Poziv za podnošenje predloga projekata za Program malih grantova u okviru WeBER 3.0 projekta

Objavljeno: 4. decembra 2023. godine

Program malih grantova za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou #WeBER-G-03, regionalni projekat koji traje tri i po godine, finansiran je od strane Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansiran od strane Austrijske razvojne agencije. Period implementacije projekta je februar 2023 – jul 2026.

Projekat će omogućiti OCD da se uključe u praćenje reformi i učestvuju u konstruktivnom dijalogu o reformama sa predstavnicima javnih institucija. Takođe, projekat će doprineti ukupnoj regionalnoj saradnji omogućavanjem dijaloga između OCD i vlade na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, oslanjajući se na uspostavljenu WeBER platformu i nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave, koje će bitidodatno unapređene uključivanjem predstavnika poslovne zajednice.

Za Program malih grantova je izdvojeno ukupno 280.000 evra za podršku do 20 grantova, svaki u vrednosti do 14.000 evra, od čega 4 u Srbiji, 4 u BiH, 3 u Albaniji, 3 u Severnoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori 2 . Trajanje dodeljenih grantova biće do 15 meseci.

Kako bi ispunio uslove za dodelu granta, podnosilac predloga projekta mora biti:

 • pravno lice,
 • neprofitna organizacija,
 • organizacija civilnog društva koja može dokazati da je njen rad pretežno fokusiran na teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a ne na inicijative i projekte na nivou centralne vlasti ili na nivou države,
 • organizacija civilnog društva ili lokalna inicijativa koji radi u jednom ili više tematskih područja od značaja za ovaj Poziv za podnošenje predloga projekata,
 • registrovan u jednoj od zemalja projekta (Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) najmanje 6 meseci pre objavljivanja ovog Poziva,
 • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje prijavom, a ne u funkciji posrednika,
 • posedovati odgovarajuće organizacijske i finansijske kapacitete.

 

Projektni predlog mora da identifikuje specifičan problem vezan za upravljanje ili reformu javne uprave na lokalnom nivou koji projekat ima za cilj da reši, i ponudi početni opis problema kroz projektni predlog.

Projektne aktivnosti moraju biti sprovedene na teritoriji jedne opštine koju odabere podnosilac projekta. Saradnja sa predstavnicima lokalne uprave je poželjna, ali nije obavezna. U slučajevima kada podnosioci predloga projekta nisu u mogućnosti da obezbede saradnju i aktivno učešće predstavnika lokalnih vlasti tokom sprovođenja projekta, participativni procesi u okviru odabranog tematskog prioriteta sa liste ispod moraju biti simulirani u okviru projekta, a aktivnosti zagovaranja rezultata projekta i predloga rešenja problema ka lokalnim vlastima sprovedene sa posebnom pažnjom u završnoj fazi projekta. Takođe, u slučaju da saradnja sa lokalnim vlastima nije obezbeđena, projektni predlog mora predvideti fazu zagovaranja.

Identifikovani problem i rešenje za problem upravljanja i reforme javne uprave na lokalnom nivou koje predlaže projekat moraju biti u skladu sa jednim od sledećih tematskih prioriteta ovog Poziva:

 1.  Formulisanje lokalnih javnih politika
 1.  Participativno budžetiranje
 2.  Unapređenje pružanja usluga
 3.  Lokalni prostorni, ekonomski i društveni razvoj
 4.  Pružanje informacija i komunikacija lokalne uprave sa javnošću
 5.  Inkluzivno društvo

 

Direktno uključivanje građana je ključni metod za sprovođenje projekata predloženih u okviru ovog Poziva, posebno u kontekstu identifikovanja, adresiranja i rešavanja problema i izazova vezanih za upravljanje i reformu javne uprave na lokalnom nivou. Predloziprojekata treba da pokažu uključenost građana u svim fazama projekta – od identifikacije i formulisanja problema zasnovanog na nezadovoljenim potrebama građana doosmišljavanja i predlaganja rešenja problema.

Podnosioci treba da dostave svoj predlog projekta i traženu dokumentaciju putem e-mail-a na weber.grants@thinkforeurope.org i Cc: stefan.radojcic@cep.org.rs.

Da biste preuzeli formular za prijavu, pogledajte objavu Poziva za podnošenje predloga projekta (CfP) na: www.par-monitor.org.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 28. decembar 2023.