Povelja saradnje i prijateljstva čuva udruženja na okupu u Šapcu

Beograd, 22.maj 2018. godine

U novembru 2017 godine Asocijacija Duga je pokrenula inicijativu za umrežavanje organizacija civilnog društva sa teritorije Šapca, pošto naš tim u potpunosti shvata prednosti zajedničkog nastupa civilnog sektora.

U periodu od mesec dana 23 OCD radile su na izradi Povelje OCD Šapca i 26 decembra u hotelu Sloboda u Šapcu, sve 23 OCD potpisale su povelju, koja je osnovni dokument naše mreže.

Organizacije koje su potpisale povelju su: Gradska Organizacija Invalida rada Šabac, Udružnje likovnih stvaralaca Šapca, Karitas Šabac, Kolektiv – nezavisna umetnička asocijacija, Udruženje Svetlost, Savez udruženja Roma zapadne Srbije, Asocijacija DUGA, Krug 10 – udruženje likovnih stvaralaca, Društvo “Dante Alighieri”, Kombinart, Holodrom, Vozi ulice, Udruženje ljubitelja devete umetnosti “Biberče”, Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih invalida ,,Čivija“, Akademija Saša, Inicijativa Sačuvajmo Dom JNA, UG “Liga za zdravlje“,Udruženje hranitelja Beograd podružnice Šabac, Valjevo i Loznica, Edukativno – inkluzivni centar Roma Šabac, Udruženje Mišar i Udruženje poslovnih žena ŠAPČANKE.

Vrednosti za koje se zalažemo su poštovanje univerzalnih ljudskih prava, solidarnost sa drugima, rodna ravnopravnost, posvećenost, nenasilno delovanje i komunikacija, maksimalano ulaganje u kvalitet usluga koje pružamo, profesionalnost i odgovornost prema partnerima i inovativnost.

Naša misija je da „Na temeljima solidarnosti civilno društvo Grada Šapca kroz zajedničko nastupanje, zalaže se za unapređenje kvaliteta života svih građana i građaki u našoj lokalnoj zajednici“

Naša vizija „Građansko društvo u Šapcu primer dobre prakse u Srbiji“

Mreža je nastala kao rezultat inicijative pokrenute od Asocijacije DUGA i prepoznate potrebe organizacija civilnog društva koje imaju sedište na teritoriji Grada Šapca da se definiše okvir za međusobnu saradnju kao i saradnju sa drugim organizacijama i mrežama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ovom Poveljom uvažavaju se doprinosi različitih organizacija iz različitih oblasti delovanja i prepoznaju mogućnosti koje jesu rezultat zajedničke saradnje. Povelja definiše četiri okvira delovanja i omogućava postavljanje prioriteta kako bi se postigao najbolji efekat delovawa OCD Šapca.

Svaka organizacija koja je potpisala Povelju je učestvovala u njenoj izradi i svaka OCD je učestvovala u pisanju dela Povelje koji jeste u oblasti njenog delovanja.

Od početka 2018 godine, počeli smo sa izradom Poslovnika o radu Saveta mreže OCD Šapca, ostalih propratnih dokumenata, koji treba da omoguće bolje funkcionisaje i uključivanje i drugih OCD Šapca, koje su izrazile želju da nam se priljuče, a počeli smo i sa procenom kapaciteta OCD koje su u mreži.

Do polovine 2018 godine, očekujemo da ćemo imati usvojena sva potrebna dokumenta i da će Mreža OCD Šapca u potpunosti zaživeti i dati svoj doprinos razvoju našeg društva.

POVELJU MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više