RCD: Borba za romska prava

Romski centar za demokratiju, sa sedištem u Bujanovcu,  je svakako jedna od najaktivnijih organizacija civilnog društva koja se bavi romskom populacijom.

Medju prvim projektima koje su realizovali je “Zapošljavanje Roma kao alternativa traženju azila u zemljama EU”. Projekat je imao za cilj da razvije preduzetnički duh kod Roma povratnika, posebno kod Romkinja putem treninga i edukacije na jugu Srbije.

“Izabrali smo  45 Roma iz Vranja, Vranjske banje, Bujanovca, Vladičinog Hana i Surdulice koji su prošli obuku oko pravnog okvira za započinjanje sopstvenog posla, pisanje biznis planova, marketinga, menadžmenta i prodaje. Na osnovu njihovog ličnog zalaganja tokom treninga i njihovih biznis planova , odabrana su tri pripadnika romske zajednice  kojima su dodeljeni grantovi za započinjanje sopstvenog biznisa”, objašnjava Ivana Stošić predsednica Upravnog odbora Romskog centra za demokratiju (RCD).

Sledeći korak u radu RCD je iniciranje formiranja Koalicija za transparentnost juga Srbije koja je okupila  37 OCD, 17 medija i 3 lokalne samouprave, Vranje, Bujanovac i Preševo.

Cilj projekta je bio da se osnaži i podrži razvoj mreže nevladinih organizacija, medija i lokalnih samouprava Vranje, Bujanovac i Preševo u njihovoj misiji da postanu vodeća koalicija za transparentnost koja će efikasno javno zagovarati za bolje uslove života za sve građane i građanke juga Srbije.

“Želeli smo da Koalicija postane efikasno telo za promociju i zagovaranje ispunjenja političkih obećanja, uključujući poštovanje principa rodne ravnopravnosti, transparentnosti i zaštite ljudskih prava, kao i postovanje manjinskih prava na jugu Srbije”, dodaje Stošić.

U tu svrhu održano je 12 treninga o rodnoj ravnopravnosti za oko 300 učesnika, prvenstveno predstavnika lokalnih samouprava Vranje, Bujanovac i Preševo, medija i OCD. Radjena i edukacija iz oblasti  javnog zagovaranja za pripadnike medija, OCD i omladine političkih partija. Oko 100 učesnika prisustvovalo je treninzima  na temu dobre uprave i građanske participacije za odbornice političkih partija iz Vranja, Bujanovca i Preševa, treninga o radnim pravima i diskriminaciji za predstavnike sindikata sa juga Srbije i medija.

RCD je u saradnji sa članovima koalicije izdao veći broj publikacija na srpskom i albanskom jeziku, poput Vodiča za upotrebu rodno senzitivnog jezika, Izbori 2016, Upali svetlo, Vodič za programsko budžetiranje, Bukvar evropskih vrednosti, Rezultati o strateškom planiranju u lokalnim samoupravama Vranje, Bujanovac i Preševo.

Romski centar za demokratiju realizovao je i projekat “Kreiranje EU fondova i iskorišćenost EU fondova za Rome”. Cilj projekta je osnaživanje Roma i socijalna inkluzija kao i kvalitet života Romske zajednice na jugu Srbije u skladu sa nacionalnim i EU standardima.

“Rezultati projekta su bili ambiciozni ali i realni. Pre svega, stvaranje održivosti romskih organizacija na jugu Srbije kroz program mentorstva i podrška romskim OCD i institucijama sistema, kao i lokalnim samoupravama u procesu implementacije EU projekata za Rome, kao i finansijska podrška kroz program sufinansiranja za EU projekte”, pojašnjava Ivana Stošić.

 U 2013. godini Romski centar za demokratiju je pomogao lokalnim romskim organizacijama, lokalnim samoupravama i medijima da apliciraju za EU projekte ukupne vrednosti 2.139.000 EUR, od čega je dobijeno 1.600.789 EUR od EU fondova i drugih donatora kako bi se smanjilo siromaštvo, otvorila radna mesta i stvorili bolji uslovi života za Rome na jugu Srbije. U periodu 2014./2015., Romski centar za demokratiju je aplicirao zajedno sa romskim OCD, lokalnim institucijama, medijima i lokalnim samoupravama sa juga Srbije u ukupnoj vrednosti od 7.897.900 EUR, od čega je Romskoj zajednici, kao krajnjem korisniku pripalo 4.989.690 EUR, prvenstveno za poboljšanje stanovanja, kao i otvaranje radnih mesta.

RCD se angažovao i na razvoju malih i srednjih preduzeća u vlasništvu Roma na jugu Srbije, kroz virtuelni inkubator sa namerom da poboljša  socio-ekonmski razvoj romske zajednice kroz razvoj podrške poslovanju preko virtuelnog inkubatora.

“Naši ciljevi su bili, pre svega, promocija preduzetničkih aktivnosti i duha u romskoj zajednici na jugu Srbije, kao i razvoj razvoj poslovnih veština kod pripadnika romske zajednice – potencijalnih preduzetnika“, objašnjava Stošić naglašavajući da je kroz ovaj projekat stvoren  kapacitet Romskog centra za demokratiju za vođenje virtuelnog inkubatora i razvoj 15 start-ap preduzeća sa najmanje 20 zaposlenih Roma i Romkinja

Ne odustajući od svoje osnovne misije, Romski centar za demokratiju se uključio, zzajedno sa organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Makedonije i Kosova u preduzimanje akcije za zaštitu prava migranata, uključujući i one koji trenutno prolaze kroz tzv. “Balkansku rutu”.

“Politika zatvaranja granica pojedinih članica EU i promena politika u pogledu odnosa prema migrantima, ukazuju na mogućnost da određeni broj migranata trajnije ostane u trenutno tranzitnim zemljama, što povećava rizik od trgovine ljudima i posledično, zlostavljanje dece i žena. Obzirom da svaki od partnera na projektu poseduje ogromno iskustvo i znanje, oni su kreirali pojedinačne planove za razvoj nacionalnih strategija koje će se baviti ovim problemima”, naglašava Stošić.

Kreiranjem jake regionalne mreže partnera, planira se razvijanje i uspostavljanje jasne strategiju, koja će biti kamen temeljac za pojačani aktivizam civilnog sektora, povećanje kapacitete partnera OCD i unapredjenje dijaloga između državnih vlasti i civilnog sektora na području jugoistočne Evrope.

“Pet IPA država se suočava sa istim problemima vezanim za trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, a koji se manifestuju kroz nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira i definisanih politika, kao neophodnih preduslova za legitimnu i legalnu borbu protiv ovih pojava, nepostojanje mehnizama koji bi osigurali implementaciju zakonskih normi i definisanih politika, kao i nepostojanja javnog zagovaranja za postizanje ovih ciljeva”, ističe Stošić i kaže da će zbog svega toga, biti organizovani treninzi za predstavnike državnih organa, sudske vlasti, policije i nevladinog sektora.

Osnovni cilj je, dodaje Ivana Stošić, osposobiti organizacije civilnog društva da učestvuju i poboljšavaju proces dijaloga sa vlastima, utičući na proces sprovođenja politika i donošenja odluka, ali i kreiranje i osnaživanje mreže nevladinih organizacija, kroz razmenu znanja i veština, radi povećanja njihovog kapaciteta za sprovođenje kampanja i javno zagovaranje problem nelegalnih migracija i njegovih posledica, kao što je trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više