MENADŽER PROJEKTA – PSD IPA (PR i komunikacija)

Potreban stepen stručne spreme:

 • VII stepen, završen fakultet iz oblasti društvenih nauka (političke nauke, mediji, žurnalistika, književnost, turizam ili srodna disciplina)

 

 

 

Strani jezik/Radno iskustvo:

 • Odlično usmeno i pisano znanje srpskog jezika
 • Odlično usmeno i pisano znanje engleskog jezika
 • Znanje nemačkog jezika predstavlja prednost
 • Najmanje 3 do 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Praktična iskustva u organizaciji događaja i saradnje sa medijima
 • Praktična iskustva u međunarodnim programima finansiranja predstavljaju prednost

Zaduženja:

Lice na ovom radnom mestu odgovorno je za:

 • samostalni menadžment dodeljenih oblasti i poslova
 • stručnu obradu i dalji razvoj radne oblasti za koju je preuzeta odgovornost, a u skladu sa postavljenim standardima
 • održavanje dobre komunikacije i dobrog protoka informacija između svih uključenih institucija, učesnika i GIZ-a

Poslovi:

Svi navedeni poslovi sprovode se u bliskom dogovoru sa vođom projekta, kao i sa savetnicom za komunikacije i odnose sa javnošću GIZ-kancelarije u Srbiji

Stručni poslovi:

 • Priprema i razvoj Strategije komunikacije za IPA 2018 – „Competitiveness Through Innovation and Tourism Development in Easter Serbia“ (Konkurentnost kroz inovacije i razvoj turizma u istočnoj Srbiji)
 • Priprema i razvoj akcionog plana za Strategiju komunikacije
 • Sprovođenje aktivnosti iz navedenog plana (planiranje, organizacija i implementacija)
 • Koordinacija pripreme svih sredstava komunikacije i informisanja
 • Odgovornost za odnose sa javnošću – PR za projekat (kreiranje medijskog materijala, organizacija stručnih događaja i medijskih aktivnosti, javni nastupi)
 • Prikupljanje i analiza podataka o projektu u medijima
 • Organizacija i praćenje poseta delegacija zvaničnika EU, BMZ, Ambasade Nemačke i GIZ-a
 • Onlajn (online) i digitalna prezentacija rezultata projekta u klasičnim medijima, kao i kroz društvene mreže
 • Kreiranje sadržaja (content creation) prezentacija putem fotografija i teksta, kao i marketing kroz društvene mreže

Opšti poslovi:

 • Redovno usaglašavanje sa vođom projekta o projektnim aktivnostima
 • Pružanje podrške oko organizacionih poslova i poslova upravljanja
 • Učestvovanje u razvoju, planiranju i implementaciji projektnih aktivnosti
 • Pružanje podrške vođi projekta oko sinhronizacije sistema planiranja i budžetiranja
 • Nadgledanje (monitoring) projektnih aktivnosti i rezultata
 • Izrada prezentacija
 • Razvoj mera za obezbeđivanje kvaliteta (predlozi o potrebnim izmenama, poboljšanjima i inicijativama)
 • Koordinacija relevantnih projektnih aktivnosti u saradnji sa partnerima kako oko organizacione pripreme tako i oko implementacije ovih aktivnosti
 • Učestvovanje u dokumentovanju i izveštavanju o rezultatima projektnih aktivnosti
 • Planiranje, koordinacija i menadžment konsultantskih misija
 • Pružanje stručne podrške domaćim i internacionalnim stručnjacima
 • Učestvovanje odn. samostalno organizovanje, sprovođenje, vođenje i dokumentovanje seminara, obuka, radionica, konferencija i drugih projektnih aktivnosti
 • Podrška pri organizovanju sajmova i propratnih aktivnosti
 • Uspostavljanje i održavanje kontakata sa svim važnim projektnim partnerima
 • Pružanje podrške prilikom utvrđivanja potreba vladinih i nevladinih organizacija
 • Stručno savetovanje projektnih partnera (npr. prilikom izrade predloga projekta)
 • Učestvovanje u razmeni za projekat relevantnih informacija sa drugim donatorskim organizacijama , kao i planiranje i implementacija zajedničkih aktivnosti
 • Aktivno učešće na stručnim forumima, seminarima, konferencijama i drugim manifestacijama iz relevantnih stručnih oblasti
 • Podrška u osmišljavanju PR-aktivnosti, kao i samostalno koncipiranje po nalogu neposrednog rukovodioca
 • Pisanje članaka za novine i drugih publikacija u skladu sa GIZ standardima i uz odobrenje vođe projekta
 • Pružanje podrške vođi projekta u planiranju novčanih sredstava kao i u monitoringu mesečnog budžeta projekta (FIMO-vrednosti)
 • Priprema potrebnih dokumenata za izradu ugovora (npr. ugovora sa firmama i ekspertima), sastavljanje opisa poslova (TOR), prikupljanje ponuda, kao i pregovaranje oko uslova sklapanja ugovora
 • Zavođenje i arhiviranje dokumenata u skladu sa GIZ-ovim sistemom odlaganja (odgovarajuće obeležavanje registratora, odlaganje u DMS-sistemu i sl.)
 • Putovanja unutar Srbije i regiona Jugoistočne Evrope radi realizacije projektnih aktivnosti
 • Usmeni prevodi kraćih razgovora i prevođenje dokumenata, pisama i drugih tekstova
 • Obavljanje i drugih naloženih poslova

Gore opisani poslovi obavljaju se u skladu sa pravilima i propisima GIZ-a. Prema opremi i dokumentaciji se postupa u skladu sa principom savesnog poslovanja. Radna komunikacija odvija se efikasno i u skladu sa funkcijom.

Znanja/Stručna osposobljenost/Spremnost:

 • Odlično poznavanje rada na informatičkim i komunikacijskim tehnologijama (odgovarajući softver ali i telefon, faks, e-mejl, internet) kao i sa kompjuterskim aplikacijama (na primer MS-Office)
 • Specifična stručna i metodološka znanja u stručnoj oblasti
 • Izrazita reprezentativna sposobnost i sposobnost za komunikaciju
 • Sopstvena inicijativa i konstruktivno razmišljanje
 • Izrazita menadžerska i organizaciona kompetencija
 • Spremnost za redovna službena putovanja
 • Dalje usavršavanje u skladu sa potrebama oblasti rada. Odgovarajuće mere se usaglašavanju sa neposrednim pretpostavljenim.

Biografiju i motivaciono pismo treba dostaviti na engleskom ili nemačkom jeziku najkasnije do 10.07.2019. godine.