Uloga civilnog društva u implementaciji Garancija za mlade i smanjenju nezaposlenosti NEET mladih

Objavljeno: 12. maja 2022. godine

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS naglašava važnost uvođenja odnosno implementacije programa Garancija za mlade.

Garancije za mlade (Youth Guarantee) postoje i sprovode se na nivou članica Evropske unije i odnose se na program usmeren na mlade, pri kojem bi institucije svakoj mladoj osobi koja se prijavi trebalo da obezbede kvalitetnu ponudu za zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili obuku.

Takođe su i u više navrata pominjali i govorili o tome koliki je zapravo problem nezaposlenost mladih i koje sve posledice ovakav položaj mladih ima.

Kada je reč o Garancijama za mlade, ne bi trebalo izgubiti iz vida da je za funkcionisanje ovog programa neophodno da postoji saradnja različitih aktera: poslodavaca i predstavnika biznis sektora, predstavnika i predstavnica nacionalnih službi za zapošljavanje, predstavnika/ca organizacija civilnog društva – uključujući i OCD mladih i za mlade.

Šta o ovome kažu istraživanja, a šta iskustvo, kakvi su kapaciteti OCD da se bave pitanjima nezaposlenosti mladih i koji su ključni faktori uspeha i prepreke u radu sa mladima u NEET statusu – iz perspektive organizacija civilnog društva saznajte u članku OVDE.

Izvor: KOMS