Konkurs za radno mesto – Izvršni/a direktor/ka Fondacije za otvoreno društvo-Srbija

Beograd, 18. jul 2018. godine –                                                     

 

 

Upravni odbor Fondacije za otvoreno društvo oglašava konkurs za radno mesto 

Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo – Srbija

Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FODS) je deo Mreže Fondacija za otvoreno društvo. Osnovana je 1992. godine sa misijom  da podstakne razvoj otvorenog, participativnog, pluralističkog društva u Srbiji, zasnovanog na demokratskim vrednostima. FODS je jedna od pet nacionalnih fondacija na Zapadnom Balkanu u okviru Mreže Fondacija za otvoreno društvo. Najviše rukovodeće telo u Fondaciji je Upravni odbor koji svoju funkciju obavlja u duhu dobre saradnje sa globalnom Mrežom Fondacija za otvoreno društvo.

U skladu sa svojom strateškom orijentacijom kroz brojne programe i projekte, Fondacija pruža podršku organizacijama civilnog društva koje deluju u Republici Srbiji čiji je rad, između ostalog, usmeren na unapređenje kvaliteta javnih politika, suzbijanje korupcije, obezbeđivanje pristupa pravdi, očuvanje dostignuća demokratskih reformi, unapređivanje prava osetljivih društvenih grupa, unapređenje slobode izražavanja i medijskog pluralizma, poštovanje ljudskih prava.

Opis radnog mesta

Ovlašćenja i zadaci Izvršnog direktora su da:

 • predvodi proces predlaganja, planiranja i sprovođenja strateških prioriteta FODS i održava odličnu komunikaciju i odnose saradnje između Upravnog odbora i zaposlenih u Fondaciji;
 • se stara da delovanje Fondacije bude zasnovano na poštovanju principa jednakosti i zabrane diskriminacije, inkluzivnosti i raznolikosti;
 • izgrađuje i održava čvrste odnosa sa akterima civilnog društva, državnim institucijama, sa međunarodnim akterima i drugim donatorima radi ostvarivanja vrednosti i prioriteta otvorenog društva;
 • nadgleda proces razvijanja i usklađivanja programskih inicijativa, budžeta, komunikacija i relevantnih kadrovskih rešenja radi obezbeđivanja uspešnog sprovođenja strategije;
 • zastupa u javnosti FODS u Srbiji i u inostranstvu;
 • se stara o namenskom korišćenju sredstava u skladu sa važećim propisima, kao i o transparentnom i odgovornom finansijskom poslovanju;
 • organizuje rad zaposlenih u Fondaciji, obezbeđuje uslove za zapošljavanje, profesionalno usavršavanje i napredovanje zaposlenih na osnovu radnih postignuća; stara se o zaposlenima kroz razumno i pravično upravljanje, vodeći računa o njihovoj dobrobiti i održavajući visoke profesionalne standarde obavljanja radnih zaduženja i ponašanja na radnom mestu;
 • putuje po potrebi u sastavu poslovnih obaveza i obavlja poslove na daljinu kada je potrebno;
 • održava redovnu komunikaciju sa Mrežom Fondacija za otvoreno društvo i prepoznaje i stvara prilike za saradnju Fondacije u Srbiji sa ostatkom Mreže;
 • inicira, razvija i angažuje se u regionalnim inicijativama na Balkanu u saradnji sa drugim fondacijama u regionu, kao i sa Inicijativom Otvorenog društva za Evropu (OSIFE); sarađuje sa svim poslovnim delovima Mreže Fondacija za otvoreno društvo kao i sa njenim tematskim programima;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Fondacije.

 

Profil kandidatkinje odnosno kandidata

Uspešna kandidatkinja ili uspešan kandidat poseduje osvedočena dostignuća u zalaganju za ljudska prava i temeljno poznavanje civilnog društva i političkog konteksta u Srbiji. Kandidatkinja ili kandidat se aktivno zalaže za odbranu vrednosti i principa otvorenog društva kao i da odnosi unutar i izvan Fondacije budu zasnovani na principima anti-diskriminacije, uvažavanja, poštovanja i profesionalizma. Kandidatkinja ili kandidat poseduje znanje u oblasti ljudskih prava i društvene pravde i pokazuje interesovanje za trendove u ovoj oblasti u Srbiji i širem regionu. Integritet, profesionalizam i oslanjanje na najviše moralne i na poverenju zasnovane standarde su podrazumevani kvaliteti za ovo radno mesto, kako u privatnim odnosima, tako i u svojstvu upravljanja institucijom.

Uspešna kandidatkinja odnosno uspešan kandidat:

 • ima završen fakultet i najmanje 10 godina radnog iskustva u neprofitnom sektoru, udruženjima unutar neprofitnog sektora i/ili nevladinoj organizaciji koja deluje na nacionalnom nivou, istraživačkom institutu (think-tank), obrazovno-naučnoj ustanovi, javnoj administraciji, medijima ili drugim oblastima koje zahtevaju vrhunske organizacione, poslovne i komunikacione sposobnosti; uključujući najmanje pet do sedam godina iskustva na višim rukovodećim položajima u složenoj organizaciji;
 • poseduje razvijene liderske sposobnosti dokazane u prethodnom rukovođenju u drugim organizacijama i situacijama, diplomatske veštine kao i sposobnost efikasnog rešavanja problema;
 • ima razvijene snažne organizatorske i menadžerske veštine sa odličnim poznavanjem tehnika izrade i analize budžeta, uz sposobnost analize, upravljanja i nadzora kadrova, kao i efektivnog korišćenja radnog vremena;
 • ima osvedočeno iskustvo u javnim nastupima, bilo kroz prisustvo u medijima ili u pojedinačnim susretima;
 • poseduje znanje i ima iskustva u sprovođenju delotvornih mehanizama monitoringa i evaluacije;
 • poznaje pravno-regulatorni okvir poslovanja neprofitnog sektora i ima iskustva u njegovoj primeni;
 • poseduje veštine u korišćenju softvera za podršku poslovanju (imejl, programi za obradu tabela i teksta) i sposobnost da nauči i razume funkcionisanje specijalizovanih menadžerskih softvera koji se koriste interno;
 • ima dokazano iskustvo u obezbeđivanju finansiranja, sa sposobnošću da angažuje i inspiriše širok raspon zainteresovanih aktera;
 • tečno govori i piše srpski i engleski jezik.

Uputstvo za podnošenje prijava

Prijave se podnose isključivo na engleskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu recruiting@opensocietyfoundations.org, sa naznakom „Open Society Foundation Serbia“ u polju Subject.

Uz prijavu priložite biografiju i propratno/motivaciono pismo, oba na engleskom jeziku; takođe priložite imena i kontakt informacije tri osobe koje profesionalno poznaju kandidatkinju odnosno kandidata i mogu dati odgovarajuće preporuke.

Rok za prijavu je ponedeljak, 3. septembar 2018. godine. Prijave primljene posle ovog datuma neće biti razmatrane.

Ohrabrujemo i rado prihvatamo prijave ljudi svih kultura, porekla i iskustava jer verujemo da nas raznolikost u svim Fondacijama za otvoreno društvo čini jačim.