Izveštaj Evropskog komiteta za sprečavanje torture o ad hok poseti Srbiji 2023. godine

Objavljeno: 31. januara 2024. godine

Evropski komitet za sprečavanje torture i nečovečnog ili nehumanog postupanja i kažnjavanja (CPT) objavio je izveštaj o ad hok poseti Srbiji u martu 2023. godine zajedno sa odgovorom srpskih vlasti koji mu je dostavljen. U fokusu ad hok posete CPT-ja Srbiji tokom marta 2023. godine bila su postupanja policije prema licima lišenim slobode i delotvornost istraga navoda o zlostavljanju od policije. Komitet je takođe ispitao uslove zadržavanja i postupanja prema pritvorenicima u četiri zatvora i prema maloletnim prestupnicima u Vaspitno-popravnom domu za maloletnike (VPD) Kruševac.

U izveštaju se konstatuje da je u Srbiji i dalje prisutno zlostavljanje osumnjičenih za krivična dela od strane policajaca, zbog čega se vlasti pozivaju da usvoje i primene koherentnu strategiju za iskorenjivanje takvog postupanja. CPT navodi da je tokom posete Srbiji delegacija intervijuisala značajan broj lica koja se nalaze u pritvoru, od kojih je čak više od 40% iznelo verodostojne navode o zlostavljanju.

U izveštaju CPT izražava žaljenje što su napori koje su srpske vlasti uložile u suzbijanju zlostavljanja i sprovođenju prethodnih preporuka do sada bili delimični i fragmentarni i što je izostalo slanje čvrste poruke sa najvišeg političkog nivoa o nultoj toleranciji u vezi poslicijskog zlostavljanja. Nedovoljna aktivnost srpskih vlasti da sprovedu preporuke za iskorenjivanje lošeg postupanja policije predstavlja neuspeh vlasti da potpuno sarađuju sa Komitetom.

U odgovoru Komitetu, vlasti Srbije su pružile informacije o preduzetim merama za primenu i sprovođenje preporuka tog tela Saveta Evrope.

Više informacija možete pronaći na sajtu Beogradskog centra za ljudska prava, OVDE.

Izvor: BCHR