Požarevac: „SNS urbanizam“ na delu

Pokret Jasno i glasno došao je u posed dokumenata u pogledu Plana generalne regulacije, te je u razgovoru sa stručnjacima odgovarajuće struke ustvrđeno da postoje brojni nedostaci tog plana i njegov nesklad sa zakonom i aktima višeg reda, koji pogoduju investitorima, a štete građanima bez tog statusa.

Plan je nejasan,  a nezakonitosti i nepravilnosti prilikom izrade i donošenja Plana generalne regulacije ”Požarevac 1” su brojne. Prema stručnjacima, za građane ovo znači da su oni za plan i tvorce „nevidljivi“-on je sačinjen za potrebe investitora, a svaki građanin će se sa lošim aspektima Plana susresti u bilo kom trenutku kada mu bude zatrebala odgovarajuća dozvola. U gotovo devedeset posto površine grada, građevinska linija je povučena preko objekta – to znači da objekat ne može da se rekonstruiše, dogradi, nadgradi i slično jer je tako izrađen plan, za ulice nije previđeno da ostanu u sadašnjem obliku, već je predviđeno njihovo suženje, a namera je da građani dokupljuju trotoare. U praksi, kada god građanin koji nema status investitora bude predao neki zahtev koji se tiče prava na njegovom objektu, proći će kroz proces dokupljivanja budući da je njegovo pravo svedeno na pravo tekućeg održavanja, dok je nadziđivanje, doziđivanje i slično kada je reč o pojedincima najčešće onemogućeno. Iz ugla stručnjaka, pojednostavljeno, taj plan građanina vidi kao privremenog korisnika svojih stambenih objekata, sa intencijom preuzimanja i izgradnje investitora. Niz ulica je, suprotno aktu višeg reda, poput Nemanjine, Hajduk Veljkove, Industrijske i slično, pretvoreno u ulice za zidanje zgrada.

O ovome je u medijima pisano kao o ambicioznom planu Požarevca. Postavlja se pitanje da li je prilikom izrade plana i predviđanja hiljada kvadrata nove gradnje iko vršio procenu i izvestio o realnim potrebama grada i uticaju na tržište nepokretnosti koje je važno sektorsko tržište za privredu. Na ovaj način se nastavlja trend već ozloglašenog SNS urbanizma.

Sa pravne i stručne strane postoji više važnih argumentacija.

Javna rasprava je objavljena i sprovedena tako da se onemogući  široka diskusija, uz odsustvo stvarne želje da se razmotre primedbe i komentari građana ali i samog Odeljenja za urbanizam. Naime, nakon održane javne prezentacije, javna sednica komisije za planove koja je bila zakazana za 16. mart 2020. godine, odložena je usled uvođenja vanrednih mera zabrane okupljanja u zatvorenom prostoru. Na nacrt plana su građani podneli značajan broj primedbi kao i Odeljenje za urbanizam. Međutim, u lokalnom listu „Reč naroda“ od 28. aprila (vreme vanrednog stanja), pojavljuje se oglas o novom terminu održavanja javne sednice i to 8. maja, dok je oglas na zvaničnom sajtu grada objavljen 7. maja. Ovo je inače uobičajen metod po kome Grad Požarevac organizuje „javne rasprave“.

Plan nije urađen i usklađen sa: Zakonom o planiranju i izgradnji, Generalnim urbanističkim planom Požarevca (GUP) kao višim aktom i osnovom za izradu, Projektnim zadatkom koji predstavlja sastavni deo ugovora i koji je bio osnov za sprovođenje javne nabavke, Elaboratom sa ranog javnog uvida koji je obavljen 2016. godine , nizom važećih podzakonskih akata. U tekstualnom delu Plana, nema izvoda iz GUP-a kao plana višeg reda koji je obavezan  sastavni deo opšteg dela plana i na ovaj način se prikrila ogromna neusklađenost između GUP-a i ovog plana.

Plan je imao niz naknadnih i nakaradnih intervencija , zbog čega nije moguće utvrditi kriterijume podele na karakteristične zone i celine što je osnov izrade plana i osnov planiranja izgradnje u budućnosti. Prema našim stručnim izvorima, ove su izmene vršene konstantno prema instrukcijama zainteresovanih lica a preko komisije za planove u kojoj se nalaze tri predstavnika ministarstva. Plan ne sadrži jasnu i nedvosmislenu nameru građenja ni u horizontalnom ni u vertikalnom smislu što dovodi do potpune nepredvidljivosti građenja kao i potpune pravne nesigurnosti građana.

Planom je otvorena mogućnost da se u delovima grada namenjenim porodičnom stanovanju uvede višeporodično stanovanje i gradnja desetina hiljada metara kvadratnih suprotno planu višeg reda. U praksi to dovodi do toga da su parcele za porodično stanovanje jeftinije i investitori ih kupuju jeftinije, te potom grade objekte za višeporodično stanovanje koje obezbeđuje ekstra profit.

Plan ne omogućava čuvanje i zaštitu nepokretnog kulturnog nasleđa Požarevca. Tako u zonama gde su propisane mere zaštite i u kojima se nalazi značajan broj objekata pod prethodnom zaštitom propisuju velike spratnosti od 6 nadzemnih etaža ( dok je kod zaštićenih objekata  maksimum prizemlje i sprat, najčešće prizemni).

Obzirom na sve neusaglašenosti i nezakoitosti, na zahtev grupe građana izvršen je vanredni inspekcijski nadzor i uprkos tome što u tekstu zapisnika inspektor izneo  da je plan formalno usaglašen, njegova krajnja konstatacija je da nije u skladu sa GUP. Iako je prema zakonu trebalo da predloži resornom ministru da donese rešenje o stavljanju plana van snage   u skladu sa članom 174. Zakona o planiranju i izgradnji, on je postupio tako što je predložio pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti. Podsećamo da je upravo inspekcija ta koja sama ima pravo i obavezu da vrši nadzor nad zakonitošću.

U pogledu toga, ističe se kao posebno sporno i postupanje Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, kao nadležnosg i koji je, između ostalog dozvolio  rušenje zaštićenog objekta u Nemanjinoj 48, a u korist investitora, suprotno svim propisanim merama koje sam propisao. Delujući na ovaj način, nadležni Zavod je dozvolio rušenje mnogih zaštićenih objekata u Požarevcu. Zavod nije postupio ni u skladu sa čl. 107 Zakona o kulturnim dobrima jer nije obavestio nadležno ministarstvo kulture da urbanistički plan nije implementirao uslove zavoda, odnosno da su planska rešenja u suprotnosti sa izdatim uslovima čime se ne obezbeđuje zaštita i korišćenje kulturnih dobara kao i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu.

Na ovaj način proizilazi da je PLAN GENERALNE REGULACIJE  „POŽAREVAC 1“ nezakonit, suprotan propisima višeg reda, da građane shvata kao privremene korisnike objekata koji su im u vlasništvu, a investitore kao istinske korisnike urbanističkih akata i planova i isključivo važne partnere. Pokret će se pridružiti i pomoći u svim aktivnostima koje su usmerene na ukidanje ovog plana u delu i celini. Razmotrićemo takođe i pravna sredstva u slučaju postojanja nekog od kažnjivih dela bilo kog ranga.