Okrugli sto – Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje u migrantskoj populaciji

Objavljeno: 26. januara 2024. godine

Udruženje građana „Atina”, u ponedeljak, 29. januara 2024. godine organizuje okrugli sto pod nazivom „Kako postići efikasniji zajednički odgovor na trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje u migrantskoj populaciji”, u hotelu Mercure Excelsior u Beogradu, Kneza Miloša 5, sa početkom u 10 časova.

Na ovom događaju učešće će uzeti oko 40 profesionalaca iz tužilaštva i pravosuđa, policije, Komesarijata za izbeglice i migracije i drugih državnih aktera, lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima iz Vranja i Subotice, domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva. Ovaj okrugli sto organizovan je u sklopu projekta „Unapređivanje upućivanja i usluga za migrante i izbeglice koje su preživele rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima u Srbiji”, podržanog od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske preko Ministarstva za spoljne poslove i međunarodni razvoj (FCDO).

Trgovina ljudima teško je i složeno krivično delo čije su žrtve najčešće žene i deca, i koje u određenim slučajevima ima karakteristike organizovanog i prekograničnog kriminala. Počinioci ovog krivičnog dela ostvaruju veliku protupravnu imovinsku korist i zaradu, a zbog ostvarene i uspostavljene čvrste kontrole nad žrtvama trgovine ljudima, izloženi su manjoj opasnosti da će biti otkriveni, a pritom uzrokuju patnju ovih žrtava. Prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, u Srbiji je u 2023. godini identifikovano 66 žrtava trgovine ljudima (u 2022. identifikovane su 62 žrtve), i u čak 62% slučajeva radi se o deci. Prema oblicima eksploatacije, najviše je žrtava prinude na prosjačenje (29%), zatim radne eksploatacije (23%), pa seksualne eksploatacije (20%). Što se tiče stranih žrtava trgovine ljudima, u 2023. identifikovano je njih 6 – 4 muškarca i dve žene. Najviše njih je eksploatisano kroz prinudu na vršenje krivičnih dela (3), zatim putem radne eksploatacije (2) i višestruke (1). Među stranim žrtvama je dvoje državljana Indije, i po jedno iz Ukrajine, Pakistana i Irana.

Na okruglom stolu biće predstavljene studije slučaja o žrtvama trgovine ljudima u migracijama, koje su identifikovane u Srbiji. Kroz ove studije, biće predstavljeni različiti profili žrtava, tipovi eksploatacije koju su preživele i načini na koji im je pružena podrška u Srbiji. Deo rasprave biće posvećen i  izazovima u postupku identifikacije žrtava među migrantima kao i na moguća rešenja za unapređenje sistema podrške i pristupa žrtvama. Na kraju skupa biće predstavljene i preporuke za unapređenje rada relevantnih aktera u ovoj oblasti. Nakon uvodnih govora prisutni novinari i predstavnici medija imaće priliku da uzimaju izjave od prisutnih.

Izvor: NGO ATINA