Teaching for democracy – ambasadori demokratije

Predstavljamo vam naš novi projekat Teaching for democracy i Ambasadore demokratije.
Projekat će se u narednim mesecima baviti jačanjem kapaciteta nastavnika i nastavnica građanskog vaspitanja u osnovnim školama za izvođenje kvalitetne nastave, sa posebnim fokusom na negovanje demokratskih vrednosti i stavova u učionici uz razvoj veština 21. veka (kao što su autonomija u učenju, kritičko mišljenje, empatija, aktivno slušanje, saradnja itd.)

Preko 150 nastavnika GV proći će onlajn Obuku za razvoj nastavnih kompetencija za holističku i demokratsku metodologiju nastave uz učenje novog pristupa predavanju sadržaja nastavnog plana i programa GV koji ima za cilj razvijanje kompetencija učenika za demokratsku kulturu.

Nastavnici i nastavnice će naučiti da koriste različite metode i tehnike za rad sa učenicima na časovima GV koji stvaraju drugačije okruženje za učenje i obezbeđuju aktivno učešće učenika i razvoj novih veština.
“Glavna uloga Ambasadora demokratije je da nam pomognu prilikom pružanja pomoći i podrške nastavnicima i nastavnicama građanskog vaspitanja, ali i prilikom jačanja kapaciteta i negovanja demokratskih vrednosti i stavova u učionici. Takođe, Ambasadori demokratije su tu da pomognu učenicima i učenicama da razviju kompetencije za demokratsku kulturu, kao što su autonomija pri učenju, razvoj kritičkog mišljenja, empatija, aktivno slušanje, saradnja i timski rad.”
U narednim mesecima, Ambasadori za nastavnike i nastavnice spremaju čak 3 obuke, edukativne videe i materijale, kao i priručnike sa radionicama.

Prvi korak koji će biti sproveden pre obuke je kreiranje kratkih video materijala koji će se koristiti kao resurs za obuku i lekcije kasnije u praksi.

Nakon obuke, nastavnici će imati priliku da izaberu jednu od dve ponuđene opcije: kreiraju igricu za jednu od oblasti obuhvaćenih obukom ili da napišu primer dobre prakse (pokrivanje važnih tehnika za EK lekcije, predlozi za nastavu). Dobijeni materijali učesnika biće iskorišćeni za izradu Priručnika za učitelje, koji će biti namenjen svim nastavnicima i nastavnicama.

Konačno, biće organizovan onlajn završni događaj kako bi se ocenio proces i razmenila iskustva.

Projekat “Civic Education ambassadors – Teaching FOR democracy” je sufinansiran iz Programa transformacione saradnje Republike Češke.