Zakon o mladima: O mladima bez mladih

KOMS konstatuje da je javnosti i mladima nepoznato da li je urađena analiza efekata pomenutog javnog propisa i kakvi su njeni rezultati. Na osnovu ekspozea premijerke i dokazane političke volje da izmena Zakona o mladima predstavlja visok prioritet za Vladu Republike Srbije i imajući u vidu meru u kojoj ovaj Zakon utiče na mlade, njihov položaj u društvu i to da neposredno doprinosi ostvarivanju njihovih prava i obaveza, smatramo da ne postoji osnov predviđen Zakonom o planskom sistemu i Uredbi o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaja pojedinačnih dokumenata javnih politika, na osnovu kojih se sprovođenje analize efekata može izostaviti.

Iskustva Krovne organizacije mladih Srbije i njenih organizacija članica, kao i brojnih drugih subjekata omladinske politike u suprotnosti su sa stavom u Objavi da “u ovom trenutku ne postoji potreba da se ovaj zakon u celini menja i da je suštinski Zakon dobro prihvaćen od mladih i subjekata omladinske politike i da se sprovodi u praksi.”

KOMS i drugi subjekti omladinske politike godinama unazad ukazuju na potrebu o izmenama i dopunama celokupnog Zakona o mladima, na okruglim stolovima, Dijalozima mladih sa donosiocima odluka (sa premijerkom  decembra 2019. i februara 2021., ministrom omladine i sporta decembra 2020. godine), ali i kroz Alternativne izveštaje o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, gde se od 2017. godine kontinuirano ponavlja stav da se deklarativni karakter Zakona mora izmeniti i da je to suštinska promena kojoj svi treba da težimo.

Samo u 2021. godini, KOMS je podneo nekoliko inicijativa za suštinsku izmenu Zakona o mladima, gde je pre svega, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, izradio kvalitativno istraživanje Prva decenija Zakona o mladima i Prilog za izradu ex-post analize efekata Zakona o mladima, koje je Ministarstvu trebalo koristiti za izradu ex-post i ex-ante analizu efekata Zakona o mladimaNažalost, preporuke iz ovih dokumenata koje su ministarstvu prosleđene 8. marta 2021. godine nisu bile korišćene za početak procesa izmena i dopuna Zakona, te pitanja poput: osiguravanja kvalitetnije primene propisa, imperativnog karaktera pojedinih zakonskih odredbi, primene Zakona na lokalnom nivou, veće participacije mladih, itd.,  nisu pronašla mesto u ovom procesu.

Takođe, 23. marta 2021. godine, predstavnici mladih podneli su inicijativu Savetu za mlade da se oformi radna grupa kako bi prepoznala najvažnije izazove na koje Zakon o mladima treba da odgovori, u skladu sa nalazima pomenutog dokumenta Prva decenija Zakona o mladima. Takođe, konstatujemo da ni ova inicijativa nije usvojena i da je izostalo uključivanje mladih u formulisanju prioriteta u novom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o mladima, kao i razmatranje dodatnih tema koje mogu biti predmet uređenja Zakona o mladima.

Proces uključivanja mladih i zainteresovane javnosti sveo se na samo 10 dana za osnovne i suštinske izmene koje su predviđene procesom, koje su samo deo neophodnih izmena najvišeg normativnog dokumenta za unapređenje položaja mladih u Republici Srbiji. Ovim procesom, između ostalog, potpuno se izostavlja potreba da se mehanizmi omladinske politike na lokalnom nivou unaprede i učine obavezujućim. Istraživanje koje je u finalizaciji, a koje je KOMS sproveo od februara do maja 2021. godine pokazuju poražavajuće rezultate:

  • Čak 67 od 145 (46,2%) jedinica lokalne samouprave nema Savet za mlade, a od 78 formiranih Saveta za mlade samo 7 jedinica lokalne samouprave (4,8% od ukupnog broja JLS i 9% od broja formiranih Saveta) su inkluzivni i funkcionalni.
  • 106 od 145 (73,1%) jedinica lokalne samouprave nema lokalni akcioni plan za mlade.
  • 52 (35,9%) jedinice lokalne samouprave nemaju formiranu Kancelariju za mlade i još 18 (12,4%) jedinica lokalne samouprave koji je imaju formalno formiranu, nemaju zaposlene.
  • Trećina JLS nema opredeljena sredstva za finansiranje lokalne omladinske politike.
  • 115 (79,3%) jedinica lokalne samouprave nemaju opredeljena sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade (udruženja građana) za sprovođenje lokalne omladinske politike.
  • 119 (82,1%) jedinica lokalne samouprave nema omladinski klub.
  • Samo 6 (4,2%) jedinica lokalne samouprave ima sve instrumente lokalne omladinske politike.
  • Čak 23 (15,9%) jedinice lokalne samouprave nemaju nijedan instrument lokalne omladinske politike.

Mehanizmi lokalne omladinske politike ovim procesom Ministarstva nisu uopšte tema, te konstatujemo da je predmet pokrenutog procesa izmena Zakona o mladima samo deo važnih korekcija, a da prioritizacija oblasti nije podrazumevala učešće mladih i da je u ovom trenutku nejasno na osnovu čega su odabrane prioritetne oblasti i da li je uopšte urađena analiza efekata propisa, kao što je predviđeno Zakonom o planskom sistemu i Uredbi o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Iz svih navedenih razloga zahtevamo da Ministarstvo omladine i sporta obustavi proces koji je pokrenut a koji predviđa odlučivanje na osnovu netransparentnih kriterijuma o nastavku javnih konsultacija i da uvaži analize koje preporučuju širi obim izmena i veće uključivanje šire javnosti, subjekata omladinske politike i mladih, u nedostatku informacija o procesu sprovođenja analiza efekata postojećeg Zakona i željene promene. Očekujemo da Ministarstvo preduzme sve korake predviđene Zakonom o planskom sistemu i da konsultacije putem web aplikacije ne svodi na ograničene teme i postavljeni rok u trajanju od 10 dana, te da omogući suštinsko uključivanje mladih u određivanju opsega izmene i dopuna Zakona o mladima i proces u kojima će svi subjekti omladinske politike ravnopravno učestvovati kako bi se unapredio položaj mladih u Republici Srbiji.

_________________________________________________________________________________

Kvalitativno istraživanje Prva decenija Zakona o mladima dostupno je ovde.

Prilog za izradu ex-post analize efekata Zakona o mladima dostupan je na ovom linku.

Inicijativa podneta Savetu za mlade dostupna je ovde.