Pokrenuta digitalna platforma za decu i mlade „ Pravosuđe po meri deteta”

Beograd, 10.januar 2022. godine

Centar za prava deteta pokrenuo je digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“ putem koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

Platforma može biti važan resurs za roditelje, staratelje i druge aktere koji su u kontaktu sa decom i mladima. Sadrži osnovne informacije o tome šta je pravosuđe po meri deteta, zatim koji su najčešći razlozi zbog kojih dete može da dođe u kontakt sa zakonom i koja prava ima ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela.

Pored toga, dostupni su i korisni informativni materijali u oblasti pravosuđa po meri deteta, koji su razvijeni u saradnji sa decom i mladima iz Kluba DX, pri Centru.

Platforma je nastala kao rezultat istraživanja koje možete preuzeti ovde.

Više o digitalnoj platformi, kao i o rezultatima i učesnicima  istraživanja na stranici Centra za prava deteta, ovde.