Obrazovanje za održivi razvoj: Znanja, stavovi i navike učenika na kraju srednjeg obrazovanja

Naziv: Obrazovanje za održivi razvoj: Znanja, stavovi i navike učenika na kraju srednjeg obrazovanja

Autor: Regionalni centar za životnu sredinu, Srbija

Godina: 2017.

Istraživanje se bavi pitanjem u kolikoj meri su naši učenici razvili kompetencije za održivi razvoj zasnovane na znanju, stavovima, uverenjima, pa i emocijama, ali podrazumeva funkcionalni pristup i
ishode koji se postižu putem akcija, izbora i načina ponašanja. Ovo istraživanje usmereno je na učenike koji završavaju douniverzitetsko obrazovanje i koji su do tog perioda razvili komptencije za održivi razvoj putem sistematskog uticaja škole u ovoj oblasti. Iako većina njih izjavljuje da namerava da nastavi školovanje na univerzitetu, među fakultetima koje učenici biraju samo jedan (Medicinski fakultet) potencijalno omogućava nastavak sistematskog obrazovanja u ovoj oblasti.