Počelo registrovanje besplatne pravne pomoći i podrške

Komitet pravnika za ljudska prava obaveštava udruženja koja pružaju besplatnu pravnu pomoć da je Ministarstvo pravde objavilo poziv za registraciju pružanja besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Podsećamo da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupa na snagu 1. oktobra 2019. godine i da je prema ovom zakonu predviđena prekršajna odgovornost pravnih lica koja nisu registrovana, a koja pružaju besplatnu pravnu pomoć i besplatnu pravnu podršku.

Naglašavamo da podzakonska akta – o načinu upisa u Registar i vođenje Registra, način vođenja evidencije o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći i podrške – još uvek nisu objavljena, te da se sve informacije, u odsustvu jasnijih instrukcija, mogu direktno dobiti obraćanjem Ministarstvu pravde na adrese koje su navedene u pozivu.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Zakonom je propisano da besplatnu pravnu pomoć može da pruža samo pružalac koji je upisan u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Pružaoci besplatne pravne pomoći propisani su članom 9. Zakona:

  1. Advokati

– u svim postupcima

  1. Službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave

– u skladu sa ovlašćenjima lica koje radi u službi besplatne pravne pomoći, prema procesnim zakonima

  1. Udruženja:
  • neposredno pružaju besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije.
  • udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana tako što će po svom izboru angažovati advokate da u ime tih organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć.
  • ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat, besplatnu pravnu pomoć u udruženju pruža diplomirani pravnik.

Pružaoci besplatne pravne pomoći pružaju i besplatnu pravnu podršku, saglasno svojim ovlašćenjima propisanim zakonom.

Pružaoci besplatne pravne podrške propisani su članom 12. Zakona:

  1. Javni beležnici,
  2. Posrednici
  3. Pravni fakulteti.

Pružaoci besplatne pravne podrške ne smeju da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Ministarstvo pravde poziva Advokatsku komoru Srbije, udruženja, pravne fakultete, posrednike u rešavanju sporova i javne beležnike da se upišu u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

U skladu sa članom 17. Zakona, prijave dostavite na sledeće adrese: dkoturovic@mpravde.gov.rs i iva.kovacevic@mpravde.gov.rs