Mladi protiv korupcije

Objavljeno: 10. marta 2023. godine

Institut za evropske poslove uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona SAD i Ambasade SAD u Beogradu, organizuje programMladi protiv korupcije u okviru kojeg će 20 studenata i diplomaca fakulteta  u Srbiji biti angažovano na poslovima vršnjačkih edukatora. Angažman se sastoji od obaveznog petodnevnog treninga i deset dana radnog angažmana u periodu april – jun 2023. godine.

Prvi deo angažamana jeste obavezni trening koja će se održati u periodu od 28. marta do 2. aprila 2023. godine (tačno mesto održavanja biće naknadno objavljeno). U okviru ovog treninga, učesnici će u skladu sa intenzivnom agendom, pohađati celodnevnu nastavu sastavljenu od predavanja i radionica na temu korupcije i anti-koruptivnih mehanizama. Očekivani rezultat treninga je podignut nivo opšteg znanja učesnika o korupciji, njenim pojavnim oblicima, mehanizmima njene prevencije i suzbijanja kao i unapređenje veština prenošenja znanja. Pored toga, učesnici će nakon treninga biti u potpunosti pripremljeni za samostalno sprovođenje vršnjačkih edukacija na date teme. Institut za evropske poslove snosi sve troškove smeštaja i ishrane tokom treninga.

Po završetku treninga, u toku perioda april-jun 2023. godine, izabrani učesnici biće angažovani na poslovima vršnjačkog edukatora, što podrazumeva održavanje minimum 10 radionica u trajanju od po 45 minuta u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Putne troškove  i troškove smeštaja tokom održavanja radionica pokriva Institut za evropske poslove. Za poslovni angažman, svakom od angažovanih saradnika/ca biće isplaćena suma od 50.000,00 RSD neto (89.928,00 sa porezima i doprinosima za PIO i zdravstvo) nakon završenih svih obaveza i odobrenom izveštaju o radu, a na osnovu sklopljenog Ugovora o delu.

Pozivaju se svi studenti fakulteta društvenih nauka u Srbiji, kao i svi svršeni diplomci do 30 godina starosti da se prijave.  Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i ravnopravnosti polova. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu, a zatim i za poslovni angažman.

Popunjeni prijavni formular, pošaljite na adresu mpk@iea.rs, najkasnije do 19. marta 2023. godine do kraja dana. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 20. marta 2022. godine do 17h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

Odabranim kandidatima/-kinjama za učešće na treningu biće dodeljena jednokratna stipendija koja će pokriti sve troškove smeštaja i ishrane tokom trajanja treninga.