Upitnik o stanju građanskih sloboda

 

Beograd, 26.01.2023.

Agencija za osnovna prava Evropske unije (Fundamental Rights Agency – FRA) uputila je poziv organizacijama civilnog društva da popune upitnik o stanju građanskih sloboda u zemljama u kojima rade. Upitnik mogu da popune i organizacije iz Srbije. Rok za popunjavanje upitnika je 31. januar 2023. godine.

Rezultati upitnika biće upotrebljeni u sveobuhvatnoj analizi i identifikaciji prepreka i trendova u vezi sa građanskom prostorom, a rezultati će biti objavljeni i predočeni civilnom društvu, donosiocima odluka, medijima i drugim zainteresovanim stranama.

Pitanja uključuju oblasti opšte situacije civilnog društva, napada i otpornosti, pristupa finansijama i resursima, podsticajnog regulatornog okruženja i zakonodavstva i pristupa procesima donošenja odluka i njihove pripreme. Dodatno, upitnik sadrži i nekoliko pitanja u vezi sa pozadinom organizacije.

Svi poslati odgovori će biti potpuno anonimni.

Izvor: FRA