Poziv za upis u Reistar pružalaca besplatne pravne pomoći

Ministarstvo pravde je 18. septembra 2019. godine objavilo Poziv za upis u Reistar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške kojim je pozvalo Advokatsku komoru Srbije, udruženja, pravne fakultete, posrednike u rešavanju sporova i javne beležnike da se upišu u navedeni registar, a 2. oktobra 2019. godine na svojoj internet stranici objavilo Registar sa podacima o pružaocima koji su do sada podneli uredne prijave.

Kako navode iz nadležnog ministarstva, Registar će u narednom periodu biti redovno ažuriran, kako bi građani bili u potpunosti informisani kome mogu da se obrate kako bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć i podršku.

Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, donetog 2018. godine, počela je 1. oktobra 2019. godine, a jedna od utvrđenih obaveza jeste formiranje Registra pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške koji vodi Ministarstvo pravde, kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka. Istovremeno, upis u navedeni registar jedan je od uslova za sticanje statusa pružaoca ove vrste pomoći i podrške, utvrđen članom 8. ovog zakona.

U međuvremenu, ministarka pravde donela je set podzakonskih akata kako bi se bliže uredila njegova primena, uključujući i Pravilnik o načinu upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra, koji su objaljeni u Službenom glasniku Republike Srbije broj 68/2019 od 25. septembra 2019. godine.

Navedeni pravilnik u članu 6. utvrđuje da udruženje podnosi prijavu za upis lica koje pruža besplatnu pravnu pomoć i besplatnu pravnu podršku koja sadrži sledeće podatke:

 • naziv udruženja i skraćeni naziv ako postoji;
 • lično ime lica koje pruža besplatnu pravnu pomoć, odnosno besplatnu pravnu podršku;
 • sedište i adresu udruženja, adresu kancelarije u kojoj se pruža besplatna pravna pomoć, odnosno besplatna pravna podrška i broj telefona;
 • oblast ostvarivanja ciljeva udruženja;
 • adresu elektronske pošte lica koje pruža besplatnu pravnu pomoć, odnosno besplatnu pravnu podršku, ako postoji.

Uz prijavu se dostavlja:

 • overena kopija diplome pravnog fakulteta za lice koje pruža besplatnu pravnu pomoć, odnosno besplatnu pravnu podršku;
 • overena kopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu za lice koje pruža besplatnu pravnu pomoć, ako postoji;
 • overena kopija statuta udruženja;
 • izvod iz Registra udruženja.

U pogledu upisa u Registar, Ministarstvo pravde je 18. septembra 2019. godine objavilo Poziv za upis u Reistar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške kojim je pozvalo Advokatsku komoru Srbije, udruženja, pravne fakultete, posrednike u rešavanju sporova i javne beležnike da se upišu u navedeni registar, a 2. oktobra 2019. godine na svojoj internet stranici objavilo Registar sa podacima o pružaocima koji su do sada podneli uredne prijave. Kako navode iz nadležnog ministarstva, Registar će u narednom periodu biti redovno ažuriran, kako bi građani bili u potpunosti informisani kome mogu da se obrate kako bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć i podršku.

Podsećamo, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći predviđeno je da pored advokata i službi pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, ovu vrstu pomoći mogu pružati udruženja i to:

 • neposredno u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije;
 • u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana tako što će po svom izboru angažovati advokate da u ime tih organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć;
 • ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat, besplatnu pravnu pomoć u udruženju pruža diplomirani pravnik.

Dodatno, u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana udruženja mogu da daju opšte pravne informacije i popunjavaju formule, kao oblike besplatne pravne podrške.

Prijave za upis u registar dostavljaju se elektronskim putem, na adrese: dkoturovic@mpravde.gov.rs i iva.kovacevic@mpravde.gov.rs .