Kako uraditi dobar monitoring i evaluaciju projekta

Piše: Milica Antić

Najbolji projekti prepoznaju se po njihovom uticaju i njihovoj efikasnosti, a najbolji način za njihovo merenje je kroz dobar sistem monitoringa i evaluacije projekata.

Najteža stvar kod projektnog finansiranja organizacija civilnog društva je merenje rezultata. Da bi rezultati bili adekvatni potrebno je uraditi pre realizacije projekta nekoliko pripremnih koraka.

Zahvaljujući razvoju tehnologije M&E sistem je postao digitalan i savremeniji, sa većim impaktom i efikasnošću. Tim Civicusa, globalne mreže organizacija civilnog društva, razvio je online Platformu za monitoring i evaluaciju, koja može svim menadžerima projekata da pomogne u planiranju i proceni rezultate projekta.

Platforma je sastavljena od šest koraka koji inače prate proces M&E:

  1. Planiranje kao najvažniji korak u osmišljavanju i proveravanju usklađenosti projektnih ciljeva i strateških ciljeva organizacije.
  2. Kada se uradi planiranje, sledi promena i prilagođavanje projektnih ciljeva. Ovaj korak – dizajn – obezbeđuje da je cilj merljiv i da ima uticaj u zajednici.
  3. Merenje omogućava da budemo sigurni da su naši ciljevi dobro postavljeni i da ono što radimo ima stvarni efekat. U ovom koraku će se pokazati najčešće greške i propusti koje treba izdvojiti kao naučene lekcije, da se ne bi ponavljale.
  4. Implementacija. Kada su spremni indikatori merenja, rezultati bi trebalo da korespondiraju sa zadatim ciljevima. U zavisnosti od izabranog načina merenja dobijamo planirane rezultate.
  5. Izveštavanje i refleksija na rezultate treba da predstavlja proces učenja i razumevanja da li je proces bio dobar ili nije, kao i da postavi nove standarde za dalju implementaciju.
  6. Komunikacija rezultata je veoma značajan korak u celom procesu. Objavljivanje rezultata kroz zanimljive infografike i vizuale omogući će vam veći legitimitet i povezanost sa zajednicom.

Online platforma nudi za svaki od prethodnih koraka nudi alate koje možete koristiti. Svi alati poređani su po svojoj složenosti i po koraku koji vam je potreban.