Objavljeni rezultati istraživanja „Mladi Zapadnog Balkana u procesima kreiranja javnih politika“

Objavljeno: 13. februara 2024. godine

Fondacija Centar za demokratiju sprovela je, sa partnerskim organizacijama u okviru projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu, istraživanje na temu „Mladi Zapadnog Balkana u procesima kreiranja javnih politika“. 

Istraživanje je obuhvatilo stavove organizacija civilnog društva i mladih pojedinaca – političkih aktivista, novinara, naučnika i drugih zainteresovanih strana u procesu kreiranja politika u vezi sa mladima.  Nalazi istraživanja zasnovani su na iskustvima, stavovima, kapacitetima i izazovima organizacija civilnog društva orijentisanih na mlade i mladih pojedinaca u procesu kreiranja politika iz regiona Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Publikacija „Western Balkans Youth in Policy Making Processes – Research on the Attitudes of civil society organisations and young people“ se može preuzeti OVDE.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (RYDE) koji finansira Evropska unija. „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ ima za cilj da doprinese opštem znanju kroz prikupljanje relevantnih podataka o omladinskim politikama na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na pitanja koja se odnose na mlade, uključujući inkluzivnost i transparentnost procesa javnih politika.

Projekat realizuje Fondacija Centar za demokratiju (Beograd) u saradnji sa partnerima: Akademija za evropske integracije i pregovore iz Tirane (AIEN); Kosovska inicijativa za stabilnost iz Prištine (IKS); Mreža progresivnih inicijativa iz Sarajeva (NPI); NVO Info Centar iz Skoplja (NGO IC); Regionalna akademija za demokratski razvoj iz Novog Sada (ADD); Youth Act Centar iz Tirane (YA).  Fondacija Centar za demokratiju