Održana debata o omladinskoj politici

Objavljeno: 26. aprila 2022. godine

Organizacija civilnog društva Proaktiv je u saradnji sa Media i reform centrom organizovala debatu na temu omladinske politike. Puna sala u Deli prostoru pokazuje da mladi jesu zainteresovani da aktivno učestvuju i budu deo važnih društvenih promena. Na debati se razgovaralo o participaciji, aktivizmu mladih i važnim strateškim dokumentima koji se tiču mladih.

Prisutni i sagovornice su saglasni da nedostaju mogućnosti za adekvatnu participaciju mladih, kao i prilike  da ispolje svoj potencijal. Zaključak je i da informacije ne stižu do mladih ili ne stižu na adekvatan način od strane relevantnih aktera omladinske politike na lokalu. Pohvalna je spremnost mladih da učestvuju, što pokazuje i odziv mladih na sam događaj, gde se pojavilo 30 ljudi.

Debati je prethodilo istraživanje čiji su najznačniji zaključci:

 •  Mladi najčešće žive ispod jednog krova sa više generacija (oko 25% procenata ispitanika je odgovorilo da su   primanja po domaćinstvu do 50.000 RSD, oko 35% da su primanja od 50 do 80.000 RSD, a 40% da imaju     primanja veća od 80.000 RSD po domaćinstvu);
 •  Lokalni akcioni plan za mlade Grada Niša: nije čulo da postoji 83,11%, sa ciljevima je upoznato samo   12,75%, sa rezultatima prethodnog samo 4,11% (6 mladih). 79,58% ne zna da je u toku process izrade     Stragegije za mlade za period (2021 – 2025), a 74,1% želi da uzme učešće;
 •  Nivo participacije mladi ispitanici su najčešće ocenili ocenom 3 (37,16%), odličnu ocenu je dalo samo   2,03%  ispitanika, a 1 je dalo 22,3%. Kada bi postojala mogućnost za participaciju 44,59% mladih je     odgovorilo sa “da, verovatno bih se uključio/la”, a 34,46% je dalo odgovor “sigurno bih”;
 •  Obrazovanje i zapošljivost mladih: 25,94% želi više praktičnog rada, 21,12% želi bolju komunikaciju sa   profesroima, što se tiče neformalnog obrazovanja 49,32% je posećivalo edukacije više od 5 puta, a 50%   ispitanika kao pomoć u traženju posla navodi sledeće (dodatni kursevi jezika, rad na računaru, pisanje   biografije), 63,98% radi van struke;
 •  55,10% mladih misli da se ne postupa adekvatno sa mladim talentima u sredini, 47,3% smatra da mladi   talenti mogu da ostvare svoj potencijal u Nišu, a 52,7% smatra da ne;
 •  20,5% mladih ispitanika slobodno vreme provodi uz telefon, 31,85% želi veću ponudu kulture, a 29,63%   želi  više edukativnih programa;
 •  Bezbednost sredine: mladi ispitanici su najčešće ocenili ocenom 3 (30,99%), odličnu ocenu je dalo 19,72%,   a 1 je dalo 4,93% ispitanika. 44,37% misli da je vršnjačko nasilje u porastu;
 •  Kada je u pitanju diskriminacija 30,51% je odgovorilo da je “žrtva diskriminacije”, a 43,5% da je “svedok   diskriminacije”;

 

Kada je reč o predlozima mladih i idejama koje bi mogle da se realizuju, izdvajeno je nekoliko važnih stavki:

 • kontinuirana i stabilna podrška mladim talentima, stipendiranje mladih talenata, nagrade i medijska pažnja za mlade talente;
 • dostupan prostor za mlade;
 • izrada aplikacije u pravcu informisanosti mladih;
 • konkursi koji finansijski podržavaju ideje mladih, decentralizacija i jasan budžet za mlade;
 • adekvatna promocija programa i ponude za mlade;
 • veća ponuda kulturnih događaja, sportskih sadržaja, edukativnih programa (besplatni sadržaji i uključivanje mladih u proces organizacije);
 • uključivanje mladih u osmišljavanje događaja koji su namenjeni mladima;
 • bolji uslovi u školskom obrazovanju (opremljenost biblioteke i kabineta, interaktivna nastava i praktičan rad);
 • više neformalnog obrazovanja sa ciljem poboljšanja zapošljivosti, izmena zakona o radnim praksama, olakšice za poslodavce, pravedna plata i proces zapošljavanja;
 • karijerno vođenje mladih;
 • rad na rešavanju problema vršnjačkog nasilja;
 • povećanje nivoa bezbednosti (pozornik na ulici, smanjiti plasiranje nasilja kroz medije…);
 • rad na polju rodne diskriminacije, ekonomske diskriminacije, diskriminacije na osnovu vere, rase, seksualnog opredeljenja.

Izvor: Proaktiv