Konkurs za nove članove/ice Saveta za mlade Vlade RS

Objavljeno: 16. januara 2023. godine

Savet za mlade Vlade Republike Srbije je savetodavno telo Vlade Srbije čiji je cilj da podstiče usklađuje aktivnosti koje su povezane sa razvojemostvarivanjem sprovođenjem omladinske politike i predlaganje mera i načina za unapređivanje.

Osim što Savet za mlade čine predstavnici/ce:

 • organa državne uprave koji u svom delokrugu imaju oblasti važne za mlade;
 • udruženja mladih;
 • udruženja za mlade i njihovih saveza;
 • kancelarija za mlade
 • Zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • Stručnjaci

U Savetu za mlade se nalazi i najmanje jedna trećina (1/3)  predstavnika i predstavnica mladih iz udruženja mladih i za mlade, kao i njihovih saveza koje, kako je to i Zakon o mladima u članu 14 propisao, predlaže Krovna organizacija mladih Srbije kao zakonski priznat krovni savez.

Pošto je Savet za mlade upravo ono što mu i ime kaže – savetodavno telo Vlade, putem njega se obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži.   Mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija.

 Predstavnici i predstavnice mladih u Savetu za mlade:

 • zastupaju stavove mladih u Republici Srbiji;
 • obavljaju redovne konsultacije sa mladima i osiguravaju da se njihovi prioriteti nađu na agendi donosioca odluka;
 • podstiču i usklađuju aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • predlažu mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, zasnovane na aktuelni, podacima iz istraživanja o položaju mladih;
 • predlažu mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

 

Mladi članovi i članice Saveta redovno učestvuju i na koordinacionim sastancima koje organizuje KOMS u cilju usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i sa organizacijama mladih i za mlade.

Kandidati i kandidatkinje koji/e su zainteresovani/e da se prijave za članstvo u Savetu za mlade trebalo bi da:  

 • u trenutku otpočinjenja mandata budu uzrasta od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života
 • budu državljani Republike Srbije
 • ne budu nosioci funkcija u političkim partijama
 • nisu zaposleni u organima javne uprave niti vrše funkcije/pozicije koje su u sukobu interesa sa članstvom u Savetu za mlade
 • su aktivno koordinirali ili učestvovali u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji omladinske politike na lokalnom i/ili nacionalnom nivou u trajanju od najmanje 2 godine
 • aktivno učestvuju u kreiranju i sprovođenju programa ili projekta usmerenih na ostvarivanje strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade
 • imaju najmanje jednogodišnje iskustvo u zagovaranju politika od važnosti za mlade
 • dobro poznaju rad nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike i upoznati su sa društvenim i političkim kontekstom u državi
 • primenjuju i promovišu vrednosti omladinske politike i uključivanja mladih

 

Za  uključivanje u rad Saveta za mlade, potrebno je prijaviti se na konkurs dostavljanjem:

 1. prijavnog formulara koji je potrebno potpisati i dostaviti skenirano u PDF formatu;
 2. biografije(CV) na srpskom jeziku;
 3. pisma nominacije udruženja/saveza koje je potpisano i pečatirano u PDF formatu

 

Ovde možete pronaći prijavni formular i formu za pismo nominacije.

Sva tri dokumenta potrebno je poslati sa naznakom: Prijava za članstvo u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije najkasnije do četvrtka, 26. januara 2023. godine, do 23.59 časova na: konkurs@koms.rs.

Nakon prvog kruga selekcije i pregledanja prijava, što će raditi Komisija, biće organizovani intervjui, što se očekuje da će biti krajem januara 2023. godine. Kandidati/kinje koji prođu u drugi krug selekcije će dobiti informaciju o terminu sastanka naknadno.

Biće odabrano 5 kandidata/kandidatkinja za članove i članice Saveta za mlade.

Izvor: KOMS