Mentorska podrška u pripremi predloga projekata za konkurs UN Women

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs „Preraspodela neplaćenih poslova staranja (CFP No. 2020-01 GRG, Redistribution of unpaid care work)”, koji je objavila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Mentorska i savetodavna podrška u pripremi predloga projekata za navedeni konkurs pruža se u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”, koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz podršku Švajcarske Konfederacije.

Konkurs je otvoren za mreže/organizacije civilnog društva (OCD) koje imaju rodnu ravnopravnost i prava žena kao jedan od ciljeva u statutu organizacije i koje su zvanično registrovane u Srbiji, koje poseduju znanje, iskustvo i dokazano rade na pitanjima rodne ravnopravnosti, prava žena, ekonomskog osnaživanja žena i povezanim pitanjima i poseduju znanja o konceptima neplaćenih poslova staranja, Organizacije civilnog društva dobiće podršku za realizaciju projekata koji se fokusiraju na pilotiranje inicijativa OCD, nacionalnih i lokalnih vlasti i privatnog sektora za preraspodelu i vrednovanje usluga staranja.

Predlozi projekata treba da doprinesu rešavanju sledećih  problema:

  • Nevidljivost neplaćenih poslova staranja i kućnih poslova kao nečeg dragocenog;
  • Dovođenje u pitanje društvenih normi koje promovišu neravnopravnu podelu poslova staranja između žena i muškaraca;
  • Zagovaranje i podsticanje javnih politika i ulaganja koji su potrebni kako bi se smanjili i preraspodelili poslovi staranja koje obavljaju žene.

Konkurs je raspisan u okviru UN Women programa „Rodno odgovorno upravljanje“ koji je finansiran iz Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije obezbediće mentorsku i savetodavnu podršku organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekta za konkurs „Preraspodela neplaćenih poslova staranja”. Informacije o uslovima konkursa dostupne su na internet stranici UNDP-a (CFP 1/20 EXT, Redistribution of unpaid care work), gde se nalaze detaljna uputstva i obrasci koje je potrebno podneti.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce.

Organizacije civilnog društva svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do petka, 7. februara  2020. godine do 17 časova. Prijave će biti razmatrane pod sledećim uslovima:

Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Tim će pokušati da obezbedi savetodavnu podršku svima koji podnesu predloge projekta u naznačenom roku, a najmanje za prvih 10 organizacija civilnog društva koji budu podneli gore navedenu dokumentaciju.

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

  • Zainteresovane organizacije civilnog društva koje ispunjavaju gore navedene kriterijume šalju prijave i prateću dokumentaciju najkasnije do petka 7.02.2020. na e-mail adresu: aleksandar.bogdanovic@gov.rs,
  • Tim obaveštava podnosioce prijava do 11.02.2020. godine da li su ispunili sve uslove za pružanje savetodavne i mentorske podrške i da li su ušli u prvih 10 organizacija kojima će biti pružena podrška
  • Proces komentarisanja predloga projekata traje do 20. februara 2020.

Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Preuzmite dokumentaciju:

NAPOMENA: u okviru teksta konkursa nalaze se obrasci za popunjavanje (prilozi B2 i B2 – 1) koje treba popunjene dostaviti Timu.

Info sesije

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) održaće info sesije na kojima zainteresovane organizacije mogu detaljno da se informišu o detaljima poziva „Preraspodela neplaćenih poslova staranja (CFP No. 2020-01 GRG, Redistribution of unpaid care work)”. Info sesije će biti održane po sledećem rasporedu:

  • 5. februar – Nova Varoš, 12-14 h, Hotel Zlatarski biseri
  • 6. februar – Vranje, 12-14 h, Hotel Ponte Bianco
  • 7. februar – Kikinda, 11-13 h, Regionalni centar za stručno usavršavanje
  • 10. februar – Čačak, 12-14 h, Regionalni centar za stručno usavršavanje

Zainteresovani mogu da potvrde svoje prisustvo info sesiji u nekom od navedenih gradova do utorka 4. februara na mejl adresu ana.djurdjevic@unwomen.org.