Konkurs za poziciju Mlađi pravnik/ca

Beograd, 04. april 2019. godine- A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava otvarila je poziv za zasnivanje radnog odnosa sa diplomiranim pravnikom/com za poslove pružanja pravne podrške i savetovanja iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava i zabrane diskriminacije.
Potrebna je osoba koja je upoznata sa domaćim i međunarodnim okvirom za zaštitu ljudskih prava, motivisana i sa snažno izraženom željom da radi na unapređenju položaja društveno ugroženih grupa.

Opis poslova:
– Pruža informacije, pravne savete i besplatnu pravnu pomoć korisnicima Inicijative A 11;
– Učestvuje u izradi i izrađuje podneske neophodne za sprovođenje aktivnosti Inicijative A 11;
– Učestvuje u izradi i samostalno izrađuje izveštaje, pravne analize i druge materijale neophodno za sprovođenje aktivnosti Inicijative A 11;
– Redovno održava kontakte sa zajednicom sa kojom radi Inicijativa A 11;
– Učestvuje u radu mobilnih timova koji sprovode terenske posete korisnicima Inicijative;
– Osmišljava, koordinira i učestvuje u kampanjama za zagovaranje i unapređenje položaja posebno ugroženih društvenih grupa.
Oglašena pozicija podrazumeva zasnivanje radnog odnosa na puno radno vreme, odnosno 40 sati nedeljno. Radno angažovanje će početi 1. maja 2019. godine, sa probnim radom u trajanju od 2 meseca. Rad se obavlja u kancelariji poslodavca u Beogradu, dok se po potrebi obavlja i na službenim putovanjima u drugim gradovima i opštinama u Srbiji.
U slučaju uspešno završenog probnog perioda, predviđeno je da radni odnos traje do kraja 2019. godine, sa mogućnošću produženja.

Od kandidata se očekuju sledeće kvalifikacije:
– Diplomirani pravnik/ca sa najmanje jednom godinom radnog iskustva;
– Izražene istraživačke sposobnosti;
– Poznavanje i interesovanje oblasti delovanja Inicijative A 11;
– Napredan nivo poznavanja engleskog jezika;
– Digitalna i medijska pismenost;
– Zbog čestog rada van kancelarije i sprovođenja terenskih poseta potrebno je da kandidati i kandidatkinje budu
aktivni vozači;
– Prednost će imati kandidati i kandidatkinje sa iskustvom u radu sa građanima i građankama koji dolaze iz društveno ugroženih grupa i oni koji imaju poznavanje domaćeg i međunarodnog okvira za zaštitu ljudskih prava.
CV i kratko motivaciono pismo (do 300 reči) poslati do 14.4.2019. godine na email office@a11initiative.org.
A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pruža jednake mogućnosti svima i ohrabruje sve kandidate i kandidatkinje koji smatraju da poseduju potrebne kvalifikacije za ovu poziciju da konkurišu. Od kandidata se očekuje da poseduju senzitivisanost prema posebno ugroženim grupama i da tokom rada pristupe na način razumevanja i uvažavanja specifičnosti i položaja svakog pojedinca bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, versko opredeljenje, seksualnu orijentaciju i druge karakteristike.
Napomena: Biće kontaktirani samo oni kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Inicijativa A11 zadržava pravo da na ovu poziciju ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata i kandidatkinja.