Konkurs za konsultanata ili firme/organizacije

Za potrebe projekta „ Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspešnog razvoja jece severozapadnog Balkana 2016-2018” koji realizuje Save the Childrenu  saradnji sa partnerima na nacinalnom nivou u Bosni i Hercegovini i Srbiji, traži se konsultant ili kompanija (u daljem tekstu: konsultant) da dokumentuju uspešnost pristupa Save the Children-a u podršci unapređenju kvaliteta obrazovanja u Srbiji (uključujući i fotografije).

Krajnji proizvod će biti uobličen u Studiju o dokumentovanju uspešnog pristupa u sprovođenju projekta„ Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspešnog razvoja dece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018”. Očekuje se da svaki segment krajnjeg proizvoda bude potkrepljen izjavama i mišljenjima ključnih aktera.

Specifični ciljevi angažmana:

  • Mapiranje svih partnera Save the Children-a u oblasti obrazovanja, ključnih aktera i zainteresovanih strana (eng. stakeholders) u oblasti obrazovanja u Srbiji i planiranje intervjua i fokus grupe sa predstavnicima nadležnih aktera u kontekstu implementacije projektne intervencije u Srbiji“Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspešnog razvoja dece severo-zapadnog Balkana 2016-2018dokumentovanje impakta projektne komponente u Srbiji;
  • Kompletno planiranje, organizovanje (komunikacija, dogovor o terminima) i sprovođenje intervjua/fokus grupa sa predstavnicima nadležnih aktera u oblasti obrazovanja u Srbiji (koji su ranije mapirani) i dokumentovanje kompletnog procesa (audio snimci intervjua/fokus grupa, izvještaji, fotografije, prikupljanje dokumentacije);
  • Pisanje Izveštaj o dokumentovanju uspešnog pristupa u izvedbi projektaJačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspešnog razvoja jece sjevero-zapadnog Balkana 2016-2018 – dokumentovanje impakta projektne komponente u Srbiji“, potkrepljene izjavama korisnika i aktera, na osnovu svih gore prikupljenih i analiziranih izvora informacija, dokumenata i intervjua/fokus grupa;

DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

  • Konsultanti/ice će održavati redovan kontakt sa osobljem organizacije Save the Children tokom celog procesa, redovno informišući o procesu i tražeći informacije i uputstva kada je to potrebno;
  • Konsultanti/ice će izraditi predlog metodologije koja će biti korišćena tokom procesa dokumentovanja i kreiranja Izveštaja o dokumentovanju uspešnog pristupa u sprovođenju projekta;
  • Konsultant će uključiti povratnu informaciju dobijenu od organizacije Save the Children u finalnu verziju pomenutog dokumenta, gde je to potrebno;
  • Konsultanti/ice će sprovesti jednu fokus grupu i intervjue i upitnike sa relevantnim akterima i izveštaj potkrepiti ilustracijama -primerima efekta koji projekat ima na decu i stručnjake;
  • Konsultanti/ice će se pridržavati dogovorenog vremenskog okvira i rokova;
  • Konsultanti/ice će osigurati etičko učestvovanje dece u skladu sa politikom Save the Children o očuvanju sigurnosti dece.

Više informacija možete naći ovde:   ToR Dokumentovanje impacta Srbija