Save the Children International- Konkurs za konsultanta

Za potrebe projekta „Prevencija i borba protiv seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ Save the Children traži konsultante (koji se prijavljuju individualno u daljem tekstu: konsultanti) sa relevantnim iskustvom u području pripreme i sprovođenja sličnih zadataka.

 

DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

 • Kreiranje metodologije kvantitativnog istraživanja na osnovu projektnih indikatora i dostupnih parametara, s detaljnim planom rada.
 • Kreiranje jezgrovitog i preciznog upitnika za decu u osnovnim i srednjim školama, na srpskom jeziku.
 • Izvođenje sveobuhvatne analize podataka korišćenjem relevantnih statističkih postupaka, predstavljanje istih u izveštaju na razumljiv i koncizan način, izvođenje detaljne diskusije dobijenih rezultata kao i seta preporuka.
 • Konsultanti će održavati redovan kontakt sa osobljem organizacije Save the Children tokom celog procesa, redovno informišući o procesu i tražeći informacije i uputstva kada je to potrebno.
 • Konsultanti će uključiti korekcije i sugestije organizacije Save the Children u finalnu verziju pomenutog dokumenta, gde je to potrebno.
 • Konsultanti će se pridržavati dogovorenog vremenskog okvira i rokova.
 • Konsultant će po završetku zadatka biti u obavezi da prezentuje finalne nalaze organizaciji Save the Children i po potrebi drugim relevantnim akterima.
 • Konsultanti će osigurati etičko učestvovanje dece u skladu sa sa politikom organizacije Save the Children o očuvanju sigurnosti dece.

Kako bi se svi zadaci obavili u zadanom vremenskom okviru, konsultanti će biti angažovani u periodu od 05. Oktobra  2019. godine do 30. Oktobra 2020. godine

Zainteresovani konsultant/i treba da pripreme i dostave ponudu (uz navedene priloge) na srpskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba da uključuje sledeće:

Paket za firme/organizacije (Popuniti ukoliko se aplicira u ime firme/organizacije):

 1. Predložena metodologija sa budžetom;
 2. Biografija svakog člana tima (maksimalno tri stranice) navodeći relevantno iskustvo;

Paket za individualne konsultante:

 1. Dokument sa konsultantskom ponudom – konsultanti;
 2. Biografije – konsultant/i (na ne više od tri strane) navodeći relevantno iskustvo.

Link za preuzimanje dokumentaacije :

https://www.dropbox.com/sh/jzpaxym9g92rpi6/AAA4zeFl78BXnObLlGojZOyia?dl=0

Zainteresovaani kandidati treba da pošalju svoje prijave na serbia.recruitment@savethechildren.org najkasnije do ponedeljka, 30.9.2019. godine. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Konkurs je u prilogu:

OaK, KAP _TOR_final