Održana javna debata „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 – rodna ravnopravnost“

Objavljeno: 18. aprila 2022. godine

Fondacija Centar za demokratiju  je organizovala, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, javnu debatu „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 – rodna ravnopravnost“.

Na debati je predstavljena analiza „Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine“, autorke Sarite Bradaš, istraživačice FCD, sa preporukama za izradu narednog Programa ekonomskih reformi.

Uvodne reči u debati dale su: Sanja Mešanović (zamenica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike), Marijana Pajvančić (profesorka i aktivistkinja), Nevena Petrušić (profesorka i predsednica Ženskog istraživačkog centra Niš), Čedanka Andrić (predsednica sindikata Nezavisnost), Aleksandra Vladisavljević (konsultantkinja i ekspertkinja za rodno odgovorne politike i budžetiranje), Lana Hadži-Niković (CEVES, projektna koordinatorka za projekat Održivi razvoj za sve), Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju), Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac).

U diskusiji su učestvovale i Gordana Čomić, ministarka (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Ljiljana Lučić (biv. državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), Nada Lazić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Milica Glišić (Udruženje građana „Atina”), i drugi.

U razgovoru je istaknuto da je javna debata jedan od načina da se sagleda kako je Program ekonomskih reformi (ERP) integrisao princip urodnjavanja, odnosno u kojoj meri je integrisana rodna perspektiva u strukturne reforme i da li je predviđen i pravilno odmeren uticaj strukturnih reformi na rodnu jednakost.

Evropska komisija je Srbiji 2021. preporučila da integriše rodnu perspektivu u sve mere kojima se podstiče zapošljavanje, socijalna i zdravstvena zaštita. Međutim, ERP nije uključio rodnu perspektivu i pisan je iz androcentrističke perspektive što povećava rizik od reprodukcije postojećih rodnih nejednakosti i diskriminacije. Rodna nejednakost prepoznata je kao prepreka u razvoju Srbije na mnogo nivoa.

FCD i druge organizacije civilnog društva koje su učestvovale u konsultacionom procesu u fazi pripreme Programa ekonomskih reformi, u decembru 2021. iznele su primedbe da ovogodišnji ERP ne sadrži nijednu strukturnu reformu koja se odnosi na socijalnu politiku. Za cilj Programa ekonomskih reformi postavljena je konkurentnost privrede i čini se da se time opravdava nedostatak strukturnih reformi iz oblasti socijalne politike, kao i izostanak rodne ravnopravnosti u programu.

Ciljevi održivog razvoja su međusobno povezani i ne može se govoriti o ekonomskom rastu bez dostojanstvenog rada, kada razgovaramo o ekonomskom rastu i konkurentnosti privrede, mora se razgovarati o tome kako će građani živeti bolje, a tema ove debate bila je kako će žene živeti bolje. Važno je insistirati na tome kakav je uticaj reformi na društvo, kako žive žene iz različitih podgrupa i to je „princip ne ostaviti nikoga po strani“ (LNOB).

Javna debata organizovana je kao aktivnost savetodavne Tematske grupe „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.