Kako doći do efikasnih mera samoregulacije OCD?

Da bi se uspešno osmislile mere samoregulacije unutar organizacija civilnog društva, važno je razumeti kako unutrašnji i spoljašnji faktori utiču na njihovo delovanje.

Unutrašnji faktori se odnose na dinamiku unutar samog civilnog društva. To podrazumeva procenu nivoa poverenja i saradnje među OCD, analizu postojećih partnerstava i evaluaciju opšteg stanja civilnog društva u određenoj zemlji. Takođe obuhvata i procenu interesovanja OCD za legitimnost, transparentnost i odgovornost, kao i razumevanje njihovog potencijala za saradnju i organizacione kapacitete.

Spoljašnji faktori obuhvataju faktore van OCD koji utiču na njihov rad. To uključuje postojeće zakonodavstvo, društvene i kulturne uslove, kao i odnose sa spoljnim zainteresovanim stranama. Važno je razumeti nivoe poverenja u OCD od strane stejkholdera poput vlade, donatora i javnosti. Pored toga, tu spadaju i identifikacija mogućnosti za partnerstva van sektora civilnog društva i analiza šireg okvira koji podstiče njihovo delovanje, uključujući pravne i socio-političke uslove, koji su takođe od suštinskog značaja.

Stoga, jasno razumevanje kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih faktora ključno je za razvoj efikasnih mera i pravih modaliteta samoregulacije.

Odabrani modaliteti treba da budu usklađeni sa interesima, kapacitetima i nivoima poverenja kako unutrašnjih, tako i spoljnih aktera koji su uključeni. Takođe, važno je da budu prilagodljivi trenutnim socio-političkim i pravnim uslovima kako bi bili relevantni i efikasni. 

Kakvi modaliteti inicijativa samoregulacije bi najbolje funkcionisali u određenom kontekstu? 

U tabeli ispod navedeni su ključni zainteresovani akteri s kojima organizacija ili mreža OCD-a treba da sarađuje, kako bi razvila inicijativu samoregulacije. Predstavljeni su različiti modaliteti inicijativa samoregulacije unutar sektora civilnog društva, prilagođeni različitim nivoima saradnje i poverenja sa zainteresovanim stranama. Ovi modaliteti uključuju dodele nagrada, kodekse ponašanja, sisteme sertifikacije, informacione servise, radne grupe, javno objavljivanje informacija i promociju. Svaki modalitet ima za cilj unapređenje transparentnosti, odgovornosti i poverenja u sektoru. U zavisnosti od konteksta i odnosa sa zainteresovanim stranama, različiti modaliteti mogu biti efikasniji u rešavanju određenih izazova vezanih za poverenje.

IZVOR:https://civicus.org/images/stories/CIVICUS%20Self-regulation%20Guide%20Eng%202014.pdf