu, pojašnjenje nadležnog ministarstva u značajno meri utiče na obuhvat obveznika (iz redova OCD) plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, ali i visinu naknade koju treba da plate.

Građanske inicijative su se obratile Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom sa molbom da od Ministarstva zaštite životne sredine dobije jasne i nedvosmislene informacije u vezi sa primenom pomenutih odredbi na udruženja, fondacije i zadužbine, i narednim postupcima koje je neophodno preduzeti u cilju adekvatnog ispunjenja predviđenih obaveza, a nakon dobijanja rešenja od nadležnih organa lokalne samoprave.

Odmah po njihovom dobijanju, ovaj tekst će biti ažuriran. Do tada vas molimo da sa nama delite iskustva iz komunikacije sa nadležnim organima, kao i da nas obaveštavate o samom procesu prijavljivanja obračun iznosa pomenute nadoknade.