Nasilje u školama Srbije – Analiza stanja od 2006. do 2013. godine

Naziv: Nasilje u školama Srbije – Analiza stanja od 2006. do 2013. godine

Autori: Dragan Popadić, Dijana Plut, Zoran Pavlović

Izdavač: Institut za psihologiju, Beograd

Suizdavač: UNICEF, Beograd

Godina: 2014.

Istraživanje na osnovu kog je nastala ova knjiga, sprovedeno je u sklopu programa Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu, koje je započeto 2005/06. godine. Inicijativa za pokretanje jednog od najobimnijih istraživanja sprovedenih na temu vršnjačkog nasilja u osnovnim školama u Srbiji, javila se kao reakcija na zabrinutost javnosti izazvanu sve brutalnijm vidovima nasilja među maloletnicima.

“Nasilje je jedan oblik interakcije i, kao svaka interakcija, pod uticajem je i ličnosti aktera i njihovog međusobnog odnosa i njihovog položaja u grupi u kojoj se ta interakcija odigrava, i stava te grupe prema takvom ponašanju, kao i šireg konteksta u koji se grupa i nasilna interakcija mogu smestiti.”

Osnovni cilj sprovedenog istraživanja bio je da se ustanovi na koje načine bi škola mogla da utiče na suzbijanje nasilja, prilikom čega je najveća pažnja usmerena ka fakotrima koji mogu da se nalaze pod uticajem školske uprave.

Knjiga je koncipirana na osnovu tri ključna segmenta, počevši sa teorijskim pojmovima u okviru kojih se pruža određenje nasilja; zatim metodologija sprovedenog istraživanja, koje je obuhvatalo kako učenike, tako i nastavničko i stručno osoblje; i na kraju integraciju i interpretaciju rezultata istraživanja.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više