Zelene nabavke i lokalni antikorupcijski planovi

Odavno se u razvijenom svetu javne nabavke posmatraju kroz prizmu sveukupne ekonomske cene nabavljanog proizvoda, usluge i rada, a sve ređe kroz prost princip najjeftinije ponude. Građani treba da znaju, da često na oko, najjeftinija ponuda u stvari može biti faktički najskuplja po javne finansije i sve veći potencijalni koruptivni rizik. Nažalost, pripremajući model Lokalnog anti korupcijskog plana, Agencija za borbu protiv korupcije gotovo da nije razmatrala ovaj aspekt, koji se posebno tiče zelenih javnih nabavki, ističe se u saopštenju Podrinjskog antikorupcijskog tima (PAKT).

Zelena javna nabavka (ZJN) je važno sredstvo za postizanje cilјeva politike zaštite životne sredine koji se odnose na klimatske promene, svrsishodno korišćenje resursa, održivu potrošnju i proizvodnju – posebno imajući u vidu važnost troškova javnog sektora na robu i usluge u Evropi.

Evropska komisija definiše zelene javna nabavke kroz prizmu izgradnje bolјeg okruženja i gleda na njih kao „proces pri čemu javne vlasti žele da nabave robu, usluge i radove, i deluju sa smanjenim uticajem na životnu sredinu kroz njihov životni ciklus u poređenju sa proizvodima, uslugama i radovima s istom primarnom funkcijom koji bi inače bili nabavlјeni. Direktiva EU o nabavkama iz 2014. godine podstiče lokalne i regionalne vlasti na „institut“ – zelene javne nabavke, navodi se u saopštenju

Direktiva donosi instrukciju da se ZJN mogu primeniti na ugovore iznad i ispod praga za primenu direktiva o nabavkama. Ova Direktiva omogućava javnim vlastima da uzimaju u obzir pitanja vezana za zaštitu životne sredine. Ovim aktima ohrabruju se lokalne samouprave da zelene principe javnih nabavki primenjuju sva tri dela postupka, pripremi/planu, procesu sprovođenja i u samom izvršavanju ugovora. Ova pravila imaju za cilј da osiguraju minimum nivoa poštovanja ugovora o zaštiti životne sredine od strane izvođača radova i podizvođača. Tehnike poput koštanja životnog ciklusa, specifikacija održivih proizvodnih procesa i upotrebe, treba da pomognu lokalnim vlastima u sprovođenju javnih nabavki koje favorizuju ekološki povolјnije ponude. Kroz izgradnju sistema zelenih javnih nabavki pomaže se dobavlјačima i pružaocima usluga – posebno manjim preduzećima (MSP) – da bolјe razumeju i uslove zelenih nabavki i zaštite životne sredine, kao i da se pripreme na ovakve javne tendere.

Državni izdaci za radove, robe i usluge predstavlјu oko 14% BDP-a EU, odnosno oko 1,8 biliona EUR godišnje. Ako lokalne samouprave krenu da koriste svoju „kupovnu moć“ da biraju robu, usluge i radove sa smanjenim brojem uticaja na životnu sredinu, one mogu dati važan doprinos lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim cilјevima održivosti. ZJN mogu biti glavni pokretač inovacija, pružanja realnih podsticaja industriji za razvoj zelenog proizvoda i usluga. Ovo se posebno odnosi na sektore gde javni kupci predstavlјaju veliki deo tržišta (npr. građevinarstvo, zdravstvene usluge ili prevoz). Primeri zelenih ugovora u Evropskoj uniji su : Energetski efikasni računari, Ofset nameštaj od održivog drveta, Zgrade niske energije, Reciklirani papir, Usluge čišćenja pomoću ekološki čistih proizvoda, Električna, hibridna ili vozila sa niskim emisijama gasova, Električna energija iz obnovlјivih izvora energije, naglašava se u saopštenju Podrinjskog antikorupcijskog tima (PAKT).