Otvoren konkurs za KOMS Trenersku bazu

Objavljeno: 20. septembra 2022. godine

Krovna organizacija mladih Srbije širi svoju trenersku bazu pružajući  priliku za sve koji imaju kompetencije da rade sa mladima i sarađuju sa najvišim nezavisnim predstavničkim telom mladih u Republici Srbiji.

Trenerska baza (eng. Pool of trainers, skraćeno PoT) je skup izabranih stručnjaka/stručnjakinja koji rade na pripremi, realizaciji i izveštavanju obrazovnih i razvojnih aktivnosti Krovne organizacije mladih Srbije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Svrha trenerske baze je da omogući i osigura kvalitetan razvoj KOMS-a i da doprinese ostvarivanju ciljeva KOMS-a kroz pružanje i razvijanje stručne obrazovne i razvojne podrške.

Trenersku bazu čine treneri/ice i stručnjaci i stručnjakinje koji dele, promovišu vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. Trenerska baza je resurs koji pruža podršku KOMS-u kroz edukaciju, informisanje, konsultovanje, superviziju, predavanja, mentorstva i druge vidove prenošenja znanja, koristeći različite metodologije, a kojima je cilj da doprinosu održivosti, razvoju i usavršavanju mreže i organizacija članica KOMS-a.

Izbor članova trenerske baze vrši komisija koju imenuje Upravni odbor KOMS-a. Mandat trenera u Trenerskoj bazi je 2 godine od dana izbora sa mogućnošću ponovnog biranja. Aktivnosti koje realizuje Trenerska baza mogu biti na volonterskoj bazi ili mogu biti profitne.

Tokom svog mandata treneri/kinje i eksperti/ekspertikinje se angažuju za potrebe sprovođenja aktivnosti KOMS-a ili na osnovu poziva eksternog naručioca. Taj poziv definiše profil trenera/kinje koji je potreban za predviđenu aktivnost, očekivanja i rok za prijavu.

O delokrugu rada trenerske baze i uslovima konkursa, pogledajte na stranici KOMS-a, OVDE.

Prijave traju do 15. oktobra 2022. godine, do kraja dana. Prijave će razmatrati Komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 30. oktobra 2022. godine.