Kontakt tačke za saradnju sa OCD

K

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom inicirala je krajem 2019. godine proces imenovanja kontakt osoba – tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva u organima uprave na sva tri nivoa vlasti – nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom.

Polazeći od pravnog okvira koji uvodi obaveze organa uprave u pravcu veće transparetnosti procesa donošenja propisa i javnih politika, uz istovremeno uspostavljanje novih mehanizama za uključivanje i zagovaračke aktivnosti civilnog društva, a u cilju obezbeđivanja efikasnije primene uspostavljenog pravnog okvira i unapređenja međusektorske komunikacije i saradnje, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uputila je navedenu inicijativu organima uprave koji mogu biti predlagači propisa i dokumenata javnih politika.

Po isteku roka za prikuljanje podataka formirana je Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva koja trenutno sadrži 191 imenovano lica od strane ukupno 140 organa uprave i to:

na nacionalnom nivou – 42 kontakt tačke ispred 23 organa državne uprave
na pokrajinskom nivou – 18 kontakt tačaka ispred 11 organa pokrajinske uprave
na lokalnom nivou – 131 kontakt tačka ispred 106 jedinice lokalne samouprave.
Svrha ove baze je da omogući i podstakne direktnu komunikaciju i saradnju organa uprave i organizacija civilnog društva, posebno u procesima odlučivanja, ali i međusobnu saradnju i razmenu iskustava samih državnih organa u ovoj oblasti. Takođe, Kancelarija će u narednom periodu usmeriti svoje aktivnosti u pravcu jačanja kapaciteta imenovanih kontakt tačaka kroz njihovo blagovremeno informisanje o pitanjima od značaja za saradnju dva sektora i realizovanje obuka i treninga u ovoj oblasti.

Baza kontakt tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva kreirana je u vidu excel dokumenta koji sadrži tri stranice (sheet) u kojima su organi uprave razvrstani po nivou vlasti kojem pripadaju. Ova baza biće periodično ažurirana podacima nedostajućih organa, ali i menjana u skladu sa eventualnim promenama osoba koje su zadužene za saradnju sa organizacijama civilnog društva.

Postojanje kontakt tačaka u organima uprave za saradnju sa organizacijama civilnog društva jedan je od institucionalnih mehanizama za saradnju organa javne vlasti i civilnog društva predviđenih revidiranim Kodeksom dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka Saveta Evrope.