Obuka za mlade lidere i liderke

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada raspisuje poziv organizacijama članicama za sprovođenje petog modula obuke za omladinske lidere/ke.

U skladu sa usvojenim procedurama na NAPOR Skupštini (Кragujevac, novembar 2014.), kao i sa revidiranim nastavnim planom za omladinske radnike/ce i omladinske lidere/ke, NAPOR organizuje obuku za omladinske lidere/ke.

Кako bi se sprovela obuka za omladinske lidere/ke, u skladu sa procedurama i nastavnim planom, NAPOR mora izvršiti licenciranje članica NAPOR za sprovođenje nastavnog plana. U toku obuke za omladinske lidere/ke ostalo je da se licencira i uradi modul 5 za koji NAPOR raspisuje konkurs. Ovim putem NAPOR poziva akreditovane punopravne i pridružene organizacije članice da se prijave na konkurs za sprovođenje petog modula obuke za omladinske lidere/ke koji se odnosi na informisanje mladih.

Procedura prijave na javni poziv:

Za prijavu za sprovođenje modula (5) potrebno je popuniti:

  • Obrazac A (Prijavni formular) – overava organizacija
  • Obrazac B (Biografija pojedinaca/ki, lista referentnih osoba i dokazi o iskustvu i
  • sprovođenju treninga iz oblasti obuhvaćenih modulom za koji se prijavljuju)
  • Potvrdu ovlašćenog lica organizacije da su nominovani treneri/ce članovi/ce i lica koja aktivno učestvuju u radu organizacije. U potvrdi mora biti naveden vremenski okviru u kom je osoba aktivna u organizaciji, kao i pozicija i odgovornosti. Potvrda mora biti dostavljena na memorandumu organizacije, sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica.
  • Sumirane evaluacije prethodno održanih obuka iz oblasti obuhvaćenih modulom za koji se prijavljuju
  • Akreditaciono telo formirano iz redova NAPOR može, po potrebi, da zatraži intervju sa ovlašćnom osobom ispred organizacije i/ili sa kandidatom/kinjom za trenera/kinju

Detaljne informacija o uslovima i procedurama konkursa nalaze se POZIVU.

Molimo Vas da popunjene formulare pošaljete na adresu: obuka@napor.net sa naznakom: Prijava za licenciranje organizacije za sprovođenje obuke. Rok za prijavu je 1.10.2019. do 17:00 časova.

NAPOMENA: Potrebno je da što detaljnije ispunite tražene informacije, jer se isključivo na osnovu priložene dokumentacije vrši procena o traženim uslovima i kompetencijama, na osnovu kojih se vrši licenciranje. Nepotpune ili zakasnele prijave neće biti razmatrane. Svi zainteresovani mogu kontaktirati NAPOR u vezi sa preuzimanjem Nastavnog plana i programa. 

Za dodatna pitanja kontakt osoba je Jelenu Stojanović, telefon: 0621108342  e-pošta: obuka@napor.net