KOM 018: Kreativnošću do međuetničkog razumevanja

Prevazilaženje međuetničkih barijera bio je povod da Klub za osnaživanje mladih 018, u saradnji sa Hate Fighters Netwok (HFN) i lokalnim partnerima Društvom Roma „Prokuplje“ iz Prokuplja i NGO The Future iz Bujanovca, realizuje projekat “Kreativnost u službi međuetničkog razumevanja i saradnje” u lokalnim sredinama u Nišu, Prokuplju i Bujanovcu, u periodu od 10 meseci.

„Aktivno učešće mladih u lokalnim i regionalnim inicijativama i akcijama organizacija na lokalnom i regionalnom nivou je od suštinskog značaja ako želimo da izgradimo demokratska, inkluzivnija i prosperitetna društva i ojačamo participativne demokratije i proces integracije u EU “, kaže Sanja Tošić,
iz Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018).

Među mladima koji su direktno uključeni u projekat ove barijere nisu predstavljale problem već su poslužile kao inspiracija za rad u kreativnim grupama. Te barijere se pre svega ogledaju u korišćenju sopstvenog jezika, neverbalnoj komunikaciji i nekim razlikama u kulturnom nasleđu.

Ono što je posebno zanimljivo istaći je činjenica da su se mladi srpske, romske i albanske nacionalnosti uprkos razlikama lako sporazumeli i svoju pažnju usmerili na sličnosti i pojave koje su zajedničke svima. Njihova saradnja i želja za razumevanjem je veoma pozitivno uticala na uspešno prevazilaženje međuetničkih barijera i ukazala je na želje mladih koji dolaze iz multietničkih sredina da se razlike neguju i poštuju, a ne da budu prepreke.

Sanja Tošić objašnjava da projekat doprinosi ovom cilju kroz jačanje regionalne saradnje u Južnoj Srbiji i međuetničkog dijaloga između omladinskih organizacija civilnog društva u Nišu, Bujanovcu i Prokuplju, odnosno između mladih srpske, romske i albanske nacionalnosti u borbi protiv diskriminacije, međuetničke netolerancije i govora mržnje što je i glavni cilj ovog projekta.

Izmedju pojedinačnih aktivnosti  Tošić izdvaja trening na kome su učestvovali mladi, omladinski radnici, aktivisti i volonteri srpske, romske i albanske nacionalosti je svakako jedan od značajnijih aktivnosti jer je okupio tri različite kulture. Učesnici su zajedno učili o pojmovima kao što su interkulturalni dijalog, multikulturizam, diskriminacija, predrasude…

„Podstaknuti stečenim znanjima i veštinama, oni su zajedno stvarali kreativne produkte različitim metodama ali sa jednom i istom porukom – svi smo jednaki i svi imamo ista prava“, objašnjava Tošić.

Pored tog zvaničnog dela, što je takodje veoma važno, slobodno vreme su mladi različitih nacionalnosti proveli zajedno, i kroz taj neformalni deo oni su otkrivali razlike i sličnosti koje postoje unutar jedne sredine, a sve to ih je još više zbližilo i motivisalo za dalji rad i njihovo individualno uključivanje u borbu za jednakost i međuetničko razumevanje i saradnju.

Lokalne radionice koje su sprovedene u Nišu, Prokuplju i Bujanovcu su doprinele multiplikovanju znanja i veština stečenih na treningu. Omladinski radnici su sve naučeno i usvojeno preneli na svoje vršnjake i tako se direktno radilo na podizanju svesti o važnosti borbe protiv diskriminacije, međuetničke netolerancije i govora mržnje kod još većeg broja mladih.

„Upravo ti mladi ljudi žive, školuju se i rade u multietničkim zajednicama i oni su ujedno i ciljna grupa projekta, ali i ambasadori interkulturalnosti koji će u svojim sredinama nastaviti aktivnu promociju pozitivnih vrednosti“, dodaje Tošić.

Ostale planirane aktivnosti, poput info dana, kampanja, video takmičenja i omladinskog okupljanja imaju sličan cilj, promociju kreativnih produkata i podizanje svesti o važnosti interkulturalnog dijaloga, multietničkog razumevanja i saradnje kod još većeg broja mladih u našim lokalnim sredinama.

Kreativne metode su se u radu sa mladima pokazale kao veoma efektivne. Mladi imaju priliku da se kreativno izraze i da daju svoj komentar na određene društvene pojave. Kreativne metode koje se koriste na ovom projektu su muzika, grafika i mobilno izveštavanje, stvaranje koncept videa putem mobilnog telefona.

„Ove metode su savremene i prilagođene potrebama mladih, predstavljau novi kanal komunikacije među vršnjacima i omogućavaju lakše prenošenje određenih poruka. Tema međuetničkog razumevanja je složena tema koja pred mlade stavlja određene zahteve, a kreativnost u ovom slučaju postaje sredstvo kojim se ta složenost uprošćava i do krajnjih korisnika projekta dolazi jednostavna, ali i efikasna poruka koju su učesnici stvorili“, dodaje Sanja Tošić.

Klub za osnaživanje mladih 018 osnovan je 2007. i registrovan 2008. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je osnovni cilj osnaživanje kapaciteta mladih i promocija interkulturalnosti, demokratičnosti, ljudskih prava (pre svega prava mladih i dece i ženska prava), neformalnog obrazovanja, mobilnosti, EU integracija, kulture, sa posebnim fokusom na uličnu kulturu, inkluzije mladih iz manjinskih i marginalizovanih grupa, zdravih stilova života, ekonomskog osnaživanja mladih i zaštita životne sredine, kao i volonterizma i aktivne participacije mladih u svim sferama društva. Misija KOM 018 je da kroz razvoj i realizaciju razvnovrsnih programa osnaži mlade ljude da aktivno učestvuju u životu zajednice i da rešava njihove probleme i potrebe, i da na taj način doprinese izgradnji kvalitetnijeg života mladih i lokalne zajednice.

KOM 018 je organizacija snažnih resursa kao stabilan član društva i društvo u kome svi mladi ljudi razvijaju vlastite potencijale i aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice i duštva u celini. KOM 018 je do sada realizovao brojne projekte iz pomenutih oblasti. Dosadašnji rad organizacije podržali su Ministarstvo omladine i sporta Reoublike Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji – program prekogranične saradnje Srbija – Bugarska, Evropska Komisija kroz program Mladi u akciji, Savet Evrope, Evropska Komisija kroz Erasmus + program, Evropska komisija kroz program Evropa za građane i građanke, Ambasada kraljevine Norveške u Srbiji, Ambasada kraljevine Holandije u Srbiji, Grad Niš, OEBS Misija u Srbiji, Western Balkans Fund, Visegrad Fund, GIZ, Fondacija za otvoreno društvo Srbija i mnogi drugi.