Otvoren poziv u okviru Programa podrške Evropske unije civilnom društvu 2021-2023.

Objavljeno: 10. decembra 2022. godine

Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu 2021 – 2023, raspisuje Ograničeni poziv za podnošenje predloga za okvirne sporazume o partnerstvu i povezane godišnje operativne grantove.

U skladu sa „Smernicama Evropske komisije za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja 2021-2027“, opšti cilj CSF-a (Civil Society Facility) za period 2021-2027 u okviru IPA III je jačanje participativnih demokratija i procesa približavanja i integracije EU u region proširenja kroz povećan doprinos civilnog društva.

Iskustva iz implementacije prethodnih programa i evaluacija, uključujući i srednjoročnu evaluaciju Programa civilnog društva 2014-2020, pokazala su da je slabost modela podrške OCD u nedostatku strateškog odnosa i podrške implementaciji tematskih godišnjih programa rada u obliku operativnih grantova, koji su ključni za dugoročnu finansijsku održivost OCD. Operativni grantovi su se pokazali kao vredan alat za jačanje i konsolidaciju kapaciteta OCD, ali zahtevaju dugoročan pristup kako bi se postigli rezultati i trajni uticaj.

Specifični cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da podrži dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva zagovaranju, monitoringu i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja, i utiče na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi , monitoringu i konkretnim inicijativama zastupanja.

Aktuelni Poziv za podnošenje predloga projekata ima za cilj da uspostavi okvirna partnerstva sa OCD koje rade u sledećih pet prioritetnih sektora u relevantnim oblastima koje su definisane isključivo za potrebe ovog poziva za podnošenje predloga projekata:

Prioritetni sektor I – Borba protiv diskriminacije, za različitosti i socijalno uključivanje, u sledećim oblastima:

 • LGBTIQ prava;
 • Rodna ravnopravnost;
 • Kulturna raznolikost;
 • Socijalna inkluzija i Dečija zaštita.

 

Prioritetni sektor II – Pravosuđe, u sledećim oblastima:

 • Tranziciona pravda;
 • Korupcija;
 • Podrška uslovnom delu i postpenalna nega;
 • Podrška žrtvama zločina.

 

Prioritetni sektor III – Životna sredina i klimatske akcije (Zelena agenda), u sledećoj oblasti:

 • Praćenje zagađenja vazduha/vode/tla i pretnji po biodiverzitet u kombinaciji sa srodnim aktivnostima zastupanja i vidljivosti.

 

Prioritetni sektor IV – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, u oblasti:

 • Analiziranje i obezbeđivanje platformi za debatu o spoljnoj, odbrambenoj i bezbednosnoj politici Srbije.

 

Prioritetni sektor V – Dobro upravljanje, u sledećim oblastima:

 • Reforma javne uprave;
 • Ekonomsko upravljanje

 

Onlajn informativna sesija biće organizovana 13.12.2022 u 11:00 časova.  Potrebno je da zainteresovani za ovu sesiju do 12.12.2022. pošalju mejl na: delegation-serbia-fcs@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i imejl adresu osoba koje će učestvovati kao i da navedete organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji).Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više