Vlada usvojila Smernice za uključivanje OCD u radne grupe

Na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. januara 2019. godine Zaključkom 05 broj: 011-722/2020 usvojila Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa („Sl. glasnik RS“, br. 8/20).

Svrha Smernica je da urede i podstaknu uključivanje zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva, u radne grupe koje formiraju organi državne uprave i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja. Istovremeno, njima se nastoji usmeriti rad organa državne uprave u pravcu daljeg unapređenja uključivanja civilnog društva u postupke izrade propisa i dokumenata javnih politika definisanih Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Smernice su zasnovane na odredbama člana 34. stav 7. Zakona o planskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 30/18) koje predviđaju mogućnost uključivanja reprezentativnih predstavnika zainteresovanih strana i ciljnih grupa koje su učestvovale u procesu konsultacija u rad radnih grupa za izradu dokumenata javnih politika. Navedene odredbe dodatno su precizirane članom 43. stav 1. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Sl. glasnik RS“, br. 8/19) u skladu sa kojim predlagač dokumenta javne politike, odnosno propisa u radnu grupu po pravilu imenuje predstavnike ciljnih grupa i ostalih zainteresovanih strana, koje su učestvovale u procesu konsultacija, u cilju uvažavanja rezultata konsultacija u postupku izrade tog dokumenta, odnosno propisa.

U uvodnom delu akta definisana je svrha Smernica i ključni izrazi koji se koriste u dokumentu. Glava II. pod nazivom „Izbor predstavnika OCD u radne grupeˮ utvrđuje osnovne principe na kojima bi trebalo da počiva postupak izbora predstavnika organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta odnosno predloga propisa, dok je sam postupak njihovog izbora preciziran u glavi III. pod nazivom „Postupak izbora predstavnika OCD u radne grupe“. Ovlašćenja i obaveze u pogledu prađenja primene Smernica definisane su u glavi IV. pod nazivom „Praćenje primene Smernica“, a glavom V. „Shodna primena“ predviđena je primena Smernica i prilikom pripreme drugih planskih dokumenata (dokumenti razvojnog planiranja i ostali planski dokumenti). U skladu sa glavom VI. pod nazivom „Izuzeci od primene“ predviđeno je da se Smernice ne primenjuju na uključivanje OCD u radne grupe čiji je postupak već predviđen nekim posebnim propisom ili drugim smernicama, odnosno kada je posebnim propisom ili drugim smernicama već uređen proces pripreme planskih dokumenata na drugačiji način. Takođe, u ovoj glavi ostavljena je mogućnost organima državne uprave da, kada tako odluče, mogu samostalno sprovesti postupak izbora OCD vodeći se odredbama Smernica i uz odgovarajuće konsultacije sa Kancelarijom.

Podršku izradi Smernica pružio je projek GIZ „Podrška reformi javne uprave u Srbijiˮ, a u okviru procesa pripreme obavljena su dva ciklusa konsultacija sa organizacijama civilnog društva upotrebom metoda fokus grupa, okruglog stola i prikupljanja pisanih komentara i izrađena Rodna procena uticaja Predloga smernica čiji su nalazi i preporuke integrisani u navedeni dokument.

Pripremom i predlaganjem ovog akta Vladi, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom nastojala je da formalizuje svoju dugogodišnju praksu uključivanja organizacija civilnog društva u radne grupe kroz transparentne postupke zasnovane na javnom pozivu, sa unapred utvrđenim kriterijumima selekcije i jednakim šansama za participaciju svih zainteresovanih predstavnika civilnog društva. Istovremeno, njihovom primenom nastoji se obezbediti podizanje kvaliteta procesa pripreme, ali i sprovođenja propisa i dokumenata javnih politika kroz uključivanje predstavnika civilnog društva koji imaju odgovarajuće iskustvo i ekspertizu u određenoj oblasti u ranim fazama procesa odlučivanja.

U nastavku preuzmite:

Zaključka o usvajanju Smernica

Izvod iz Službenog glasnika

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom