TOC – sa mladima i za mlade

Timočki Omladinski Centar  (TOC) je udruženje građana koje je pre 15 godina osnovala grupa mladih Zaječaraca i Zaječarki koji su hteli nešto da učine za sebe i svoje vršnjake u svom gradu. Takođe, ideja tih mladih ljudi i omaldinskih radnika, bila je tada i da radi na izgradnji građanskog društva u Srbiji, s posebnim osvrtom na mlade.

“TOC je osnovan kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, afirmacijom zdravih stilova života mladih, kao i jačanjem lokalno g ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije i preduzetništvo”, kaže Goran Radisavljević, direktro TOC-a.

U skladu sa svojim ciljevim TOC realizuje tri programa, a kroz njih i sve svoje projekte i aktivnosti. Takođe, TOC svojim programima i aktivnostima doprinosi ciljevima odrzivog razvoja (SDG).

Program POMAK – odnosi se na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije, radi na većoj zapošljivosti mladih i njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada, promociji i podsticanju omladinskog preduzetništva.

“U okviru ovog programa TOC je razvio multifunkcionalni prostor – Prostor za POMAK, namenjen mladim preduzetnicima i freelancerima, koji su i  stanari CoWorking prostora. U ovom prostoru TOC ne radi samo sa mladima, već i sa OCD, ali i biznis sektorom. Želja je da kroz međusektorsku saradnju radi na podsticaju omladinskog preduzetništva, rada putem Interneta, kao i rada iz CoWorking prostora, čiju glavnu prednost njihovi korisnici ističu razmenu iskustava i ideja sa drugim stanarima istih”, objašnjava Radisavljević.

Program “Klikni zeleno” odnosi se na očuvanje i zaštitu životne sredine, ali i promociji zdravih stilova života koji su neposredno povezani sa zaštitom životne sredine. Kako su vanredne situacije i ponašanje u vanrednim situacijama (požari, poplave, zemljotresi…) sastavni deo zaštite životne sredine i bezbednosti ljudi, TOC radi na unapređenju volonterskih centara u pograničnom region sa Bugarskom za reagovanje ali i prevenciju vanrednih situacija.

“Program “Mladi u riziku”, s obzirom na to da mladi koji su osnovali TOC su najpre bili volonteri i vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Zaječar, nekako je logičan sled bio da jedan od glavnih programa koje će TOC realizovati bude program koji se odnosi na zdravlje mladih. Ideja ovog programa je da radi na kreiranju institucionalnog okvira za brigu o mladima u riziku, prevencija HIV-a, AIDS-a i drugih polnoprenosivih bolesti kod mladih, ali i kod vurnerabilnih grupa, kao i zagovaranje za osiguranje HIV servisa u Srbiji”, dodaje direktor TOC-a.

Radisavljević naglašava takođe da je cilj programa i da radi na zagovaranju za rešavanje problema mladih i povratak njihovog poverenja u institucije, prevencija i zaštita dece i mladih  od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu, te vršnjačke edukacije i unapređenje i zaštita ljudskih prava.

“Programom “Mladi u riziku” pored tekućih aktivnosti, TOC sprovodi projekat Održivosti usluga prevencije HIV-a kod ključnih populacija: muškarci koji imaju sex sa muškarcima, intravenski korisnici droga, seksualne radnice …”, objašnjava Radisavljević.

Projekat obuhvata tri grupe aktivnosti: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za rad sa ključnom populacijom i preventivnim programima, jačanje kapaciteta Ministarstva zdravlja za finansiranje OCD i zagovaranje za državni budžet za programe smanjenja štete i rad sa ključnom populacijom.

“Izradom plana održivosti programa prevencije u Srbiji biće obuhvaćen način finansiranja usluga sa nacionalnog i lokalnog nivoa, s obzirom da budžet Republike Srbije na nacionalnom i lokalnom nivou predhodnih godina nije postojao za usluge prevencije. TOC uspešno započetom kampanjom stvara pozitivno okruženje i budžet za preventivne programe i programe smanjenja štete. Veoma bitna činjenica je da deo odgovora preuzmu lokalne samouprave kojima će se dati poseban značaj na jačanju kapaciteta. Lokalne samouprave prepoznaju problem i usvajaju Parisku dekleraciju, koju će potpisati u prvom kvartalu ove godine”, ističe Radisavljević.

Na Svetski dan borbe protiv side 1. decembra 2014, gradonačelnici iz celog sveta okupili su se u Parizu, Francuska, kako bi potpisali deklaraciju o okončanju epidemije side u svojim gradovima. Potpisivanjem Pariske deklaracije ( Pariske deklaracija o gradovima brzog odgovora ), gradonačelnici su se obavezali na ubrzanje nastojanja i napora da u svojim gradovima zaustave epidemiju side putem čitavog niza aktivnosti. Te aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobiće antiretroviralnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji supresovanim virusnim opterećenjem, održavaće zdravlje uz redukovani rizik prenosa HIV-a. Pariska deklaracija je uključivala i obavezu posvećenosti nastojanjima ka većem uključivanju ljudi koji žive sa HIV-om/sidom (Greater Involvement of People living with HIV/AIDS – GIPA).

Timočki Omladinski Centar inicirao je i učestvovao u osnivanju nekoliko mreža, među kojima su i Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna Asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Coworking asocijacija Srbije.

Već 15 godina TOC radi sa mladima i za mlade, bio je nosilac ili deo nekoliko zagovraračkih omladinskih inicijativa na lokalnom, kao in a nacionalnom nivou, a svakako mu je cilj da nastavi da radi za bolje društvo u kome su mladi nosioci inicijativa za bolje društvo u Srbiji.